Metodyka

Czytaj Dalej

Metodyka PRINCE II

charakterystyka metodyki Prince 2 Metodyka PRINCE2 definiuje projekt jako organizację stworzoną na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.

Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

Charakterystyka Metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jest nowszą wersją metodyki PRINCE, która powstała w 1989r. Metodyka ta w celu kontrolowania postępu w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania zorientowanych na produkty, wspomaganą poprzez raporty.

Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej

metodyka wychowania do czasu wolnego, kształtowania i rozwoju samorządności wychowanków określonych instytucji opiekuńczo- wychowawczych Przedmiotem rozważań metodyki jest: -analiza celów opieki i precyzowanie celów wychowawczych oraz warunków wykonywania tych zadań -organizacja procesu opiekuńczo- wychowawczego, czyli tworzenie rozwiązań całościowych i alternatywnych -koncepcje jednostki wychowania i techniki działań wychowawczych -ocena skuteczności ...

Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej

Pojęcie metodyki- Metodyka pracy opiekuńczo ? Metodyka wychowania to zbiór dyrektyw określających sposoby prawidłowego wykonywania czynności wychowawczych 2. Rodzaje metodyki-Można wyodrębnić 3 rodzaje metodyk: 1.

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

uniwersyteckiego przygotowania nauczycieli polonistów, postaci wybitnych metodyków; opracowuje się też wybory pism metodycznych. 1964; Metodyka nauczania języka polskiego w szkole średniej, red.

Metodyka PROMPT

Podstawowymi właściwościami tej metodyki są: dzielenie projektu na łatwo zarządzane etapy, ustalone procedury postępowania zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu, precyzyjny system dokumentowania zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem PRINCE2 opisuje 8 procesów: Przygotowanie Założeń Projektu Inicjowanie Projektu Strategiczne Zarządzanie Projektem Sterowanie Etapem Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu Zarządzanie ...

Metodyka społeczna Checklanda

Definicja metodyki społecznej Podstawowym założeniem metodyki jest wielostronność spojrzeń na dane zagadnienie i możliwość alternatywnych interpretacji. Cykl postępowania w metodyce społecznej Checklanda Tworzenie systemu informacyjnego w metodyce społecznej przebiega w siedmiu etapach.

Metodyka

Martyniaka zestawienia szerokiego zakresu przedstawionych w literaturze propozycji metodyk badania i doskonalenia organizacji i procesów pracy, pogrupowanych według nurtów badawczych, reprezentowanych przez autorów tych propozycji.

Metodyka SCRUM

Metodyka scrum należy do adaptacyjnych (zwinnych) metodyk zarządzania projektami, tzw. W metodyce scrum nie przewiduje się niewykonania segmentu w czasie - jeżeli praca zespołu jest opóźniona, właściciel produktu usuwa najmniej istotne zadania z tzw.

Metodyka badania potrzeb informacyjnych

Schemat ogólnej metodyki badania potrzeb informacyjnych kierownictwa zaprezentowano na poniższym rysunku. <center>metodyka badania potrzeb informacyjnych.

Metodyka wychowawnia resocjalizującego

METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJACEGO METODYKA- oznacza zbiór zasad jakieś działalności, umożliwiających skuteczne i ekonomiczne Osiąganie danego celu. Trzecim elementem metodyki jest aksjologia wychowania.

Metodyka wstępująca

Charakterystyczne dla tej metodyki wyjście od głównych celów i założeń dotyczących funkcji rozwiązania i dzielenie ich na mniejsze elementy (jednostkowe moduły funkcjonalne) Autor: Krzysztof Woźniak

Metodyka przysposobienia obronnego -pojęcia

, której przedmiotem jest kształcenie ludzi; KSZTAŁCENIE- jest procesem obejmującym nauczanie i uczenie się; SZKOLENIA- uczenie prostych umiejętności i nawyków praktycznych, poszerzają zdobytą wiedzę, doskonalą, uzupełniają, szkolenia mają charakter praktyczny; UCZENIE SIĘ- proces w toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte; SAMOKSZTAŁCENIE- ...

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

Jaka rolę pełni pedagog wg założeń metodyki podmiotowej. Jaka rolę pełni pedagog wg założeń metodyki podmiotowej.

Metodyka Extreme Programming

Powstała jedynie na potrzeby tworzenia oprogramowania (pozostałe metodyki mają swoje źródła w tradycyjnych metodach organizacji i zarządzania). Z tych powodów często określa się metodykę extreme programming mianem "twórczego bałaganu".

Metodyki w pakietach

Szczególnie aktywnie firmy konsultingowe konkurują na polu metodyk zarządzania projektami, ale również inne dziedziny zarządzania są w obszarze ich zainteresowań i znajdują się w ofercie dla klientów.

Zagadnienia na egzamin z teorii i metodyki rekreacji

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z TEORII I METODYKI REKREACJI 1. METODYKA ZAJĘĆ RUCHOWYCH – DEFINICJA, ZADANIA Zajmuje się problematyką związków i zależności związanych z procesem nauczania ćwiczeń ruchowych.

Macierz BCG - metodyka obliczeniowa

Konstrukcja wykresu Macierzy BCG i metodyka obliczeniowa Na osi poziomej, w skali logarytmicznej, odkłada się udziały przedsiębiorstwa i największego konkurenta.

Metodyka PCM

Metodyka PCM składa się z etapów: - Etap identyfikacji|identyfikacji - Etap formułowania|formułowania - Etap programowania|programowania - Etap wdrożenia|wdrożenia - Etap oceny i audytu|audytu

Metodyka PMI

Charakterystyka Project Management Institute (PMI) zaproponował metodykę zarządzania projektami obejmującą dziewięć kluczowych obszarów: Zarządzanie integracją projektu Zarządzenie zakresem projektu Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie Zarządzanie zleceniami w projekcie Obszary te zostały ...