Metoda domiarów prostokątnych

Metoda domiarów prostokątnych

Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) – metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji. Polega na pomiarze rzędnej i odciętej mierzonego szczegółu terenowego. W geodezji, wartość rzędnej nazywana jest domiarem prostokątnym, a wartość odciętej miarą bieżącą. Rzędna jest to miara od mierzonego punktu do rzutu prostokątnego tego szczegółu na...

Czytaj Dalej

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

Metoda Ruchu Rozwijającego jest metodą uniwersalną. Metoda Ruchu Rozwijającego jako metoda uniwersalna jest skuteczna jako metoda: 1. Sharpe – badała ona wpływ metody W.

Istota metody badania dokumentów

Warto jednak pamiętać, że bez względu na temat rysunków i sposób ich analizy doniosłe znaczenie z metodologicznego punktu widzenia ma z reguły uwzględnienie większej liczby rysunków, znajomość warunków, w jakich one powstały, oraz sprawdzanie nasuwających się wniosków z dokonanej analizy z pomocą innych metod i technik badawczych.

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Metody pracy pedagogicznej

Metody te na ogół wzajemnie nie wykluczają się, a wręcz dopełniają. Metoda Blissa wymaga opanowania wielu symboli, a więc nie jest metodą dostępną dla większości osób z głębszym upośledzeniem umysłowym.

Metody wychowawcze-porownanie metody kar i nagrod z metoda modelowania

Istnieją różne klasyfikacje metod wychowania, które możemy podzielić na: · metody indywidualne i grupowe, · metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego, · metody wpływu osobistego, sytuacyjnego i społecznego oraz metody kierowania samowychowaniem, · metody strukturalne i sytuacyjne.

Badanie własności mechanicznych i plastycznych metali oraz wykonanie prób pomiaru twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa.

Metody statyczne pomiaru twardości Najbardziej rozpowszechnione, spośród wielu metod pomiarów twardości, są metody statyczne polegające na wciskaniu wgłębnika (penetratora) w badany materiał z siła zapewniającą uzyskanie trwałego odcisku.

Metoda indywidualnych przypadków

Metoda indywidualnych przypadków wzbogacona potem o za­łożenia metody grupowej i środowiskowej stanowiła metodologiczną pod­stawę, na której wyrosła jedna z ważniejszych metod badań pedagogicz­nych zwana dziś metodą indywidualnych przypadków.

Metody portfelowe - analiza portfolio

Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku.

Analiza rynku zagadnienia

Metody wyodrębniania wahań sezonowych • metoda przeciętnych miesięcznych • metoda średnich ruchomych (absolutna) • metoda średnich ruchomych (względna) • metoda wskaźników łańcuchowych • metoda funkcji trendu 1) METODA PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH o metoda Kammerera o jest stosowana wówczas, gdy trend jest wielkością stałą, a wahania sezonowe są albo ...

PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Do stosowanych w praktyce metod badań socjologicznych należą między innymi: a) metoda badań terenowych – polega ona na zbieraniu danych w ściśle określonym środowisku, na przykład w zakładzie pracy.

Metody badania rodziny

Metoda badań socjologicznych określają sposób planowania badań ich prowadzenie i opracowanie materiałów.

Metody badania jakości towarów

W towaroznawstwie i w praktyce gospodarczej prawie wszystkie metody pomiarowe są oparte na systemie metod znormalizowanych, zwanych metodami umownymi. Metody organoleptyczne są metodami szybkimi i charakteryzują się małym zużyciem materiałów oraz prostotą wykonywania badań.

Testowanie, grupowe metody selekcji

Metoda ta jest najczęściej stosowana przy doborze kandydatów na kierowników.

Główne metody badania myślenia

Metody eksperymentalne - rejestracja ruchów gałek ocznych, technika głośnego myślenia. Założenia teoretyczne metod eksperymentalnych obejmują następujące elementy: Przyjmuje się w nich obwodową teorię myślenia.

METODY FENOMENOLOGICZNE

Metody fenomenologiczne to metody dotyczące tego, co i jak dane, metody docierania do danych (tego, co poznawczo zastane) i uzyskiwania ich opisu.

METODY METAFIZYCZNE

Metoda a n a l i z y e j d e t y c z n e j (w wersji realizmu umiarkowa-nego) - omówiona juŜ wyŜej - stanowi w niektórych typach metafizyki metodę podstawową, w innych metodę pomocniczą lub równorzędną metodzie ekstrapo-lacji lub metodzie transcendentalizacji.

Cele, środki i metody polityki zagranicznej

Metodami tu są: -bezpośrednie rozmowy i negocjacje na szczeblu międzyrządowym oraz prezentowanie swoich stanowisk w zakresie polityki zagranicznej na forach międzynarodowych za pośrednictwem organizacji międzynarodowych -sygnalizowanie stanowiska przez dane państwo przez wypowiedzi na forum publicznym bezpośrednio przez zainteresowanych, albo upoważnienie kogoś do zaprezentowania owego stanowiska, które z kolei ma zostać zinterpretowane, jako wiadomość, przesłanie ...

METODA FAY`A - DOMANA - DELACATO

Rehabilitację prowadzą sami rodzice w domu po przeszkoleniu w ośrodkach propagujących tą metodę i po uzyskaniu z tego ośrodka programu usprawniania, indywidualnego dla każdego dziecka i zależnego od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA GRUPOWA

metodę tę ostatecznie zaliczono do metod pracy socjalnej.

Pedagogika opiekuńcza - Metody opieki

Według kryterium finalnych, ostatecznych funkcji opieki: Metoda opieki – to powtarzalny sposób wykonywania zespołu czynności, przeważnie z użyciem niezbędnych środków (głównie przedmiotów potrzeb) dla urzeczywistnienia określonych funkcji opieki.

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

Metodą tą rozdziela się także substancje trudno rozpuszczalne. Metoda ta jest najbardziej popularna wśród chemików, zarówno ze względu na prostotę, szybkość, jak i niskie koszty jej przeprowadzenia.