Metody stymulowania konfliktu

 

Większości z nas od dzieciństwa zalecano unikania konfliktu czy nawet nie­zgodności. Mówiono nam: „Przestańcie się bić" albo „Podstaw drugi policzek", albo „Bądź grzeczny i ustąp". Jednakże istniejąca w naszej kulturze tendencja do łagodzenia niezgody, jak wykazała Elise Boulding, nie zawsze jest...

Metody ograniczania konfliktu

Metody ograniczania konfliktu zmniejszają wywołane przez niego antagonizmy. Skuteczne okazały się dwie z wypróbowanych metod.

Metody rozwiązywania konfliktu

Na ogól żadna z tych metod nie prowadzi do pełnego zadowolenia stron konfliktu ani do twórczych rozwiązań.

Metoda synektyczna (metoda Gordona)

  Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami.

Metoda grup nominalnych.

 

Polega ona na tym, że uczestnicy takiej sesji w ciszy i skupieniu zapisują na kartkach swoje pomysły związane z problemem. Pomysły te potem są odczytywane i zapisywane, a następnie następuje faza dyskusji i weryfikacji. Poszczególne pomysły oceniane są poprzez głosowanie. Wygrywa oczywiście ten...

Metody portfelowe

Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku.

Antropologia filozoficzna - Metoda

etap zjawiskowy, fenomenologiczny – opis i ogląd tego, co bezpośrednio lub pośrednio empirycznie dane i tego interpretacja. Zbieram odpowiednią wiedzę o człowieku, badam jego właściwości jako osobowej kategorii bytowej – fenomenologia człowieka.

etap bytowy – dalsze pogłębienie refleksji...

Analiza strategiczna i jej podstawowe metody

Do metod analizy otoczenia zaliczamy: Analizę trendu Metodę delficką Analizę luki Metodę scenariuszową Analizę „ 5 sił” Portera Punktową ocenę atrakcyjności sektora Mapę grup strategicznych Do metod zintegrowanych należy zaliczyć: Analizę SWOT Pozycjonowanie strategiczne Krzywą doświadczeń Do metod analizy przedsiębiorstwa zaliczamy: Metodę ...

Metody portfelowe w analizie strategicznej

Metody portfelowe mają za zadanie : Ukazanie zrównoważenia bądź niezrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą prostych macierzy, Stwarzanie na tej podstawie przesłanek do określenia typu i charakteru strategii Ograniczenia złożoności i zróżnicowania zjawisk, strukturalizowanie ich, Przyczynianie się do dokonywania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych przez odpowiednią alokację zasobów,

METODA DELFICKA

W metodzie tej można zastosować burzę mózgów, która polega na tym, że każdy członek zespołu podaje własne propozycje (podlegają one zapisaniu), a później analizuje sie te propozycje i na tej podstawie opracowuje się prognozę.

Wybór metody rekrutacji

Jest to skuteczna, ale kosztowna metoda polecana głównie przy obsadzaniu wysokich stanowisk lub w przypadku firm nie posiadających odpowiedniego personelu do pozyskiwania zasobów ludzkich (najczęściej są to małe firmy).

METODY BADANIA UZDOLNIEŃ PRACOWNIKÓW.

Stosowane metody badania uzdolnień: metoda wywiadu (rozmowy). metoda badań testowych.

Metody rozwiązywania konfliktów

Konflikt przekształca się we wspólny problem, Metody: uzgodnienie -strony spotykają się dla najlepszego znalezienia rozwiązania - przedstawiają swoje poglądy.

Testowanie, grupowe metody selekcji

Metoda ta jest najczęściej stosowana przy doborze kandydatów na kierowników.

Metody rekrutacji

 

Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację takiej liczby kandydatów, aby zaistniała możliwość ich racjonalnej selekcji. Decyzja o rekrutacji jest ustalona na podstawie planu personalnego.

 

W procesie rekrutacji mamy do czynienia z jej dwoma rodzajami: szeroką (ogólną) i segmentową...

Testy oraz inne metody selekcji

  W procesie rekrutacji kandydatów na stanowisko przedstawicieli handlowych metodę diagnostyczną jaką są testy psychologiczne stosują zazwyczaj agencje doradztwa personalnego.

Przedmiot i metoda

Integralne metody teologiczne: Metoda scholastyczna (spekulatywna), Metoda pozytywna (docenienie Pisma Św.

Metody pomiaru czasu pracy.

Polega na podziale czasu roboczego na: czas pracy czas odpoczynku czas obsługi wydzieleniu stanowisk założeniu, że co jakiś czas operacja będzie przeprowadzana stawianiu określonych znaczków zbieraniu informacji ze stanowisk otrzymaniu określonych znaczków Metoda fotografii dnia roboczego – polega na ciągłej obserwacji pracownika i notowaniu co w dalej chwili się dzieje.

Metody ustalania normy czasu pracy

Metoda ta rozwinęła się wraz z powstaniem i upowszechnieniem się wielkoseryjnym (masowych, potokowych) metoda wytwarzania. Elementarną jednostką przy tej metodzie jest 0,0006 części sekundy.

METODY PLANOWANIA.

  W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody: a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania.