Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań. Umożliwia to późniejszą ocenę stopnia ich realizacji. Jest to sposób najbardziej logiczny i odpowiadający wymogom planowaniamarketingowego.

Metoda procentu należności

  Metoda procentu należności - podziel średnie koszty złych długów przez średnią wartość należności bieżących aby obliczyć procent złych długów, wykorzystaj to do obliczenia salda końcowego rezerw na należności nieściągalne (procent*należności bieżące) i przygotuj zapis korygujący aby uzupełnić konto rezerwy aby otrzymać wyliczone saldo końcowe.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat, licząc od dnia jej ...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

 

Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym w...

Metody oceny inwestycji kapitałowych.

  Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są: metoda okresu zwrotu metoda prostej stopy zwrotu metoda księgowej stopy zwrotu   Wśród metod dynamicznych stosowane są: metoda wartości zaktualizowanej netto - NPV metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR   1.

Metody równoważenia bilansu - nadwyżka kapitałowa

 

Jak już wspomnieliśmy bilans płatniczy musi być zrównoważony. W przypadku Polski jego deficytową cześć (którą stanowią zazwyczaj obroty bieżące) pokrywa wysoka nadwyżka kapitałowa. Składają się na nią inwestycje zagraniczne w prywatyzowane zakłady i budowę nowych oraz zakupy polskich papierów...

Metoda "przed i po"

Gra słowami to bardzo częsta metoda manipulacji stosowana w reklamach.

Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

*Osoby odpowiedzialne za przebieg śledztwa i wniesienie oskarżenia muszą narzucić swym podwładnym wysokie standardy postępowania;

*Urzędnicy sądowi powinni być odpowiedzialni za swe postępowanie (lub zachowanie niezgodne z  etyką) przed sędziami i na wypadek, powinni podlegać sanacjom ze strony...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

W przypadku wszystkich opisanych dotąd metod stroną czynną jest badacz, a badani stanowią tylko bierne przedmioty badania.

Metoda sumowania produktów

  Metoda sumowania produktów polega na sumowaniu wartości produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Przy obliczaniu PKB metodą sumowania produktów trzeba uważać na to, aby nie dodawać wielokrotnie tych samych elementów.

Metody aktywne walki z bezrobociem.

 

Roboty publiczne.Aktywizacja zawodowa absolwentów.Pożyczki z Funduszu Pracy (pożyczki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej).Szkolenia bezrobotnych.Prace interwencyjne.

Ulgi dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.

Programy zdobywania i doskonalenia klasyfikacji.

Możliwości...

Metody badań ekonomicznych

 

obserwacja, pomiar – dotyczące wielu zjawisk ekonomicznych (np.: bezrobocia, inflacji).

analiza modeli ekonomicznych (kontrolowane eksperymenty) – modelem nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara...

Metoda SWOT i TOWS/SWOT

  Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia, organizacji oraz analizy jej wnętrza, jest to podstawowa metoda ustalania sił i słabości firmy oraz szans i zagrożeń otoczenia, rejestruje i klasyfikuje czynniki weryfikujące strategie firmy.

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

 

Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składa się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle...

Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów.

Istnieją trzy rodzaje metod integrujących rozstrzygania konfliktów : - uzgodnienie - strony konfliktu spotykają się dla znalezienia najlepszego rozwiązania ich konfliktu; konfrontacja - przeciwne strony bezpośrednio przedstawiają swoje poglądy sobie; stosowanie celów nadrzędnych - wspólnie uzgodniony cel wyższego rzędu obejmuje cele niższych rzędów spierających się stron.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy na konflikty w organizacjach istotnie się zmieniły. Stephen P. Robbins prześledził tę ewolucję, podkreślając różnicę między tradycyjnym spojrzeniem na konflikt a obecnym, który nazywa interakcyjnym. Tradycyjny pogląd na konflikt: konfliktu można uniknąć;...

Metody zarządzania

Zarządzanie przez wyjątki – istotą tej metody jest delegowanie uprawnień, odpowiedzialności oraz czynności kontrolnych podległych kierownikowi lub wykonawcy z jednoczesnym działaniem przełożonego w sytuacji wyjątkowej.

Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

  Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Pierwotne korzystanie z metod tych było czasochłonne i kosztowne.

Metody finansowania

Metoda dotacyjna (budżetowa) - występuje w odniesieniu do jednostek gospodarczych pokrywających swe wydatki stale lub okresowo, w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa lub z niezrealizowanych zobowiązań wobec niego (zwolnienia podatkowe, celne, z różnego rodzaju opłat itp.

Metody oceniania pracowników

Ze względu na kryteria stosunkowo proste jest wyodrębnienie trzech grup stosowanych metod: techniki rankingowe techniki zorientowane na zachowania pracownicze techniki zorientowane na wyniki pracy.