Lotne związki organiczne

Czytaj Dalej

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

Tą metodą można określić budowę złożonych mieszanin związków chemicznych, zwłaszcza lotnych. Chromatografia cieczowa – bada się nią nielotne, często złożone związki chemiczne.

Związki organiczne

Ropa naftowa-to ciekła mieszanina węglowodorów oraz niewielkich ilości związkow organicznych zawierających tlen, azot i siarkę. nie jest mieszaniną określonych związków organicznych lecz złożoną i urozmaiconą pod względem budowy subst.

Związki organiczne - Sacharydy (węglowodany, cukrowce)

Cukry i skrobia służą jako źródło energii, celuloza jest elementem strukturalnym ścian komórkowych, otaczających komórkę roślinną. Zbudowane są z C, O, H, występujących najczęściej w stosunku: 1 atom C : 2 atomy H : 1 atom O (CH2O)n. Węglowodany, czyli ilościowy stosunek H i O taki sam, jak w...

Związki organiczne - Monosacharydy

Służy też jako materiał do syntezy innych związków organicznych.

Związki organiczne - Disacharydy

Zbudowane są z 2 połączonych kowalencyjnie monosacharydów. Wiązanie pomiędzy dwoma jednostkami nazywa się wiązaniem glikozydowym. Powstaje między atomem C-1 jednej cząstki a C-4 drugiej. Maltoza składa się z 2 jednostek a -glukozy. Sacharoza (cukier do słodzenia) - jedna glukoza + jedna fruktoza...

Związki organiczne - Polisacharydy

Zalicza się do nich skrobię, glikogen i celulozę (błonnik). Makrocząsteczki polisacharydów składają się z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Ich liczba może dochodzić do kilku tysięcy. Łańcuchy polisacharydowe mogą być utworzone przez różne izomery...

Związki organiczne - Pochodne węglowodanów

Wiele z nich pełni istotną rolę biologiczną. Glukozamina i galaktozamina powstały przez zastąpienie grupy wodorotlenowej (--OH) grupą aminową (--NH2).

Węglowodany mogą łączyć się też z białkami, tworząc glikoproteiny, które występują na powierzchni komórek eukariotycznych. Większość białek...

Związki organiczne - Lipidy (tłuszczowce)

Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (łój) lub ciekłej (oliwa), w zasadzie nierozpuszczalnych w wodzie. Tak jak węglowodany zbudowane są z C, H i O, Względna zawartość O, w porównaniu z C i H jest w lipidach mniejsza niż w sacharydach. O uczestniczy w tworzeniu hydrofilowych...

Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

Cząsteczka tłuszczu obojętnego...

Związki organiczne - Fosfolipidy

Ogólnie cząstka fosfolipidu składa się z cząstki glicerolu + 2 cząstki kwasów tłuszczowych + grupa fosforanowa + cząstka organiczna (zwykle z atomem azotu -choliną).

Związki organiczne - Karotenoidy

Zaliczane są do lipidów z racji swej nierozpuszczalności w wodzie i oleistej konsystencji. Uczestniczą one w fotosyntezie, a zbudowane są z 5-węglowych monomerów (jednostek izoprenowych).

Przez rozszczepienie na pół cząstki karotenu (żółty) powstają 2 cząstki witaminy A. Retinal (pochodna witaminy A)...

Związki organiczne - Sterydy

Zrąb cząstki sterydów tworzą 4 połączone ze sobą pierścienie ( 3 z nich mają po 6 atomów C, a 4 - 5 atomów C). Łańcuchy boczne dołączone do pierścieni są różne w poszczególnych sterydach. Synteza sterydów to złożona reakcja łączenia się jednostek izoprenowych.

Ważne funkcje biologiczne...

Związki organiczne - Białka

Odgrywają kluczową rolę. Pełnią funckję podstawowych składników stukturalnych komórek i tkanek, dlatego procesy wzrostu i odnowy oraz utrzymywania organizmów przy życiu zależą od obecności pewnych białek. Wiele z nich to enzymy, regulujące przebieg tysięcy różnorodnych reakcji chemicznych w układach...

Związki organiczne - Aminokwasy

W skład cząstek białkowych wchodzą: C, H, O, N i często S i to one wchodzą w skład aminokwasów, stanowiących podjednostki, które łącząc się ze sobą tworzą cząstki białek. W białkach występuje powszechnie około 21 rodzajów aminokwasów. U większości z nich występują grupa aminowa (--NH2) i...

Związki organiczne, metabolizm, enzymy, fotosynteza

Makroelementy >0,01% C,O,N,H,P,S,Ca,Na,K,Cl,Mg Mikroelementy od 0,01% do 0,00001% Fe,B,Mo,J,Mn,Zn,Cu,F,Co Ultra elementy Hg,Se,Ra,Pb,Ag,Au

H2O – termoregulacyjna (duża pojemność cieplna), transportująca (krew i limfa i skłądniki odżywcze), rozpuszczalnik, substrat fotosyntezy i hydrolizy, produkt przemiany...

ZWIĄZKI ORGANICZNE

ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Teofil Różyc); b) dążenie młodych do przezwyciężenia kryzysu poprzez nawiązanie współpracy między różnymi grupami społecznymi, realizowanie hasła pracy u podstaw i pracy organicznej, zawiązywanie przyjaźni i związki małżeńskie (Witold, Justyna, Jan); c) optymistyczna wymowa powieści wynikająca z wiary, że młodzi, współpracując i współżyjąc ze sobą, a także nawiązując do tradycji, zbudują nowe społeczeństwo; d) ...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Teofil Różyc); b) dążenie młodych do przezwyciężenia kryzysu poprzez nawiązanie współpracy między różnymi grupami społecznymi, realizowanie hasła pracy u podstaw i pracy organicznej, zawiązywanie przyjaźni i związki małżeńskie (Witold, Justyna, Jan); c) optymistyczna wymowa powieści wynikająca z wiary, że młodzi, współpracując i współżyjąc ze sobą, a także nawiązując do tradycji, zbudują nowe społeczeństwo; ...