Malarstwo ścienne

Malarstwo ścienne

Czytaj Dalej

Rola snu w literaturze i malarstwie

Podsumowując swoja wypowiedź chciałam podkreślić różnorodną rolę snu w literaturze i malarstwie. Sen w malarstwie ma znaczenie symboliczne.

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Król będąc również miłośnikiem malarstwa, gromadził obrazy i sprowadzał malarzy włoskich, którzy pracowali w Warszawie.

Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

Malarstwo w dobie gotyku rozwijało się na terenie Polski równolegle do architektury i rzeźby; mniejsza liczba zabytków z XIII i początków XIV wieku spowodowana jest zapewne późniejszymi zniszczeniami, zwłaszcza malarstwa ściennego.

Funkcje malarstwa historycznego

Dzieła tych wybitnych w swej sztuce mistrzów na zawsze przejdą do historii malarstwa polskiego. Był on niewątpliwie najwybitniejszym twórcą malarstwa historycznego w Polsce.

Renesans w Polsce - Malarstwo

W malarstwie duże wpływy miał jeszcze gotyk.

Opłucna ścienna

Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do...

Umocowanie opłucnej ściennej

W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

Powięź miedniczna ścienna

Powięź miedniczna ścienna (fascia peluis parietalis) powleka ścianę miednicy małej. Pokrywa tu ona powierzchnię wewnętrzną kości oraz położone tu mięśnie, gruszkowaty i zasłaniacz wewnętrzny. Z przodu rozpoczyna się na kości łonowej, bocznie na powięzi zasłaniacza wewnętrznego, z tyłu na...

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Stożek osierdziowy swym wierzchołkiem zachodzi na początki wielkich naczyń, z przodu na naczynia tętnicze, aortę i pień płucny, z tyłu na naczynia żylne, obie żyły główne oraz cztery żyły płucne. Na tych naczyniach przebiega też linia przejścia blaszki trzewnej (nasierdzia) w blaszkę...

Kosarz ścienny

Wygląd: nieco mniejszy od kosarza pospolitego; u samicy odwłok jest jajowaty i szary, u samca - żółtawy. Rząd kosarzy (Opiliones) obejmuje blisko 3200 gatunków rozmieszczonych na całym świecie. Kosarze poruszają się zwinnie na swych długich nogach między łodygami i źdźbłami roślin. W razie...

Malarstwo flamandzkie

Flamandzka szkoła wydała kilka pokoleń wspaniałych artystów, a w XV wieku wiele cech charakterystycznych jej malarstwa było imitowa­nych w całej Europie.

Malarstwo średniowieczne

Także podobnie jak we Włoszech, rozwój malarstwa flamandzkiego szedł w parze z wynalezieniem nowej techniki - malarstwa olej­nego.

Tarczownica ścienna

 

Wygłąd: Piecha listkowata, gładka, na ogół tworzy rozetkę 2-5 cm średnicy, szarobiałą, luźno przylegającą do podłoża; zatoki między łatkami plechy zaokrąglone, starsze łatki pomarszczone; apotecja częste, na dolnej stronie porośnięte czarnymi chwytnikami ; rdzeń bezbarwny C+ czerwony (kwas...

Złotorost ścienny

 

Wygląd: Plecha listkowata o rozetkach do ponad 10 cm średnicy, żółta do pomarańczowożółtej; odcinki 1-5 mm szerokie, zwykle ściśle przylegające do siebie, bez soraliów i izidiów, z licznymi owoc-nikami .

Podobne gatunki: X. polycarpa (Ehrh ) Rieber o średnicy 1 1,5 cm jest gęsto pokryła apotecjami...

MALARSTWO

malarnia Bacciarellego na Zamku Warszawskim, w której, w dążeniu do stworzenia malarstwa narodowego, kształcono artystów sumptem króla Stanisława Augusta i wysyłano za granicę na studia, nadając stypendia. Malarstwo tablicowe śrdw.

MALARSTWO XVIII-WIECZNE

Brytyjska satyra Podobnie jak w przypadku malarstwa francuskiego, malarstwo brytyjskie tego okresu podzielić można na „arystokratyczne" i „mieszczańskie" w stylu.

MALARSTWO POLSKIE XIX WIEKU

W odróżnieniu od mistrza z Krakowa z uwagą śledził on nowe trendy w malarstwie europejskim. Baśniowe krainy Malarstwo Józefa Chełmońskiego (1849-1914) bardzo silnie związane jest tematycznie z polską i ukraińską wsią.

Francuskie malarstwo realistyczne

Wkrótce, znużony malarstwem pejzażowym, wykorzystując umiejętności wyniesione z warsztatów w Barbizon, Millet poświęcił się malarstwu figuratywnemu, czerpiąc tematy przede wszystkim z życia francuskiej wsi.

Impresjonizm w malarstwie

Berthe Morisot do wczesnych lat sześćdziesiątych była całkowicie oddana malarstwu plenerowemu, jednak zauroczona talentem Maneta porzuciła pejzaż dla impresjonizmu.