Łysiec (Ukraina)

Czytaj Dalej

Ukraina, milicja

Ukraina posiada rozbudowany system bezpieczeństwa swojego kraju, który ma za zadanie chronić jej terytorium jak również jej mieszkańców. Po pierwsze warto wspomnieć o Siłach Zbrojnych Ukrainy są to wojskowe jednostki, które będą bronić Ukrainę, jej suwerenności, całość i nietykalność jej terytorium. Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują oraz zapobiegają agresji w stosunku do Ukrainy. Prezydent Ukrainy jako Najwyższy Głównodowodzący Sił zbrojnych Ukrainy będzie ...

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości

-Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką

-1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski

-Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone...

KONSTYTUCJA UKRAINY

28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

PREZYDENT UKRAINY

Jest głową państwa i zwierzchnią władzą w państwie oraz najwyższym przedstawicielem reprezentującym Republikę Ukrainy w stosunkach międzynarodowych. Pozycja ustrojowa prezydenta w stosunkach wewnętrznych wynika z określenia w konstytucji jego roli ustrojowej jako gwaranta suwerenności państwa i...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem władzy wykonawczej. W ten sposób Konstytucja Ukrainy dokonała połączenia dwóch organów - Prezydenta i Gabinetu Ministrów w strukturze organów władzy wykonawczej. Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie...

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Konstytucja Ukrainy określa zasady, wokół których konstruowane są: struktura, ustrój i tryb funkcjonowania sądów. Pierwszą grupę stanowią zasady wyznaczające zadania sądów i organizacji sądownictwa. Funkcja wymiaru sprawiedliwości odnosi się w świetle ustawy zasadniczej tylko do działalności...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje obecnie od 1 stycznia 1997 roku, ustanowiony na podstawie przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z 16 X 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. Sąd Konstytucyjny Ukrainy jest wyłącznym organem sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie. Rozstrzyga on o zgodności ustaw...

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

Na poł.-wsch. kresach RP w zwartej masie żyła ludność prawosławna, ale posiadaczami wielkich majątków było 6 rodów magnackich, częściowo ruskich ( mocno spolonizowanych ), częściowo polskich.

Na tym obszarze znajdowała się siedziba Kozaków, którzy jako znakomity materiał wojskowy zostali...

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany (było to związane z powstaniem wielkich latyfundiów magnatów polskich), przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się...

WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

Celem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że Władysław IV oraz epoka , w której zaistniał politycznie była dla Rzeczypospolitej a także Europy czasem bardzo ciekawym. Na ten właśnie okres...

Od czego zależy łysienie?

Mężczyźni bardzo często łysieją: zjawisko to rzadko dotyczy kobiet, chociaż u starszej kobiety włosy często robią się bardzo rzadkie. Męska łysina jest najczęściej dziedziczna, a wiąże się ją z wrażliwością pęcherzyka włosa na męski hormon płciowy - androgen. Pęcherzyki włosa...

FISZ, Fisch, Fiss, ZENON, pseud. Tadeusz Padalica

FISZ, Fisch, Fiss, ZENON,, pseud. Tadeusz Padalica, ur. 10 VII 1820 w Kluczkach (Białoruś), zm. 1870 w Prusach (Ukraina), publicysta, prozaik. Samouk bez formalnego wykształcenia, zaczął pisać pod wpływem poetów szkoły —> ukraińskiej oraz M. Grabowskiego. Ogłosił powieść (Noc Tarasowa, „Athaeneum"...

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, tragedia wierszem L. Sowińskiego, powst. 1871, wyd. bezim. 1873 w Poznaniu, wyst. (jedyna insc.) 1900 w Krakowie, dedykowana „Pamięci ofiar". Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się...

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Wspólny słow. pień etniczny i językowy, najbliższe sąsiedztwo, związki dynastyczne między księstwami pd.ros. a Polską piastowską, kilkuwiekowe współżycie w ramach jednego organizmu państw., podobne losy pod panowaniem obcym - tworzyły podstawy rozwoju...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Czechosłowacja

 

Czechosłowacja reprezentowana była w czasie wojny, jak wspomniano, przez emigracyjny rząd Benesa. Rząd ten - dzięki wkładowi zbrojnemu emigracji czechosłowackiej do obrony Wielkiej Brytanii - uzyskał poparcie alianckie. Już w 1944 roku Benes wiedział, że alianci nie będą oponowali przeciwko...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Niepodległa Ukraina

 

Na Ukrainie rządzi mimo prób usunięcia go przez siły nacjonalistyczne były komunista Krawczuk. Ukraina (obok Białorusi i Kazachstanu) jest także mocarstwem atomowym.

Perspektywa stabilizacji w tym kraju jest odległa. Pozostaje nie załatwiony problem Krymu i wschodnich rejonów kraju oraz rejonów nad M...

Ekspansja turecka w II połowie XVII wieku

 

Napady kozacko-tatarskie stanowiły preludium do wielkiej wojny z Turcją, do której imperium Kopruluch szykował się od dawna. Porta znalazła się w stanie wojny jeszcze przed objęciem rządów przez Mehmeda Koprulu (1664), kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny z Wenecją.

Początkowo flota wenecka...

Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

 

Przyczyną następnej wojny polsko-moskiewskiej, która to­czyła się za panowania Zygmunta III Wazy w 1609-19, była „dymitriada”. Wojska Zygmunta Wazy obległy Smoleńsk, a idącą na odsiecz armię ros. hetman S. Żółkiewski pokonał w bitwie pod Kłuszynem (1610). Przy pomocy propolskiej grupy bojarów...