Majątek trwały

Czytaj Dalej

BADANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

Rewizja majątku trwałego, weryfikacja pozycji majątku trwałego, majątek trwały obejmuje wartości niematerialne i prawne, rzeczowe inwestycje trwałe, inwestycje długoterminowe. Program b.m.t. powinien uwzględniać istotność pozycji w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. W przypadku...

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie

Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek trwały i obrotowy ( aktywa ). O zaliczeniu poszczególnych składników do którejś z tych grup decyduje rodzaj majątku, jego wartość lub okres użytkowania oraz rola jaką spełnia w działalności danego przedsiębiorstwa. MAJĄTEK TRWAŁY Charakteryzuje się przeważnie długim okresem użytkowania i znaczną wartością. W jego skład wchodzi: 1. Rzeczowy majątek trwały 2. Finansowy ...

Majątek trwały i obrotowy

 

MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad...

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Rzeczowe aktywa trwałe, część aktywów trwałych jednostki. Miarodajnym kryterium przyporządkowania składników majątkowych do majątku trwałego lub majątku obrotowego jest w praktyce okres ich przydatności w danej jednostce. Ta kazuistyczna wykładnia aktywów trwałych i obrotowych wynika z braku...

Przedstaw zagadnienie deprecjacji majątku trwałego

Deprecjacja jest terminem używanym w celu wskazania zmiany pierwotnego potencjału środka trwałego, zmniejszającego jego zdolność do świadczenia właściwych dla niego usług. Jest to także stopniowa utrata niezawodności w zakresie technicznym, a także w sensie ekonomicznym. Wartościowym wyrazem...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze...

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

Rozwój obu państw koreańskich szedł po 1953r. odmiennymi drogami. Korea Płd. cieszyła się poparciem Zachodu (USA), a Korea Płn. Bloku Wsch. (ZSRR, CHRL). Ich ostateczne przyjęcie do ONZ wskazuje na „nieodwracalność” podziału na 2 organizmy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Cały czas mamy jednak do...

Majątek przedsiębiorstwa

 

Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.

 

Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na

majątek trwały

majątek obrotowy

 

Do majątku trwałego zaliczamy te...

Środki trwałe

 

Środki trwałe wchodzą w skład rzeczowych składników majątku trwałego. Środki te nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego.

 

Użytkowane środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu, przy czym wyróżniamy:

zużycie fizyczne – polegające na stopniowej utracie...

Majątek obrotowy

 

Majątek obrotowy przedsiębiorstwa stanowią zapasy: materiałowe, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych. Zapasy materiałowe i produkcji niezakończonej to zapasy produkcyjne (materiałowe).

W przedsiębiorstwie handlowym występują: zapasy towarów, zapasy materiałów o charakterze pomocniczym np...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Co uważamy za środki trwałe?

 

z punktu widzenia fizycznego są to te przedmioty, które w procesie produkcji zużywają się stopniowo a ich cechy fizykochemicznych nie przechodzą na gotowy wyrób,

z punktu widzenia finansowego są to przedmioty, których czas funkcjonowania jest dłuższy niż 1 rok, a wartość wynosi...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O nietrwałej miłości świata tego"

W wierszu tym można dostrzec, że pogląd autora na świat, człowieka i wartości różni się istotnie od poglądów ludzi Odrodzenia, którzy cenili wartości ziemskie i głosili apoteozę życia doczesnego ("Na zdrowie", "Na dom w Czarnolesie", "Nie porzucaj nadzieje..." Kochanowskiego, "Żywot człowieka...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O nietrwałej miłości świata tego"

 

 

W wierszu tym można dostrzec, że pogląd autora na świat, człowieka i wartości różni się istotnie od poglądów ludzi Odrodzenia, którzy cenili wartości ziemskie i głosili apoteozę życia doczesnego ("Na zdrowie", "Na dom w Czarnolesie", "Nie porzucaj nadzieje..." Kochanowskiego, "Żywot człowieka...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - Sonet V - "O nietrwałej miłości..."

Człowiek pragnie miłości, ale miłując traci z oczu cel życia. Zaślepiony miłością nie dostrzega prawdziwych wartości. Gdy człowiek nie kocha to ciało się smuci, a dusza raduje. Miłość to właściwość ludzkiego życia. Jest nie trwała i prowadzi do cierpienia. Ponownie widzimy, że człowiek...

Państwa trwale neutralne

W zamian za uzyskane w umowie międzynarodowej gwarancje niepodległości i integralności terytorialnej zobowiązują się do nie używania siły zbrojnej przeciwko innemu państwu, ani nie przystępować do toczących się już działań wojennych z wyjątkiem samoobrony. Nie mogą przystępować do sojuszy i...