Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Na wiosnę partie "bloku demokratycznego" wystąpiły z propozycją referendum ludowego, które miało dać odpowiedź na pytania: 1.

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszych dzieci

CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszychdzieci, dwutygodnik dla czytelnika lud.

GAZETA LUDOWA

GAZETA LUDOWA, mazurskie czasopismo regionalne, organ Mazur.

JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa

Gawęda ludowa, gawęda wierszem W.

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H.

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach

Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach, utwór dram.

ORACJA LUDOWA

ORACJA LUDOWA, utwór przeważnie wierszowany, wygłaszany do grona słuchaczy, których zgromadziła obrzędowa uroczystość rodzinna, świąteczna lub zwyczajowo-zabawowa.

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.

Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

Natomiast starające się budować autentyczny ustrój demokratyczny w Polsce, Polskie Stronnictwo Ludowe ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele, postanowiło zająć odrębne stanowisko.

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Manifest PKWN przewidywał utworzenie terenowego aparatu administracyjnego. Z jednej strony Terenowym Organem Administracji miały być Rady Narodowe, a z drugiej strony Pełnomocnicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 1944 r. został opublikowany dekret KRN o trybie powoływania władz administracji...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Nowa polityka ekonomiczna

Pomoc żywnościowa Zachodu była jedynie działaniem doraźnym. W 1921 r. skutki komunizmu wojennego były już katastrofalne. Blisko jedna czwarta ludności cierpiała z powodu głodu, rolnicy produkowali połowę tego, co przed wojną, a produkcja przemysłowa spadła aż o 90 procent. Sytuację pogarszała...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Polityka zagraniczna ZSRR

Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej po 1918 r. stało się przełamanie izolacji, w jakiej kraj znalazł się po przewrocie październikowym, a zwłaszcza po wycofaniu się z wojny. Rosja nie została zaproszona na konferencję paryską, a jej nowy rząd nie był uznawany przez państwa...

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA LUDOWA

 

Obok feudalnego rycerstwa, zaprawionego w boju, zgłaszali się masowo słabo wyekwipowani chłopi, będący w takiej wyprawie jedynie ciężarem. Liczne zgłoszenia napływały zwłaszcza z .

Francji i Cesarstwa. Na tym bowiem obszarze, dotkniętym klęską urodzaju, spodziewano się głodu na przednówku r...

Rewolucja ludowa w Paryżu

 

12 lipca 1789 – wiadomość o usunięciu przez króla ministra Neckera powoduje wzburzenie ludu, dzień później zorganizowano komitet w stolicy i gwardię mieszczańską

14 lipca 1789 – wtargnięcie ludu do Bastylii (kierował nią Launay) w celu zdobycia broni dla gwardii, uwolniono przy tym siedmiu...

BENIN, Ludowa Republika Benin

Do 30 XI 1975 Dahomej,państwo w Afryce Zach. nad Zatoką Gwinejską, do 1890 niepodległekrólestwo, nast. protektorat, od 1904 kolonia Francji,a od 1 VIII 1960 republika; 1973 liczył 115 800 km2 i 2,83 minmieszkańców.

B. zamieszkany przez plemiona wyznające religie rodzimeulegał od pn. wpływom islamu. Misje...