MEJOZA

W wyniku mejozy powstają komórki posiadające 23 chromosomy; -    w wyniku mejozy powstają cztery komórki o zredukowanej liczbie chromosomów; -    mejoza jest źródłem rekombinacji genetycznej, ze względu na proces crossing-over, zachodzący pomiędzy chromosomami homologicznymi, występującym w profazie I; -    mejoza składa się z dwóch podziałów: podziału ...

MEjOZA

MEjOZA — kariokineza redukcyjna, czyli podziałkomórek prowadzący do powstania gamet(kom órek rozrodczych) lub zarodników; w czasietego podziału następuje zmniejszenie się liczbychrom osom ów o połowę, czyli że każda komórkarozrodcza powstała w wyniku mejozy ma liczbęchrom osom ów o połowę mniejszą niż pozostałekomórki danego organizmu.

PREGAMICZNA MEJOZA

Mejoza, która zachodzi przed procesem zapłodnienia. Występuje u organizmów diploidalnych, u których komórki macierzyste gamet ulegają mejozie pregamicznej, w wyniku której powstają haploidalne gamety.

MEJOZA - Informacje ogólne

Mejoza zwana jest również podziałem redukcyjnym, gdyż powoduje redukcję somatycznej liczby chromosomów do połowy.