Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Czytaj Dalej

Antropologia kulturowa - wykłady.

Antropologia kultury – wykład 2 Całościowe ujmowanie człowieka i kultury Przedmiotem badań w antropologii kultury jest KULTURA Wiedza o kulturze nie jest jasna i ścisła, dlatego że istnieje wiele definicji kultury uznanych i używanych w świecie.

Kultura a cywilizacja

Dyfuzja kulturowa oznacza proces zmieszania się różnych kultur, przejmowania cech jednej przez drugą, zachodzący wskutek kontaktu tych kultur, np. Kulturę symboliczną nazywa się nieraz kulturą niematerialną albo duchową.

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

KULTURY LEGALISTYCZNE Kultury prawne, zwane dalej kulturami prawa stanowionego, common law i europejskiego należą do grupy kultur legalistycznych.

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji

Zjawisko i znaczenie kultury w organizacji Definiowanie kultury organizacji Przez pojęcie kultury organizacji jedni rozumieją spoiwo łączące członków organizacji i będące zbiorem wspólnych wartości, symboli oraz idei.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - WKŁAD w KULTURĘ

kultur świata staroż. Granat, Kulturotwórcze wartości ch.

Socjologia kultury- ściąga z wykładów (wyk. u prof. F.A.)

Twórcza – pozytywna zaspakaja różne potrzeby ludzi należących do danej kultury, dostarcza grupom samopotwierdzenia indywidualnego, może być czynnikiem zrozumienia i samopowtarzania ludzi, którzy należną do innych kultur, kultura pełni funkcję integrującą, wyodrębnia się jako ujednolicenie ludzkich zachowań, określa role społeczne, zakres ról, wykonuje społeczną kontrolę.

Antropologia-opracowne pojęcia

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO KULTURY Relacje między elementami kultury Gregory Bateson – pisze o strukturze w obrębie zjawisk kulturowych jako o logicznym porządku w związkach między elementami kultury.

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Kultura polityczna jest częścią ogólnej kultury społeczeństwa obok kultury życia codziennego, kultury prawnej organizacyjnej i korporacyjnej.

Kultura oświecenia

Kultura twórcy i mecenasa coraz bardziej zależała od kultury odbiorcy, czyli nabywcy.

Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością

Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność systemu zarządzania jakością <table border="1"> <tr valign="top"> <th> Typ kultury </th> <th> Charakterystyka </th> <th> Wpływ na SZJ </th> </tr> <tr valign="top"> <td> kultura dominacji </td> <td> <ul><li>homogeniczna, </li></ul> <ul><li>niska tolerancja dysonansu ...

Kategoria świętości w kulturze

Jednak w przeciwieństwie do innych kultur ta jako jedna z pierwszych wprowadziła ostre i sprecyzowane zasady mające chronić każde życie ludzkie, majątek i dobre imię wszystkich członków społeczności bez względu na zajmowaną pozycję społeczną.

Środowisko a kultura

Następnym przykładem, który chciałabym przedstawić zaczerpnęłam z Kultury wsi”, Biuletynu XIII Konferencji Oświatowej poświęconej zagadnieniu kultury wiejskiej w Polsce. Tradycja jest zasadniczym czynnikiem w rozwoju kultury, czyli wierność dla odziedziczonych po przodkach urządzeń i zdobyczy kulturalnych.

Uwarunkowania Kultury Plastycznej

Definicja kultury plastycznej Definiując pojęcie kultury plastycznej możemy mówić o kulturze estetycznej czy w ogóle o kulturze ludzkiej, a w czasach współczesnych o kulturze wizualno – plastycznej.

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda.

Freud twierdził, że rozwój kultury jest wytworem sił popędowych (głównie agresji) i jednocześnie nieustannej frustracji popędów – agresja to pierwotna (…) dyspozycja popędowa człowieka (…), która dla kultury stanowi najsilniejsza przeszkodę’ (Freud Kultura jako źródło cierpień’ str.

Rozumienie kultury w socjologii

Przeciwieństwem relatywizmu kulturowego jest etnocentryzm – tendencja do traktowania własnej kultury jako moralnie wyższej od innych kultur, a co za tym idzie, do oceniania innych kultur według własnych standardów.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza   Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej   Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Równocześnie z rozwojem materjalnym kultury polskiej rozwijała się kultura społeczna. Polskie objawy przyjmowania zachodniej kultury i jednoczesnego zacieśniania się więzów kulturowych pojawiły się na początku XII w.

Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz

Powiązanie z tradycją biblijną stanowią o naszej mentalności, o typie myślenia odróżniającego Europejczyka od przedstawicieli innych kultur.

TYPY PROCESÓW NABYWANIA KULTURY

Kulturę masową i popularną łączy duża liczba odbiorców, ale tym co je dzieli są mechanizmy funkcjonowania kultury i komunikowania, czyli w kulturze popularnej podkreśla się treści przekazu, natomiast w kulturze masowej podkreśla się charakter przekazu.

Socjologia kultury

Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z: a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy b) motywacji zachowań c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań Perspektywa homo eligens- rozważania stylu życia, wyborów dok przez ludzi w życiu codziennym, z pkt widzenia wyborów dok przez ludzi Kultura- jedna z rzeczywistości, w ...