Mapa nieba

Mapa nieba

Czytaj Dalej

Co to jest mapa?

SKALA MAPY(S)-matematyczny stosunek 2liczb:odległości na mapie(d)do odp. MAPA HIPSOMETRYCZNA-mapa,na której rzeźbę przedstawiono za pomocą poziomic i barwnych pasów między nimi.

Obraz nieba w literaturze i sztuce

Obraz nieba kreowany przez pryzmat istot niebiańskich jakimi są anioły widzimy również w wierszu Zbigniewa Herberta pt. Dlatego kreacjom krainy niebiańskiej towarzyszą najczęściej postacie utożsamiane z niebem.

Mapa procesu

Wadą mapy procesu jest jej mała elastyczność operacyjna, wynikająca z tego, że każdorazowe naniesienie zmiany wymusza tworzenie mapy prawie od początku.

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE - MAPA ZAGROŻEŃ

Niebezpieczna jest sytuacja w Gruzji.

Mapa obojętności

  Mapa obojętności to system krzywych obojętności, które charakteryzują się innym poziomem zadowolenia konsumenta w porównaniem z krzywą wyjściową, ale jednakowym dla całej krzywej.

Mapa i jej składniki

Przystępując do analizy mapy, należy zapoznać się z jej składnikami po to, aby prawidłowo odczytać znajdujące się na mapie informacje.

Skala mapy

l :300 000, co oznacza, że l jednostce długości na mapie odpowiada 300 000 takich samych jednostek w terenie (l cm na mapie równa się 300 000 centymetrów w terenie).

Metody przedstawiania zjawisk na mapie

Mapę, na której rzeźbę przedstawia się za pomocą rysunku poziomicowego uzu­pełnionego barwami, nazywamy mapą hipsometryczną.

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Badania środowiskowe (marketingowe)

Dokładna analiza otoczenia społecznego, w którym kampania polityczna ma być prowadzona, pod kątem szans i zagrożeń dla jej przebiegu. Na to otoczenie składa się: aktualny stan ekonomiczny w danym okręgu wyborczym, z którego pochodzi kandydat oraz sytuacja gospodarcza w całym kraju, nastrój...

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej

Kandydat musi podjąć oceny własnych możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA WEWNĘTRZNA, jak również możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA ZEWNETRZNA

Ocena wewnętrzna polega na oszacowaniu przez kandydata własnych silnych i słabych stron oraz silnych i słabych stron...

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Marketing strategiczny

Koncentracja na analizie elektoratu danego kandydata w różnych okręgach

Organizatorzy kampanii najpierw określają wszystkie segmenty wyborców znajdujące się w danym okręgu, wyróżniając tych, którzy będą i tych, co nie będą brać udział w głosowaniu

Następnie próbują podzielić...

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Określanie celów i strategii kampanii

Ten etap oparty jest na wcześniejszych badaniach, których wyniki określają sposób, w jaki należy tworzyć wizerunek kandydata i prezentować problematykę społeczno – gospodarczą.

Opracowuje się takie sposoby przekazu informacji wyborczych, które będą skutecznie promować polityka...

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Planowanie komunikacji, dystrybucji i organizacji kampanii

Opracowuje się konkretne narzędzia marketingowe

Działalność kandydata bardzo przypomina marketing gospodarczy. Określa on, bowiem najbardziej korzystny rozdział zasobów swojej organizacji, obejmujący precyzyjne rozłożenie zadań pomiędzy poszczególne „podsztaby”...

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Kluczowe rynki kampanii

Opracowanie metod dotarcia do podstawowych segmentów rynku wyborczego oraz metod budowania wizerunku medialnego

Znaczenie mediów w kampanii wyborczej określa się liczbą prezentacji kandydata w środkach przekazu, wielkością poparcia oraz nakładami na wyemitowaną reklamę

Kandydaci...

Mapa: cechy, składniki i rodzaje map

  Składniki mapy: - matematyczne (osnowa geodezyjna, skala mapy, odwzorowania     kartograficzne ) - geograficzne (treść mapy  ) - opisy pozaramkowe (  legenda  -tytuł mapy, wyjaśnienie znaków umownych, - oznaczenie współrzędnych oraz wszystkich danych związanych z redagowaniem mapy)   Rodzaje map: wg.

Na czym polega GENERALIZACJA mapy?

Podstawą wykonywania map w mniejszej skali są mapy o skalach większych.

Australia - AUSTRALIA NA MAPIE

Australia to najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południowej. Od południa i zachodu otoczony Oceanem Indyjskim, od północy i wschodu przybrzeżnymi morzami Oceanu Spokojnego (Morza: Arafura, Timor, Koralowe i Tasmana).Skrajnymi punktami lądowej części Australii są przylądek Jork 10°41'S, Wilsons...

Kosmos - Galileusz ogląda nowy obraz nieba

To właśnie ten ulepszony teleskop miał Galileusz w latach 1609-1610 skierować w niebo. Ponadto pojawiły się na niebie gwiazdy których dotąd nie widziano.

Metody prezentacji zjawisk na mapie

d) METODA ZASIĘGÓW Metoda zasięgów polega na oznaczaniu na mapie obszarów występowania określonego zjawiska przez zakreślenie konturu odpowiadającego granicom tego obszaru.