Metoda domiarów prostokątnych

Metoda domiarów prostokątnych

Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) – metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji. Polega na pomiarze rzędnej i odciętej mierzonego szczegółu terenowego. W geodezji, wartość rzędnej nazywana jest domiarem prostokątnym, a wartość odciętej miarą bieżącą. Rzędna jest to miara od mierzonego punktu do rzutu prostokątnego tego szczegółu na...

Czytaj Dalej

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - METODA ABC

W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najddroższych do najmniej cennych. Metoda ABC pozwala przyporządkować zapasy do różnych grup pod względem ważności.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice społecznej, jakkolwiek wyrosła z praktycznych działań pomocowych, wypracowała sobie niezależny status metody badań naukowych.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA GRUPOWA

metodę tę ostatecznie zaliczono do metod pracy socjalnej.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA ŚRODOWISKOWA

Metoda organizowania społeczności jest najtańszą z metod pracy społeczno-wychowawczej. Metoda środowiskowa, to inaczej mówiąc organizowanie społeczności lokalnej dla zadań socjalnych (społeczno-wychowawczych).

Metody badań pedagogicznych - Metoda eksperymentalna

"Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczy­wistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem" (W.

Metody badań pedagogicznych - Metoda monograficzna

Pod względem merytorycznym metoda monograficzna prowadzi do rozpozna­nia struktury i efektywności działań wychowawczych, do postawienia dia­gnozy określonych niedomogów i opracowania koncepcji ewentualnych ulepszeń.

Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem ba­dań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działa terapeutycznych.

Metody badań pedagogicznych - Metoda biograficzna

Metoda biograficzna jest swoistym konglomeratem różnych metod badawczych łącznie z ich technikami, obejmującym zwłaszcza analizę dokumentów, obserwację, metodę sondażu i metodę dialogową.

Metody wychowawcze-porownanie metody kar i nagrod z metoda modelowania

Istnieją różne klasyfikacje metod wychowania, które możemy podzielić na: · metody indywidualne i grupowe, · metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego, · metody wpływu osobistego, sytuacyjnego i społecznego oraz metody kierowania samowychowaniem, · metody strukturalne i sytuacyjne.

Metoda obserwacji śluzu — metoda Billingsów

Należy podkreślić z naciskiem, że bardzo ważny jest stały kontakt z poradnią, gdzie osoba znająca dokładnie metodę może kobiecie udzielić wszelkich wskazówek. Jest to szczególnie ważne w okresie uczenia się metody oraz gdy wystąpią trudności w interpretowaniu objawów.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Każdy odbiorca ma własne metody analizy filmu.

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie wszelkiego rodzaju kontaktów z dzieckiem obserwacja celowa- stosowana jest wybiórczo i ma określony cel obserwacja znaczących zdarzeń- dotyczy poszczególnych zdarzeń na tle jakiś sytuacji obserwacja skategoryzowana- interesujące nas zdarzenia, ujęte są w kategorie Ankieta i wywiad Skale ocen i metody ...

Metody analizy makrootoczenia

W ramach tego podziału wyróżnia się szczegółowe metody badawcze, do których należy zaliczyć: metody statystyczno - matematyczne (modele tendencji rozwo­jowej, ekstrapolacji trendu, przyczynowo-skutkowe), metody analogii historyczno-geo­graficznej, eksperymentalne, oceny ekspertów, ankietowe, obserwacyjne.

Metody analizy makrootoczenia - Scenariusze

Są przy­gotowywane w kilku wersjach (optymistycznej, pesymistycznej, najbardziej i najmniej prawdopodobnej) i dotyczą zaistnienia różnych możliwych zmian stanu otoczenia makro i konkurencyjnego. W oparciu o tak przygotowane przewidywania buduje się różne warianty strategii działania.

Metoda delficka

Mimo dużego błędu, jakim omówiona metoda jest ob­ciążona, pozwala ona określić pewne prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywa­nych zdarzeń, co powinno być uwzględnione w trakcie budowania strategii. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1982.

Metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe polegają na wielowariantowej projekcji przyszłości. Metoda ta pozwala na ocenę stopnia ryzyka planowanej do wdrożenia strategii.

Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

jakie...

Metody portfelowe

Główna idea teorii portfela pochodzi z dziedziny finansów. Termin portfolio oznacza tam listę różnych papierów wartościowych. W odniesieniu do strategii firmy oznacza on zestaw produktów lub usług o pewnych cechach, które firma realizuje lub zamierza realizować1. Do najpopularniejszych modeli portfelowych w...

Metoda puli zasobów finansowych

  Metoda puli zasobów jest oceniana dość krytycznie, gdyż: nie daje żadnej podstawy do oceny standardu płynności, nie uwzględnia chwiejności indywidualnych rachunków depozytowych, ignoruje płynność dostarczaną przez portfel kredytowy, wynikającą z nieprzerwanego strumienia środków płynących do banków w formie spłat kapitału i odsetek, zaciemnia fakt, że prawdziwe bezpieczeństwo banku w dłuższej ...