Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

Przewidywali głęboką reformę rolną, likwidację klasy ziemiańskiej *1949 powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (PPS+PPR) od 1981 następowały próby zwiększenia ich niezależności.

BAJKA LUDOWA,

na tym polu znacznie się ożywił: obok tekstów w czasopismach—» „Literatura Ludowa") ukazują się samodzielne edycje,bądź w postaci zapisów językozn.

LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA (LSW)

, w upowszechnianiu dorobku kultury, sztuki i literatury ludowej. Wiele uwagi poświęca wydawnictwo literaturze pamiętnikarsko-wspomnieniowej (cykl Młode pokolenie wsi Polski Ludowej, wyd.

PAMIĘTNIK LUDOWY

PAMIĘTNIK LUDOWY. (—» ludowa literatura, 2). Kapuściński: Cierniste ścieżki literatury ludowej).

USTNA TWÓRCZOŚĆ LUDOWA, literatura ludowa

USTNA TWÓRCZOŚĆ LUDOWA, literatura ludowa, przedmiot badań —> folklorystyki, przez wielu badaczy uznawana za jedyny autentyczny przekaz —> folkloru (z wykluczeniem tekstów drukowanych).

Literatura Polski Ludowej

MACIĄG Literatura Polski Ludowej 1944-1964, W. 1974; „Twórczość" 1974 nr 7 (dyskusja o literaturze 30-lecia); W kręgu literatury Polski Ludowej, red.

Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

Nie przystąpił do koncesjonowanego przez komunistów stronnictwa ludowego, lecz utworzył odrębne PSL, które w krótkim czasie stało się największą partią polityczną w Polsce. Resztki PSL zostały spacyfikowane i, po połączeniu z koncesjonowanym ruchem ludowym, przekształcone w ZSL.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Organizacja władzy

Decydowało ono o składzie Rady Komisarzy Ludowych, ustalało listy wyborcze w wyborach do Zjazdu Rad i wpływało na wyłanianie Wszechzwiązkowego Centralnego Komitetu Wykonawczego.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W marcu 1946 doszło do rozłamu PSL: powstała grupa przybrała nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" i opowiedziała się po stronie bloku demokratycznego.

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA, seria wydawn. w kraju,, miała służyć idei oświaty ludowej.

LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst.

LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst. pracujących na polu literatury ludowej.

TEATR LUDOWY, czasopismo

TEATR LUDOWY, czasopismo zajmujące się amatorskim ruchem teatr. i Instytut Teatrów Ludowych.

WIERZENIA LUDOWE

WIERZENIA LUDOWE, zespół przekonań wyrosłych z lud. MOSZYŃSKI Kultura ludowa Słowian, t.

Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

W dodatku zawsze mogą twierdzić, że nie ma podstaw, by uważać, że ludowa inicjatywa ustawodawcza istotnie wyraża wolę ludu - w końcu pod jej projektem podpisała się stosunkowo niewielka grupa obywateli.

BUŁGARIA, Bułgarska Republika Ludowa, Narodna Republika Byłgarija

powrót doludowości, widoczny w twórczości Elin-Pelina (właśc. Prowincjonalnycharakter mają malowidła cerkiewne w Berende orazw klasztorze w Zemen z 1354, zbliżone do sztuki ludowej. 1 z elementami ludowymi.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

miały miejsce secesje w Związku Sejmowym Ludowo-Narodowym.

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

Upadła Ukraińska Republika Ludowa, a jej przywódca ataman S.