Lotne związki organiczne

Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) – grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: Zawierają również atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu. Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Z tego względu w wielu krajach świata (także w...

Czytaj Dalej

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

Związki zawodowe, renta gruntowa, ekonomiczna, quasi renta

Związki zawodowe to organizacje pracowników, których celem jest wpływanie na płace i warunki pracy. Czy związki chronią przed wyzyskiem ze strony potężnych pracodowaców czy też raczej wykorzystują swoją siłę do zapewnienia nieuzasadnionych podwyżek płac oraz hamowania postępu technicznego i wzrostu wydajności, który może zagrozić trwałości zatrudnienia członków związku? Przed podjęciem próby odpowiedzi przytoczmy trochę danych ilustrujących znaczenie związków ...

Rola związków zawodowych w firmie

Charakterystyka

Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

ZWIĄZKI ORGANICZNE

ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

SŁOWNICTWO

ciało w stanie lotnym (wyrazy pokrewne: parzyć, parować); bezl.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

 

Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

Skuteczna komunikacja w związku partnerskim.

Dla każdego człowieka związek jest czymś ważnym, bez względu na jakich zasadach by się opierał. Czy byłaby to przyjaźń, czy kochanie, czy też zwykła znajomość z sąsiadem... W każdym związku dochodzi jednak do nieporozumień czy konfliktów. Komunikacja jest jedynym sposobem, aby utrzymać związek, zażyłość międzyludzką, uczucie pomiędzy dwiema osobami różniącymi się praktycznie wszystkim: płcią, wykształceniem, pochodzeniem, mentalnością, marzeniami,

Energia odnawialna z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych

Pojemność eksploatacyjna bioreaktora, wynosząca 500m3, wynika z masy odpadów organicznych pozyskiwanych z 200 000 mieszkańców. wysokim, bo aż 45 – procentowym stopniem biologicznego rozkładu substancji organicznych 2.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

Ontologię i metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między...

Pierwotne związki społeczne

[...] W 1887 roku, w pracy Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies przeciwstawił nowoczesne społeczeństwo zachodnie, czyli Gesellschaft,  które uważał za oportuni-styczne, zatomizowane, racjonalistyczne i indywidualistyczne — społeczeństwu wyż-szej solidarności, w którym indywidualność utrzymywana była w...

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej.

Chemia organiczna - ogólnie

Wohler otrzymał ze związków nieorganicznych mocznik – dobrze znany związek zaliczany do substancji organicznych. Udowodnili oni, że związki organiczne nie są czymś szczególnym, a ich synteza podlega tym samym prawom chemicznym, co przemiany związków nieorganicznych.

Fluor i jego związki

Z niemetalami tworzy lotne i nielotne fluorki, stos m. ClF, ClF3 JF7 ) do fluorowania związków organicznych i do produkcji wszelkich fluorków.

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

Wszystkie związki nieorganiczne dzielimy na: 1.

Środki toksyczne - CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TOKSYCZNYCH

Ogólnotrujące Zaliczamy do nich: - cyjanowodór (kwas pruski) HCN - związek nieorganiczny, lotna, bezbarwna ciecz, o zapachu gorzkich migdałów.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Napełniacze są to związki chemiczne zarówno nieorganiczne (talk, kreda, ziemia okrzemkowa, proszki metali i inne), jak i organiczne (celuloza, mączka drzewna, tkaniny itp.

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

Tą metodą można określić budowę złożonych mieszanin związków chemicznych, zwłaszcza lotnych. Chromatografia cieczowa – bada się nią nielotne, często złożone związki chemiczne.

Związki aromatyczne

Trudno rozpuszczalna w wodzie, miesza się w dowolnych proporcjach w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszcza także siarkę i fosfor. Jest ważnym surowcem w technologii organicznej - na jego bazie produkowane są inne związki organiczne (np.