Marksizm

Marksizm

Czytaj Dalej

Marksizm- leninizm.

Stąd jego inna nazwa marksizm, albo leninizm, bądź dokładnie: marksizm-leninizm. Po II wojnie światowej wraz z ekspansją ZSRR, marksizm (oficjalnie nazywany \"marksizmem-leninizmem\") stał się obowiązującą ideologią w wielu krajach świata, od Kuby po Koreę.

Marksizm. Marks i Engels.

MARKSIZM MARKS I ENGELS Marksizm to system poglądów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i filozoficznych związanych z osobami Marksa i Engelsa. , Marksizm a egzystencjalizm, Warszawa 1961, s.

Marksizm i Leninizm

W tym sensie marksizm przywiązuje wyjątkową wagę do rozwoju kultury intelektualnej i duchowej proletariatu, ponieważ powinna stać się ona czynnikiem ugruntowującym racjonalność kroków podejmowanych przez masy w toku walki klasowej.

Marksizm

W dramatyczny sposób rządy niemal wszystkich krajów komunistycznych, w latach 1989-1990, dopuściły, a nawet zainicjowały reformy, które sprawiły, że stary oficjalny marksizm, a nawet, w wielu dawnych bastionach, komunizm, stał się przeżytkiem.

Marksizm w religioznawstwie

Pamiętajmy, że marksizm, a więc także religioznawstwo marksistowskie narodziło się na zachodzie Europy (przede wszystkim Niemcy i Wielka Brytania)!

Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i marksizmu

Starożytność. Arystoteles uważał, że państwo powstało na drodze naturalnego rozwoju. Ludzie łączyli się w rodziny, te w osady a następnie w koinonia, miasta-państwa w celu osiągnięcia szczęścia i samowystarczalnego istnienia. Zadaniem takiego polis miało być zapewnienia ludziom cnotliwego...

Koncepcja menażerskiej rewolucji Burnhama jako próba połączenia marksizmu i elityzmu

Burnham wysunął tezę, że we wszystkich państwach dokonała się, bądź dokona się w najbliższej przyszłości rewolucja, której efektem będzie objęcie władzy przez nową klasę menedżerów, czyli kierowników. Klasa ta opanuje środki produkcji nie tyle w wyniku zmiany tytułów własności, ile w wyniku...

Jean Baudillard (teoretyk francuski, był pod wpływem marksizmu)

uważa, że media elektroniczne niszczą nasz związek z przeszłością i tworzą pusty, pogrążony w chaosie świat

znaki i obrazy kształtują życie społeczne

czerpie ze strukturalizmu i odwołuje się do idei F. de Saussure’a, mówiącej, że sens wynika z relacji między słowami → J...

Elementy teorii klas marksizmu

Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość 

Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...