Lotnictwo ogólne

Lotnictwo ogólne

Lotnictwo ogólne (ang. General Aviation - GA) – obejmuje cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych. Jest to kategoria bardzo szeroka - zaliczają się do niej i loty paralotniami, z jednej strony, i kursy wynajmowanych na pojedyncze loty odrzutowych samolotów transportowych z drugiej.

Czytaj Dalej

WOJENNO-WOZDUSZNYJE SIŁY - siły powietrzne Związku Radzieckiego

Wpro­wadzaniu skuteczniejszej organizacji lotnictwa towarzyszyło zwiększanie produkcji i unowocześnianie uzbro­jenia. Lotnictwo radzieckie wykonało ok.

Formułowanie i Budowa Twierdzeń ogólnych w nauce o polityce

W naukach społecznych istnieje ostra polemika, w której coraz częściej zyskuje akceptację pogląd, zgodnie z którym zdania wchodzące w skład teorii społecznych mają wprawdzie formę ZDAŃ OGÓLNYCH (praw nauki), ale nie spełniają dodatkowych warunków tyczących tresci pojęć w zdaniu, problem ich...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne i celowe

Dotacje wyrównawcze były ważnym elementem równoważenia budżetów samorządowych. Konieczność zasilania zewnętrznego była nieodzowna gdyż dochody z podatków oraz majątku wspólnot samorządowych nie wystarczały do sfinansowania wydatków budżetowych.

W Polsce gminom przysługiwała subwencja ogólna i...

INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Ogólne zezwolenie dewizowe jest aktem generalnym, czyli jest wprowadzone dla pewnej grupy podmiotów, czy też dla pewnego rodzaju czynności, które spełniają określone warunki!

Są one wydawane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasiągnięciu opinii Prezesa...

Równowaga cząstkowa, ogólna i idealna w warunkach gospodarki rynkowej

Równowaga ogólna (globalna) ma miejsce wtedy, gdy w jakimś momencie w danym kraju suma popytu zgłaszanego na wszystkie dobra równa jest sumie podaży dóbr w tym czasie zaoferowanych. Równowaga określona w ten sposób jest niezbyt precyzyjna. Będzie ona występować także gdy:

połowa towarów dotknięta...

Zasady ogólne jako źródło prawa wspólnotowego

 

Zasady ogólne są to podstawowe reguły prawa leżące u podstaw systemu prawnego Wspólnot Europejskich. Mają one postać prawa sędziowskiego. Powstają i rozwijają się dzięki orzecznictwu ETS. Niektóre z nich są wprowadzone są do zasad prawa pisanego doprawa pierwotnego. Tylko art. 288 ust.2 TWE...

BYT

(gr. on, łac. ens konkretna, jednostkowa rzecz), W znaczeniupotocznym — coś, co jest, zbiór wszystkich przedmiotów(cała rzeczywistość), życie lub warunki materialne życia;w znaczeniu metafizycznym — każda treść istniejąca,ujęta w aspekcie istnienia (b. jako b.); tak rozumiany b. jestpojęciem...

Analiza bilansowa przedsiębiorstwa

1. Krótka charakterystyka firmy. Podstawowym przedmiotem działalności firmy „Budimex” według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) jest wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz inżynieria lądowa i wodna (klasyfikacja wg PKD 45.2.). Sektorem, w którym działa według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Przedmiotem działalności firmy są szeroko rozumiane usługi ...

GATT- Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu

Zawarte też zostały trzy porozumienia w sprawie handlu artykułami mleczarskimi, mięsem wołowym i w sektorze lotnictwa cywilnego.

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno prawnego /stosunku administracyjnego/ stanowią ...

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we właściwym czasie i która pozwalałaby przystosować się do zastanej rzeczywistości. Celem nauczania było wiec przekazanie wiedzy, a uczeń musiał zachować ją w pamięci, im lepsze zachowanie tym lepsza wiedza. Nauczyciel jest nadawcą a uczeń ...

Ogólny Zespół Adaptacji

W 1956 roku Hans Selye opublikował swoją teorię stresu chronicznego, znaną współcześnie jako Ogólny zespół adaptacji (GAS). Biolodzy uważają że właśnie zdolność adaptacji jest najistotniejszą cechą , która odróżnia świat istot żywych od przyrody nieożywionej. Cecha ta jest wyrazem indywidualności ustroju i jego aktywności, co sprawia , że organizm żywy nigdy nie poddaje się biernie działaniu środowiska. Warunkiem przetrwania organizmu narażonego na ...

Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania.

PROBLEM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ I SPOSOBY JEJ OCENIANIA. RÓWNY START W SZKOLE. 1) OSIĄGNIĘCIA WIEKU PRZEDSZKOLNEGO. Bezpośrednim osiągnięciem charakteryzującym lata przedszkolne jest rozwinięta działalność zabawowa. Cechuje ją planowanie oraz możliwość długoterminowej realizacji zamierzeń. Gdy zachodzi potrzeba czynności rozkładane są na etapy. Dziecko współdziała z innymi, wykonuje polecenia, podejmuje zbiorowe działania, zgodnie z ustaleniami pełni określone ...

Ogólny wzór alkanów-Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o...

Ogólny wzór alkanów - Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

 Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.  

OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2

Własności fizyczne alkanów: -od 1-4...

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Po wy­buchu II wojny światowej mianowa­no go dowódcą 4 grupy lotnictwa bombowego (4 Group Bomber Command). dowodził lotnictwem tak­tycznym 2 Tactical Air Force walczącym na szlaku bojowym od Normandii do Berlina.

MESSERSCHMITT BF109 - samolot

wy­produkowano 1540 samolotów w wersj i E-1 z silnikiem DB 601 A-1 umożliwiającym rozwinięcie pręd­kości 570 km/h na wysokości 5000 m, a później 1868 w wersji E-3 i te samoloty były przede wszystkim używane przez niemiec­kie lotnictwo myśliwskie w bitwie nad Francją i bitwie o *Anglię w połowie 1940 r.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Od 23 sierpnia, gdy generalny inspektor sił zbrojnych ogłosił mobi­lizację alarmową lotnictwa, siły po­wietrzne były podzielone na lotnictwo dyspozycyjne Naczelnego Wodza (Biygada Pościgowa, Brygada Bom­bowa i lotnictwo pomocnicze) oraz lotnictwo armijne oddane do dyspozy­cji dowódców armii lub grup opera­cyjnych.

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii "wybicia się Polski na niepodległość". Nie sprawdziła się mickiewiczowska zasada: "Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił". Po...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Henryk Markiewicz dowodzi, ze pisarze II polowy XIV w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranych przykladach dowiez slusznosci badz nieslusznosci tej opinii.

Druga polowa XIX w. to okres bujnego rozwoju kapitalizmu, okres klasowej segregacji i wszechwladzy...