Megatrendy rozwojowe

Czytaj Dalej

Strategie inicjowania i pobudzania procesu rozwojowego

Czyli chodzi o: - pobudzanie procesu rozwojowego w krajach znajdujących się w fazie przed przemysłowej; - intensyfikowanie rozwojów w krajach już zaawansowanych w rozwoju przemysłowym;W pierwszym przypadku główna uwaga skierowana jest na pobudzenie samoczynnego procesu rozwoju, w drugim przypadku można wyróżnić, co najmniej cztery strategie takiego rozwoju i sposoby przyspieszenie tego procesu: a) strategia samowystarczalności surowcowej lub autarkii - ...

Relacja dziecko – dorosły sprzyjająca rozwojowi dziecka

Dziecko jest więc z jednej strony inicjatorem zmian i jego plan rozwojowy wyznacza zachowania dorosłego, ale z drugiej reaguje ono na to, jak zachowuje się względem niego dorosły i zmienia swoje reakcje dostosowując się do niego.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - PRZYWIĄZANIE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH

Bowlby’ego do tej problematyki zostanie uzupełniony na podstawie opracowania wykorzystującego wyniki badań empirycznych nad przy-wiązaniem w różnych okresach rozwojowych.

Teoria zadań rozwojowych opracowana przez HAVIGHURSTA

  Zadania rozwojowe okresu dorastania (od 12 do 18 lat) 1.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Operacjonalizacja modelu cykliczno-fazowego zmiany rozwojowej (przykład)

Jego kolejne kroki będą następujące: definicja kryzysu rozwojowego jako pojęcia centralnego w tej teorii; jest to charakterystyka formalna kryzysu jako fazy w rozwoju, definicja kryzysu rozwojowego typowego dla późnej adolescencji czyli “osiągnięcie indywidualnej tożsamości versus rozproszenie i pomieszanie tożsamości”; jest to charakterystyka treściowa kryzysu – treść jest specyficzna ze względu na miejsce późnej ...

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA ROZWOJOWA

Być może kluczem do rozwiązania zagadki synestezji rozwojowej jest właśnie kompensacja niedoborów, czy też odmienny metabolizm biochemiczny w tkankach nerwowych mózgu.

Co wiesz na temat sporu uniwersalia w wiekach średnich i czego dotyczyły fazy rozwojowe?

Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrzeżeniu zmysłowemu ani wyobrażeniu. Tylko poznanie rozumowe zaznajamia człowieka ze światem idei (aprioryzm...

Rozwojowa niepłynność mówienia

To zaburzenie spowodowane przechodzeniem od jednego elemntu wypowiedzi do drugiego oraz zakłócenie jej tempa, rytmu a w następstwie desynchronizacja procesu formowania trzech poziomach wypowiedzi: treści, formy językowej i substancji fonicznej. Ujawnia się w 2-3 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły oraz...

Co charakteryzuje rozwojową afazję dziecięcą

Styczek, alalia (afazja rozwojowa) stanowi opóźnienie rozwoju mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych.

Jakie są objawy rozwojowej afazji dziecięcej

W zakresie nadawania

Zaburzenia ekspresji werbalnej (błędna artykulacja, metatezy głoskowe i sylabowe, kantaminacje dźwięków i syleb, błędna asymilacja)

Zaburzenia nominacji – wynikające z ubóstwa zasobu leksykalnego

Agramatyzmy (nie uwzględnianie w wypowiedziach liczby i rodzaju; w...

Jakie znasz kryteria określania wieku rozwojowego?

Najczęściej przy określaniu wieku rozwojowego (fizjologicznego) posługujemy się następującymi kryteriami: 1) wiekiem morfologicznym (sylwetki), 2) wiekiem kostnym (szkieletowym), 3) wiekiem zębowym, 4) wiekiem wtórnym cech płciowych.

Wyjaśnij znaczenie pojęć: wiek kalendarzowy, wiek biologiczny, wiek rozwojowy

Właściwa ocena rozwoju fizycznego dziecka powinna być oparta na jego wieku rozwojowym, gdyż tylko w przypadku znajomości wieku rozwojowego dziecka możemy określić, czy jest ono rozwojowo (biologicznie) młodsze lub starsze niż by to wynikało z jego wieku kalendarzowego.

Omów najczęściej wykorzystywane rodzaje norm rozwojowych

W trakcie badań przeglądowych najczęściej wykorzystuje się normy populacyjnenajlepszym graficznym obrazem normy rozwojowej jest siatka centylowa, która podaje zakres zmienności cechy.

O czym informuje przebieg linii rozwojowych w kierunku odśrodkowym i dośrodkowym w metodzie proporcji wagowo - wzrostowych (skorelowanych cech)

Natomiast przebieg linii rozwojowych w kierunku dośrodkowym (do kanału środkowego A, A) od kanałów dolnych i górnych informuje o wyrównywaniu nieprawidłowych proporcji wysokości i masy ciała i w tym sensie wędrowania po kanałach jest zjawiskiem z biologicznego punktu widzenia prawidłowym, a w określonych przypadkach wręcz pożądanym.

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Teorie zdolności: Rozwojowe teorie zdolności

Podstawą tych teorii było założenie, że inteligencja człowieka stanowi rozwiniętą formę adaptacji biologicznej. Rozwój umysłowy polega na co­raz lepszym przystosowaniu, któremu towarzyszy wzrost złożoności i efe­ktywności struktur poznawczych. Strukturalizacja, która odnosi się do pro­cesów...

ZNACZENIE PODEJŚCIA ROZWOJOWO - SPOŁECZNEGO W ANALIZIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Będziemy natomiast dla różnych faz cyklu rozwojowego człowieka analizowali: a) rodzaj zaburzeń od poczęcia do późnej starości, uwzględniając bliski kontekst społeczno-rozwojowy i b) u-warunkowania zdrowia vs.

Psychologia rozwojowa

Psychologia rozwojowa – dział psychologii poświęconych badaniu następujących w miarę rozwoju zmian w zachowaniu i umiejętnościach; badania nad rozwojem mają dwa podstawowe cele: Polega na opisywaniu zachowania dziecka w poszczególnych momentach rozwoju; najczęstsze pytania: kiedy dzieci zaczynają rozróżniać kolory?

Psychologia rozwojowa - Dlaczego badania dzieci?

Znaczenie praktyczne – badania nad dziećmi w zakresie psychologii rozwojowej są prowadzone, aby uczynić ich życie lepszym.

Psychologia rozwojowa - Historyczne poglądy na dzieciństwo

a) Starożytna Grecja i Rzym

- Platon i Arystoteles opowiadali się za wczesnym kształceniem dzieci,

- Dzieciobójstwo; zabijanie dzieci ze względu na kalectwo, dziecko-bękart, niechciane dziecko,

- Surowe karanie, seksualne wykorzystywanie dzieci, sprzedawanie ich do prac domowych/ domów publicznych...