Metoda ABC

Czytaj Dalej

Metoda ABC

Do tego służą dwie metody - metoda ABC i metoda XYZ. W stosunku do pozostałych materiałów, zwłaszcza grupy C("najtaniej"), można sobie pozwolić liberalniejsze zasady zamawiania i tworzenia zapasów W metodzie ABC kładzie się nacisk na asortymenty o podstawowym znaczeniu dla produkcji.

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - METODA ABC

W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najddroższych do najmniej cennych. Metoda ABC pozwala przyporządkować zapasy do różnych grup pod względem ważności.

Omów metodę klasyfikacji ABC

Metoda ABC wymaga, aby szacowanie zostało określone do całkowitych kosztów nabycia dla każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zakupiona w danym okresie.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Każdy odbiorca ma własne metody analizy filmu.

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie wszelkiego rodzaju kontaktów z dzieckiem obserwacja celowa- stosowana jest wybiórczo i ma określony cel obserwacja znaczących zdarzeń- dotyczy poszczególnych zdarzeń na tle jakiś sytuacji obserwacja skategoryzowana- interesujące nas zdarzenia, ujęte są w kategorie Ankieta i wywiad Skale ocen i metody ...

Metody analizy makrootoczenia

W ramach tego podziału wyróżnia się szczegółowe metody badawcze, do których należy zaliczyć: metody statystyczno - matematyczne (modele tendencji rozwo­jowej, ekstrapolacji trendu, przyczynowo-skutkowe), metody analogii historyczno-geo­graficznej, eksperymentalne, oceny ekspertów, ankietowe, obserwacyjne.

Metody analizy makrootoczenia - Scenariusze

Są przy­gotowywane w kilku wersjach (optymistycznej, pesymistycznej, najbardziej i najmniej prawdopodobnej) i dotyczą zaistnienia różnych możliwych zmian stanu otoczenia makro i konkurencyjnego. W oparciu o tak przygotowane przewidywania buduje się różne warianty strategii działania.

Metoda delficka

Mimo dużego błędu, jakim omówiona metoda jest ob­ciążona, pozwala ona określić pewne prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywa­nych zdarzeń, co powinno być uwzględnione w trakcie budowania strategii. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1982.

Metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe polegają na wielowariantowej projekcji przyszłości. Metoda ta pozwala na ocenę stopnia ryzyka planowanej do wdrożenia strategii.

Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

jakie...

Metody portfelowe

Główna idea teorii portfela pochodzi z dziedziny finansów. Termin portfolio oznacza tam listę różnych papierów wartościowych. W odniesieniu do strategii firmy oznacza on zestaw produktów lub usług o pewnych cechach, które firma realizuje lub zamierza realizować1. Do najpopularniejszych modeli portfelowych w...

Metoda puli zasobów finansowych

  Metoda puli zasobów jest oceniana dość krytycznie, gdyż: nie daje żadnej podstawy do oceny standardu płynności, nie uwzględnia chwiejności indywidualnych rachunków depozytowych, ignoruje płynność dostarczaną przez portfel kredytowy, wynikającą z nieprzerwanego strumienia środków płynących do banków w formie spłat kapitału i odsetek, zaciemnia fakt, że prawdziwe bezpieczeństwo banku w dłuższej ...

Metoda konwersji zasobów finansowych

Metoda ta posiada również wady, są one następujące: Decyzje dotyczące płynności opierają się na obiegu depozytów nie zaś na ich chwiejności (zmienności), co w konsekwencji wpływać może na obniżenie zysków w wyniku zawyżenia potrzeb płynności.

Metoda aktywnego zarządzania pasywami

Warunkiem koniecznym dla skutecznego stosowania tej metody jest dostępność środków na rynku. Kluczowe znaczenie dla tej metody ma niski poziom ryzyka dostępności środków.

Metoda sekuratyzacji należności kredytowych

Jest to nowa metoda zarządzania bilansem banku, pojawia się tu nowy instrument – sekuratyzacja zabezpieczająca bank przed ryzykiem kredytowym. Metoda ta stanowi odwrót w ulepszaniu technik zabezpieczania płynności banku.

Metody wykładni prawa

metoda gramatyczna (językowa)- jej istotą jest ustalenie znaczenia normy w oparciu o analizę tekstu normatywnego; jego analiza gramatyczna, analiza słownego sformułowania przepisu stanowi zawsze punkt wyjścia w procesie wykładni; metoda ta pozwała interpretatorowi na ustalenie znaczenia normy prawnej za pomocą dyrektyw językowych; dyrektywy językowe obejmują ustalenie wypowiedzi normatywnej poprzez użycie reguł gramatyki, składni oraz semantyki danego języka, w tym ...

Metoda wzrostu firmy

Wzrost organiczny,

Fuzje i przejęcia.

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...