Łuk angularny

Czytaj Dalej

Strategiczna analiza luki

Metoda ta jest formą ekstrapolacji trendu, a więc należy do grupy metod staty­stycznych. Dlatego może być stosowana jedynie w odniesieniu do zjawisk mierzal­nych, o charakterze powtarzalnym, dla których jesteśmy w stanie określić trend. Dzięki tej metodzie badać można trendy dotyczące zmian...

ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi...

Luki w prawie

Statyka i dynamika stosunków społecznych jest najczęstszą przyczyną tego, że prawodawca czegoś nie przewidział, a co za tym idzie nie uregulował w obowiązującym prawie.

Zjawisko luki w prawie ma miejsce wówczas, gdy w obowiązującym prawodawstwie brak jest normy, która mogłaby być zastosowana w...

Luki w prawie

 

Organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności lub w systemie prawnym. Jeżeli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia sporu.

Luka to...

Zarządzanie luką

 

Zarządzanie luką ocenia niedopasowanie długości okresów oraz terminów zmian oprocentowania aktywów i pasywów. Na skutek niedopasowania tworzą się luki czasowe, co powoduje, że bank jest narażony na ryzyko wynikające ze zmian stóp procentowych.

W związku z tym bank stawia sobie następujące...

Strategia luk rynkowych

 

Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych.

Luką rynkową może być więcej produktów, dla określonej grupy ludzi, która nie jest wytwarzana dla odpowiedniej liczby ludzi. Może ona wynikać z tego, że dotychczasowi producenci...

Luki w prawie i metody ich wypełniania

We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujace się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie dla pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd to wówczas powoływany jest do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa...

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej:

- proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N)

- przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).

Przykłady luk algorytmicznych:

- problem...

Na czym polega luka informacyjna (information gap)?

Luka ta powstaje pomiędzy ilością informacji pożądanych a dostępnych. Oznaczają informacje pożądane, aczkolwiek niedostępne. Luka powiększa się wraz ze wzrostem złożoności problemu i ilości informacji.

Łuk kręgu

Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i...

Łuk jarzmowy

Łuk jarzmowy (arcus zygomaticus) jest utworzony przez wyrostek jarzmowy kości skroniowej (processus zygomaticus ossis temporalis) i przez wyrostek skroniowy kości jarzmowej (processus temporalis ossis zygomatici), które łączą się skośnie przebiegającym szwem skroń iowo-j arzmowym (sutura...

Kształt łuku zębowego, kierunek i zwarcie zębów

Szereg zębów, zarówno górnych jak i dolnych, ustawiony jest w linii łukowatej. Łuk zębów dolnych tworzy krzywą zbliżoną do paraboli, górnych — do połowy elipsy. Ponieważ zęby górne i dolne są różnego kształtu i wielkości, powierzchnie i krawędzie żucia jednoimiennych zębów nie przylegają do...

Łuki tętnicze

Wkrótce po utworzeniu się pierwszych łuków tętniczych, w łukach skrzclowych drugich (gnykowych) i trzecich powstają łuki tętnicze drugie i trzecie łączące rozszerzoną w worek aorto wy (saccus aorticus) —część końcową pnia tętniczegoz aortami zstępującymi. Wkrótce potem łuki tętnicze pierwsze ...

Łuk aorty

Łuk aorty (arcus aortae) leży ku tyłowi od rękojeści mostka i łączy aortę wstępującą z aortą zstępującą. Rozpoczyna się on na poziomie drugiego stawu mostkowo-żebrowego po stronic prawej i biegnie z początku ku górze, ku tyłowi i w stronę lewą do przodu od tchawicy, następnie w dalszym...

Położenie łuku aorty

Ponieważ łuk aorty przebiega nie tylko z prawa na lewo, ale również silnie skośnie, prawie strzałkowo od przodu ku tyłowi (z śródpiersia przedniego do tylnego), więc w widoku od przodu jest on pozornie skrócony, co zaznacza się zwłaszcza w obrazie rentgenowskim. W związku z tym odróżniamy więc na...

Zmienność położenia wysokości łuku aorty

Pod względem wysokości górnego punktu łuku, który przeciętnie leży około 2,5 cm poniżej górnego brzegu mostka, zachodzi wielka zmienność. Ku górze może on sięgać do górnego brzegu mostka lub w rzadkich przypadkach nawet go przekraczać, ku dołowi może obniżać się do 4 cm lub rzadziej nawet do 8...

Prawostronny łuk aorty

W rzadkich przypadkach łuk aorty nie przebiega nad lewym korzeniem płuc, lecz nad prawym (prawostronny łuk aorty), ku dołowi zstępuje po prawej stronie kręgosłupa i jako aorta zstępująca na różnej wysokości, czasem nawet dopiero na poziomic rozworu aortowego przepony, osiąga swe zwykłe położenie...

Podwójny łuk aorty

Do bardzo rzadkich odmian należy podwójny łuk aorty. W tych przypadkach aorta wstępująca dzieli się na dwa łuki, prawy i lewy, które powyżej obu korzeni płuc obejmują tchawicę oraz przełyk i ku tyłowi od nich łączą się z sobą, wytwarzając aortę zstępującą. Odmiana ta przypomina stosunki...

GAŁĘZIE LUKU AORTY

Z łuku aorty, jak już wiemy, odchodzą wielkie pnie, które zaopatrują głównie szyję i głowę oraz kończynę górną; są to tętnice szyjne i podobojczy-kowe. Z powodu skośnego położenia łuku aorty od przodu i strony prawej ku tyłowi i w stronę lewą również początki tych tętnic położone na...