Metoda hipotetyczno-dedukcyjna

Metoda hipotetyczno-dedukcyjna jest to metoda, która polega na stwarzaniu nowej teorii – hipotezy. Później dedukuje się jej konsekwencje, które można sprawdzić przez doświadczenie. Metoda ta jest oparta na rozumowaniu dedukcyjnym i jest niezawodna. Jeśli doświadczenie nie potwierdza teorii należy ją odrzucić. Punktem wyjścia są pewne prawa i ogólne zasady. Ich analiza umożliwia przewidywanie...

Czytaj Dalej

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

   Hipotetyzm: część krytyczna (antyindukcjonizm) – skupia się na argumentach przeciw indukcjonizmowi, część programowa – przedstawia pozytywny model badania naukowego wraz z opisem procedury naukowej, polegającej na metodzie twórczego i odważnego stawiania hipotez, dedukcyjnego wyprowadzania z nich wniosków doświadczalnych oraz przewidywań, by móc je krytycznie konfrontować z faktami = metoda hipotetyczno ...

Metody uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych

3) metoda redukcyjna –(metoda idealizacji i konkretyzacji) W zasadzie metodzie dedukcyjnej nie przeciwstawia się metody indukcyjnej, lecz cały wachlarz metod redukcyjnych. Do metod redukcyjnych należy tzw.

Przedmiot i metoda

Integralne metody teologiczne: Metoda scholastyczna (spekulatywna), Metoda pozytywna (docenienie Pisma Św.

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - STRATEGIE BUDOWY TEORII

Podstawową metodą przyjmowaną w tej strategii jest metoda indukcji. Modelem tym najsprawniej posługuje się przyrodoznawstwo, mimo starań nauki społeczne odwołują się do metody indukcyjnej.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

stosują metodę indukcyjną, przez co często odmawia się im miana nauki. Metoda hipotetyczno – dedukcyjna = stawianie hipotez, a następnie ich krytyka za pomocą procedury dedukcyjnej (konfrontacja hipotezy z doświadczeniem).

Podejście psychometryczne i genetyczne Heymansa

Wartość typologii: autor pierwszego systematycznego badania empirycznego temperamentu; wykorzystanie różnych podejść – eksperymentalnego, psychometrycznego i biograficznego-; pierwsze psychometryczne badanie temperamentu/osobowości; prekursor analizy czynnikowej; wprowadził do badań nad temperamentem metodę hipotetyczno-dedukcyjną.

METODY METAFIZYCZNE

Metoda a n a l i z y e j d e t y c z n e j (w wersji realizmu umiarkowa-nego) - omówiona juŜ wyŜej - stanowi w niektórych typach metafizyki metodę podstawową, w innych metodę pomocniczą lub równorzędną metodzie ekstrapo-lacji lub metodzie transcendentalizacji.

NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE

Mówiliśmy również o dedukcyjnej metodzie budowania teorii oraz o asemantycznej (czysto syntaktycznej) i semantycznej interpretacji sformalizowanych systemów logicznych lub matematycznych . Nawiązując do tych uwag, rozpatrzmy teraz pewien - istotny z metodologicznego punktu widzenia - podział nauk.

SYSTEM DEDUKCYJNY

deduktive Theorie metod. formalized system metod.

Metody nauczania

Metody oglądowe – oparte na obserwacji Pokaz – demonstrowanie uczniom czegoś, to metoda oparta na obserwacji. Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy, często wykorzystujemy w szkolnictwie medycznym, wojskowym.

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin z filozofii

IDEALIZM SUBIEKTYWNY Idealizm sprowadzając całą rzeczywistość do treści podmiotu poznającego, traktujący ją jako konstrukcję myślową, zespół wrażeń; konsekwencją takiego ujęcia rzeczywistości było często przyjmowanie za jedyne wartościowe i efektywne irracjonalnych metod i środków jej poznania.

Sztuczna inteligencja, metody ekspertowe.

statistical learning theory), a także niektóre z metod stosowanych w odkrywaniu wiedzy i eksploracji danych (ang. Jednocześnie, wykorzystanie wraz z siecią neuronową innych metod takich jak systemy ekspertowe, drzewa decyzyjne, zbiory rozmyte etc.

Filozofia a nauki niefilozoficzne

Formalnymi, stosującymi metody aksjomatyczno-dedukcyjne i badające sferę obiektów abstrakcyjnych (idealnych).

Cele i metody badań kulturoznawczych

Cechy (dobrej) metody: skuteczność, intersubiektywny charakter, kolejne kroki muszą być komunikowalne i powtarzalne, jasność, zrozumiałość metody naukowe- powinny wykazywać zgodność ze stanem badań aktualnych Metody pracy naukowej: porównawcza, analityczna, sondażowa, historyczno-genetyczna Brak jest uniwersalnych metod badawczych ( np.

Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

Zastosowanie metod statystycznych może czasem uściślić jakiś problem, pomimo tego, że w większości podejść jakościowych ważniejszy jest fakt pojawienia się jakiegoś stwierdzenia, niż częstość jego wystąpienia.

Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

Wnioskowanie dedukcyjne: od racji do następstw, nauki aprioryczne, nauki abstrakcyjne: przedmiot – matematyka, logika Metody Przedmiot wpływa na metody nie istnieją określenia potoczne.

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie adolescencji

Wiek dorastania jest dla rozwoju przywiązania, podobnie jak dla wielu in-nych aspektów funkcjonowania psychospołecznego jednostki, okresem przej-ściowym. Na początku tego okresu młodzi ludzie podejmują ogromne starania, aby stać się mniej zależnymi od opieki ze strony rodziców – swoich głównych postaci...

INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

NaleŜy się spodziewać, Ŝe będą się one dalej znacznie rozwijać, mimo wykazanych przez metalogikę ograniczeń tej metody budowania teorii naukowych (ograniczeń polegających - krótko mówiąc - na niezupełności lub nierozstrzygalności systemów bogatszych).

Metody badawcze internacjologii

Metoda systemowa polega na konstruowaniu specyficznego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych, to znaczy modelu systemowego. - Metoda behawioralna polega na analizowaniu stosunków międzynarodowych poprzez analizę zachowań ich uczestników.

Analiza metod nauczania

Metoda zajęć praktycznych – stosowana na zajęciach praktycznych, ma miejsce wtedy, gdy uczniowie wykonują czynności związane z zawodem (szkoły zawodowe) Metody problemowe – inaczej gry dydaktyczne.