Łuk kompozytowy

Łuk kompozytowy

Łuk kompozytowy – jeden z typów łuków występujący w łucznictwie tradycyjnym. Najczęściej refleksyjny. Łuk zbudowany jest z trzech zasadniczych warstw. Można wyróżnić kolejno: Łuk kompozytowy często nazywany jest również łukiem wschodnim ze względu na występowanie. Był używany na wschodzie Europy oraz w Azji. Rozwinęły się jego różne kierunki, np. Gungdo w...

Czytaj Dalej

Strategia luk rynkowych

 

Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych.

Luką rynkową może być więcej produktów, dla określonej grupy ludzi, która nie jest wytwarzana dla odpowiedniej liczby ludzi. Może ona wynikać z tego, że dotychczasowi producenci...

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej:

- proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N)

- przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).

Przykłady luk algorytmicznych:

- problem...

Łuk kręgu

Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i...

Łuk jarzmowy

Łuk jarzmowy (arcus zygomaticus) jest utworzony przez wyrostek jarzmowy kości skroniowej (processus zygomaticus ossis temporalis) i przez wyrostek skroniowy kości jarzmowej (processus temporalis ossis zygomatici), które łączą się skośnie przebiegającym szwem skroń iowo-j arzmowym (sutura...

Kształt łuku zębowego, kierunek i zwarcie zębów

Szereg zębów, zarówno górnych jak i dolnych, ustawiony jest w linii łukowatej. Łuk zębów dolnych tworzy krzywą zbliżoną do paraboli, górnych — do połowy elipsy. Ponieważ zęby górne i dolne są różnego kształtu i wielkości, powierzchnie i krawędzie żucia jednoimiennych zębów nie przylegają do...

Łuk aorty

Łuk aorty (arcus aortae) leży ku tyłowi od rękojeści mostka i łączy aortę wstępującą z aortą zstępującą. Rozpoczyna się on na poziomie drugiego stawu mostkowo-żebrowego po stronic prawej i biegnie z początku ku górze, ku tyłowi i w stronę lewą do przodu od tchawicy, następnie w dalszym...

Położenie łuku aorty

Ponieważ łuk aorty przebiega nie tylko z prawa na lewo, ale również silnie skośnie, prawie strzałkowo od przodu ku tyłowi (z śródpiersia przedniego do tylnego), więc w widoku od przodu jest on pozornie skrócony, co zaznacza się zwłaszcza w obrazie rentgenowskim. W związku z tym odróżniamy więc na...

Zmienność położenia wysokości łuku aorty

Pod względem wysokości górnego punktu łuku, który przeciętnie leży około 2,5 cm poniżej górnego brzegu mostka, zachodzi wielka zmienność. Ku górze może on sięgać do górnego brzegu mostka lub w rzadkich przypadkach nawet go przekraczać, ku dołowi może obniżać się do 4 cm lub rzadziej nawet do 8...

Prawostronny łuk aorty

W rzadkich przypadkach łuk aorty nie przebiega nad lewym korzeniem płuc, lecz nad prawym (prawostronny łuk aorty), ku dołowi zstępuje po prawej stronie kręgosłupa i jako aorta zstępująca na różnej wysokości, czasem nawet dopiero na poziomic rozworu aortowego przepony, osiąga swe zwykłe położenie...

Podwójny łuk aorty

Do bardzo rzadkich odmian należy podwójny łuk aorty. W tych przypadkach aorta wstępująca dzieli się na dwa łuki, prawy i lewy, które powyżej obu korzeni płuc obejmują tchawicę oraz przełyk i ku tyłowi od nich łączą się z sobą, wytwarzając aortę zstępującą. Odmiana ta przypomina stosunki...

GAŁĘZIE LUKU AORTY

Z łuku aorty, jak już wiemy, odchodzą wielkie pnie, które zaopatrują głównie szyję i głowę oraz kończynę górną; są to tętnice szyjne i podobojczy-kowe. Z powodu skośnego położenia łuku aorty od przodu i strony prawej ku tyłowi i w stronę lewą również początki tych tętnic położone na...

Na czym polega spawanie łukiem plazmowym?

Spawanie łukiem plazmowym jest techniką podobną do spawania elektrodą wolframową. Jed­nak przy spawaniu plazmowym można stosować znacznie większą moc - często nawet 10 kW, przy zaledwie 1 kW przy spawaniu elektrodą wolframo­wą. Łuk przy spawaniu plazmowym jest zwężany za pomocą specjalnej dyszy...

Łuk dłoniowy powierzchowny

Łuk dłoniowy powierzchowny (arcus palmaris superficialis) leży pod rozcięgnem dłoniowym ręki na ścięgnach zginacza powierzchownego palców, wypukłością zwrócony ku palcom. Powstaje on głównie z końcowego odcinka t. łokciowej, która często łączy się z cienką gałęzią dłoniową powierzchowną...

Luk dłoniowy głęboki

Luk dłoniowy głęboki (arcus palmaris profundus) odwrotnie niż łuk powierzchowny Utworzony jest przez odcinek końcowy t. promieniowej i słabą gałąź dłoniową głęboką t. łokciowej. Zaopatruje go więc głównie t. promieniowa. Wykształcenie głębokiego łuku dłoniowego i jego gałęzi jest we...

Łuk dłoniowy powierzchowny

Łuk dłoniowy powierzchowny (arcus palmaris superficialis) powstaje z końcowego odcinka t. łokciowej łączącego się z cienką gałęzią dłoniową powierzchowną t. promieniowej. Leży on na ścięgnach długich zginaczy prawie w połowie wysokości kości śródręcza. Ze swej strony wypukłej skierowanej...

Łuk dłoniowy głęboki

Luk dłoniowy głęboki (arcus palmaris profundus) powstaje z odcinka końcowego t. promieniowej łączącego się z gałęzią dłoniową głęboką t. łokciowej. Leży on głębiej od poprzedniego na mięśniach międzykostnych oraz podstawach kości śródręcza. Odchodzą z niego trzy tt. dłoniowe...

Łuk podeszwowy

Łuk podeszwowy (arcus plantaris) odpowiada łukowi dłoniowemu głębokiemu; leży on głęboko na stronic podeszwowej części bPższych kości śródstopia 2 do 4 oraz mm. międzykostnych, między nimi a głową skośną przywodziciela palucha; bocznie leży on bardziej powierzchownie niż przyśrodkowo...

Uwstecznienie łuku podeszwowego powierzchownego

Z powodu silnego ucisku, jakiemu podlega podeszwa stopy, powierzchowny, podpow ięziowy łuk tętniczy podeszwy, który by odpowiadał łukowi dłoniowemu powierzchownemu, uległ całkowitemu uwstecznicniu. Również podpowięziowy łańcuch żylny jest przeważnie słaby.

U człowieka, jak również u małp...

ŁUK

Linia, krzywizna półkolista. Łęk, element archit., konstrukcyjny a. dekoracyjny zakrzywiony i podparty na obu końcach.

Ręczna broń miotająca używana we wszystkich krajach jako broń myśliwska i bojowa, w Europie od epoki kamiennej do XVII-XVIII w. (obecnie w łucżnictwie sport.), składająca się z...

ŁUK TRIUMFALNY

Monumentalna budowla w kształcie bramy, z otworem przelotowym przykrytym łukowato, wzniesiona dla uczczenia i upamiętnienia władcy, bohatera, zwycięstwa itd., opatrzona wyobrażeniami związanymi z przedmiotem czci i odpowiednimi napisami, forma pomnika wynaleziona prawdop. przeż staroż. Rzymian, wznoszona w...