Martwe dusze

Martwe dusze

Czytaj Dalej

"Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

Pozostałości kolonii portugalskich w Indiach po niepowodzeniach negocjacji zostały zbrojnie zaanektowane przez Indie 17.12.1961r. Spotkało się to z krytyką na forum ONZ. W sierpniu 1959r., po stłumieniu powstania w Tybecie, Chiny zaatakowały Indie, zajmując część terytorium indyjskiego w Himalajach. W...

Jak dusza jest obecna w ciele?

Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

Poglądy Plotyna - Dusza ludzka

Plotyn dzielił duszę na dwa składniki. Wszystkie funkcje związane z ciałem - roślinne i zwierzęce, a także wszystkie niedoskonałości i grzechy składał po platońsku na niższą część duszy, aby za to wyższa część duszy była całkowicie wolna od więzów cielesnych i wszelkiej niedoskonałości...

DUSZA CZŁOWIEKA

Zbierając przedstawiony materiał empiryczny, jeszcze raz stwierdzamy, że według niego istnieje „ja" jako stały, niezmienny podmiot strumienia świadomości (przeŜyć, doznań, aktów, stanów psychicznych i ich treści), jako spełniacz i sprawca czynności  Ŝyciowych, jako bezpośrednie podłoŜe własności...

Jak szybko rozkłada się martwe ciało

Gdy człowiek umiera i zostaje pogrzebany według obrządku chrześcijańskiego, jak to jest przyjęte w naszym kręgu kulturowym, duchowny wypowiada przed spuszczeniem trumny do grobu powszechnie znane słowa: "Ponieważ Bóg Wszechmogący powołał duszę swego sługi do siebie, oddajemy Mu ciało sługi Jego...

CHRYSTUS Z MARTWYCH WSTAŁ JE

CHRYSTUS Z MARTWYCH WSTAŁ JE, średniowieczna pieśńrei.

MARTWA POGODA, tom poezji L. Staffa

MARTWA POGODA, tom poezji L.

NIEŚMIERTELNE DUSZE, trylogia dram. A. Świętochowskiego

NIEŚMIERTELNE DUSZE, trylogia dram. A. Świętochowskiego, prwdr. pod pseud. W. Okoński: 1. Ojciec Makary, wyd. w Krakowie 1876, wyst. w Warszawie 1909, 2. Aureli Wiszar, „Prawda" 1888, 3. Regina, „Prawda" 1889, wyd. całości w Pismach, t. 5 Kraków [1896-1900]. Cz. 1 porusza sprawę naturalnych praw człowieka...

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Dawn. majątki ziemskie należące do kościołów, związków wyznaniowych lub fundacji, które pozostawały w ich posiadaniu przez wiele pokoleń.

DUSZA

Martwy (Martwe dusze); płytka żelazna rozgrzewana do czerwoności i wkładana dawn.

MARTWY

Martwe zakole pozostałość zakola rzecznego (zatoka rzeki, jezioro zakolowe, moczar), gdzie przestała płynąć woda rzeczna. Martwy inwentarz inwentarz gospodarski z wyłączeniem zwierząt.

DOBRA MARTWEJ RĘKI

Nieruchomości stanowiące własność kościelnych osób prawnych.Przyjmując wieczystość trwania kośc. osób prawnych i mor., wprowadzono również w prawie kośc. zakaz zbywania nabytych przez nie dóbr materialnych (-> alienacja w prawie kanonicznym).

W związku z tym w prawodawstwie świeckim zaczęto już w...

DUSZA LUDZKA

Czynnik ożywiający ciało ludzkie (stanowiący źródło ruchu „od wewnątrz"), będący pierwszym źródłem ludzkiego poznania, racją tożsamości -> człowieka (II D, III B), akt pierwszy ciała naturalnego, organizowanego; mający w możności życie (akt i możność).

DUSZA LUDZKA - DZIEJE POGLĄDÓW

W zach.eur. kręgu kulturowym-pierwsze koncepcje d.i. wiążą się z gr. wierzeniami przedorfic-kimi i orfickimi, wg których przychodziła ona z kosmosu i do niego wracała, a podczas snu błąkała się po przestworzach;

wg Homera d.i. pobudza do działania ludzką siłę (tymos), dzięki której pożąda, kocha...

DUSZA LUDZKA - TEORIA FILOZOFICZNA

Platon, Augustyn, Descartes i in. myśliciele uważali, że d.i. można poznać bezpośrednio z uwagi na to, że jej koncepcja dana jest doświadczalnie (w specyficznym rozumieniu doświadczenia) ; ponieważ jednak doświadczalnie dana jest człowiekowi tylko jaźń (jako podmiot podmiotujący akty człowieka)...

DUSZA LUDZKA - DOKTRYNA TEOLOGICZNA

Punktem wyjścia teol. interpretacji d.i. jest bibl. treść objawienia, będącego podstawą oficjalnej doktryny -> nauczycielskiego urzędu Kościoła, który dopuszczając różne interpretacje co do sposobu powstania d.i., głosi jako dogmat wiary jej nieśmiertelność.

A. PISMO ŚWIĘTE — określa zasadę...

DUSZA

 

DUSZA gr. psyche; łc. anima; ang. soul; fr. ame; nm. Seele

   1. Zasada ->życia (1) (-życie /2/) — materialna (u Heraklita: wilgotne tchnie­nie, u Demokryta: ogień, u stoików: płoną­cy duch) lub niematerialna, niecielesna (u Pitagorasa: samoporuszająca się liczba, u Platona: substancja inteligibilna, u...

DUSZA ŚWIATA

 

DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była...

Martwa natura

Przedstawienie piast., gł. mai.,wszelkiego rodzaju przedmiotów, przeważnie użytkowych,często naczyń kuchennych i stołowych, owoców,kwiatów, zabitych - rzadziej żywych - zwierząt,broni, artykułów spożywczych, skomponowanych wgrupy dające możliwość efektownych zestawień koloryst.i gry świateł;...