Lotnictwo ogólne

Lotnictwo ogólne

Czytaj Dalej

Ogólny wzór alkanów-Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o...

Ogólny wzór alkanów - Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

 Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.  

OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2

Własności fizyczne alkanów: -od 1-4...

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Po wy­buchu II wojny światowej mianowa­no go dowódcą 4 grupy lotnictwa bombowego (4 Group Bomber Command). dowodził lotnictwem tak­tycznym 2 Tactical Air Force walczącym na szlaku bojowym od Normandii do Berlina.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI - SYTUACJA KRAJU

Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodności w dążeniu do niepodległości. Wiodącymi wartościami moralnymi była praca fizyczna i umysłowa. Popularne zawody to lekarz,  nauczyciel itp. Główną warstwą społeczną...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Henryk Markiewicz dowodzi, ze pisarze II polowy XIV w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranych przykladach dowiez slusznosci badz nieslusznosci tej opinii.

Druga polowa XIX w. to okres bujnego rozwoju kapitalizmu, okres klasowej segregacji i wszechwladzy...

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej polityki handlowejZgodnie z art. 3 wprowadzonym w 01.01.1970 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wcześniej EWG

Kraje Wspólnoty prowadzą wspólną politykę handlową , postawą prawną wspólnej PH stanowią art. 131-134 TWE

Zakres tej polityki określa art...

Ogólna charakterystyka systemów kursowych

We współczesnej gospodarce światowej można wyróżnić dwa podstawowe systemy kursowe:

1) kursu płynnego (floating rate)

- wyznaczanego przez relacje popytu i podaży na rynku walutowym, czyli kursu kształtującego się na rynku. System kursu płynnego może w praktyce mieć postać kursu formalnie...

Otoczenie ogólne inaczej zwane makrootoczeniem

Tworzy szereg czynników i organizacji o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, socjokulturowym, technicznym czy technologicznym, które kształtują zewnętrzne warunki funkcjonowania firmy. Wpływ tego otoczenia na organizację jest różny i zmienny w czasie.

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

 

Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i – w postaci sejmików – na szczeblu wojewódzkim oraz które nie zostały przekazane...

Barok - ogólna charakterystyka

 

Słowo Barok pochodzi od portugalskiego – barroco lub hiszpańskiego barruku, co oznaczało dużą perłę o nieregularnych kształtach. Barok w Polsce trwa od XVII w do I połowy XVIII w.

Kolebką stylu barokowego w sztuce był Rzym. W okresie baroku sztuka rozwija się w kierunku ogromu, przepychu, efektu...

Anktyk - ogólna charakturystyka epoki

 

Podział mitów:

 

a) kosmologiczne – wyjaśniające powstanie świata

b) teogoniczne –wyjaśniające powstanie Bogów i relacje między nimi c) antropogenetyczne – mówiące o ludziach i ich ch-ach i postępowaniu relacjach między ludźmi a bogami

d) eschatologiczne zajmujące się problemami śmierci...

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

 

Kluczem do zarządzania ryzykiem jest uświadomienie sobie występowania ryzyka, poznanie jego typów, oraz ustalenie zależności pomiędzy wymienionymi typami ryzyka (ponieważ grupy ryzyka nie wykluczają się wzajemnie i zazwyczaj występują łącznie ).

 

W zarządzaniu ryzykiem można wyróżnić cztery...

Zasady ogólne outsourcingu

 

 

Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa (outsourcing) może być rozważane tylko wówczas, gdy w otoczeniu przedsiębiorstwa istnieje, bądź może być stworzona, stabilna i konkurencyjna oferta usług ukierunkowanych na realizację wydzielonej funkcji. Musi być ono podporządkowane celom...

Ogólny cel polityki pieniężnej

 

Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Zadanie to często przyjmuje postać redukcji stopy ich wzrostu, aż do osiągnięcia wskaźników zbliżonych do zera. Podobnie formułuje się cel polityki pieniężnej w stabilizowanej gospodarce podlegającej transformacji...

OGÓLNA CHATAKTERYSTYKA RYNKU PIWA

 

Spożycie piwa w Polsce systematycznie rośnie - podczas gdy w 1990 statystyczny Polak wypijał 30.2 litra rocznie, w 1995 roku już 40.5 litra, a w 1997 roku aż 49 litrów. Według prognoz, do roku 2001 produkcja piwa w Polsce wzrośnie o 20.7 procent, wobec średniej dla Europy +2.2 proc. i dla świata 8.2...

Następstwa ogólnego i szczegółowego podziału procesu produkcyjnego.

 

W oparciu o liczbę wykonywanych operacji ustala się płace. Czas potrzebny na wykonanie operacji może być punktem wyjścia do normowania czasu pracy. Proces technologiczny można być punktem wyjścia do normowania czasu pracy. Proces technologiczny można podzielić na wiele nieskomplikowanych operacji lub...