Metoda sekuratyzacji należności kredytowych

Jest to nowa metoda zarządzania bilansem banku, pojawia się tu nowy instrument – sekuratyzacja zabezpieczająca bank przed ryzykiem kredytowym. Metoda ta stanowi odwrót w ulepszaniu technik zabezpieczania płynności banku.

Metody wykładni prawa

metoda gramatyczna (językowa)- jej istotą jest ustalenie znaczenia normy w oparciu o analizę tekstu normatywnego; jego analiza gramatyczna, analiza słownego sformułowania przepisu stanowi zawsze punkt wyjścia w procesie wykładni; metoda ta pozwała interpretatorowi na ustalenie znaczenia normy prawnej za pomocą dyrektyw językowych; dyrektywy językowe obejmują ustalenie wypowiedzi normatywnej poprzez użycie reguł gramatyki, składni oraz semantyki danego języka, w tym ...

Metoda wzrostu firmy

Wzrost organiczny,

Fuzje i przejęcia.

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Metody oceny opłacalności inwestycji

Korekty metod oceny projektów: uchylenie braku inflacji - korekty o inflację uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji uchylenie założenia o operacyjnych [przepływach środków pieniężnych - zmiana sposobu szacowania przepływów środków pieniężnych: metoda przepływów ...

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości...

Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

Istotną cechą metod dyskontowych jest włączenie do rachunku wszystkich wpływów i wydatków, a nie tylko zysków, a więc operowanie kategorią przepływów gotówkowych netto bądź nadwyżki pieniężnej (net cash flow).

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Podstawowa zaleta metody NPV: ■ jest metodą selekcyjną w porównaniu ze wskaźnikiem okresu zwrotu, bądź rocznąstopą zysku, ponieważ uwzględnia cały okres, którego dotyczy projekt orazharmonogram cash flow, uwzględnia, wykorzystuje, zmienną wartość pieniądza w czasie.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Pomiędzy metodą IRR i NPV jest jedna zasadnicza różnica: stopa dyskontowa w metodzie IRR stanowi równowartość oczekiwanej stopy dochodu, a nie kosztu kapitału - k (przepływy środków pieniężnych są dyskontowane wg IRR a nie k).

Metoda przyrostowa

Metoda przyrostowa jest metodą najszybszą i najprostszą tworzenia budżetu, gdyż polega jedynie na wykorzystaniu budżetu z poprzedniego okresu i skorygowaniu go poprzez niektóre składniki. Metoda przyrostowa posiada również kilka poważnych wad, np.

Metoda budżetowania „od zera"

Metoda budżetowania „od zera" jest metodą najbardziej odpowiednią dla przedsiębiorstw handlowych, które wymagają szybkiego i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku.

Środki i metody polityki zagranicznej

Mogą być one wypełniane przy użyciu metod, tj. Metodami są bezpośrednie rozmowy i negocjacje na szczeblu międzyrządowym i prezentowanie swoich stanowisk w zakresie polityki zagranicznej na forach międzynarodowych za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

Procedura i metody badań marketingowych

Wybór losowej, bądź celowej metody doboru jednostek do badań, jak i wiel-kość próby, uzależnione są od celu i przedmiotu badań, pożądanej dokładności(wiarygodności) wyników oraz kosztu badań i czasu w jakim mają być przeprowadzone.

Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

Zwykle metodę tą stosują małe firmy zorientowanena produkcję, które promocję traktują marginesowo.

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji. Barierę często stanowi brak wiarygodnych danych o wydatkach konkurenta oraz konieczność przyjęcia założenia o podobieństwie obu przedsiębiorstw.