LOKATA FINANSOWA DŁUGOTERMINOWA

Może ona wystąpić w formie lokaty udziałowej lub lokaty wierzytelnościowej. W określonych sytuacjach o długoterminowym charakterze lokaty finansowej decyduje nie tylko zamiar inwestora, lecz także obowiązujące przepisy prawne czy rozwiązania statutowe spółki.

LOKATA FINANSOWA KRÓTKOTERMINOWA

Lokaty tego typu są traktowane w bilansie podmiotu-inwestora jako aktywa bieżące (obrotowe), z tym że - w zależności od charakteru lokaty finansowej - ujmowane są jako: 1) udziały i akcje; 2) inne papiery wartościowe; 3) aktywa pieniężne; 4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

LOKATA FINANSOWA UDZIAŁOWA

Do tego rodzaju lokat finansowych zalicza się: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych.

LOKATA FINANSOWA WIERZYTELNOŚCIOWA

Przychody z tego typu lokat nie są bezpośrednio związane z wynikami biorcy kapitału. W przeciwieństwie do lokat finansowych udziałowych z l.

Lokaty Ziemskie - Inwestowanie w ziemię - Inwestycje alternatywne na przykładzie Lokaty Ziemskie

W wyniku powyższej sytuacji inwestorzy poszukują na rynku możliwości długoterminowego ulokowania dającego pewne jednak wyższe od klasycznych lokat bankowych zyski .

LOKATA FINANSOWA

; wielkość tych płatności wyznacza wartość rynkową lokat, a co za tym idzie, także ich atrakcyjność; 2) prawo do zmiany stosunku prawnego, które w razie niezadowolenia z uzyskanych uprawnień gwarantuje posiadaczowi lokaty możliwość ich zbycia (przeniesienia prawa własności na inny podmiot) lub wypowiedzenia (wykupu przez emitenta); 3) prawo do informacji od emitenta, które stanowi uprawnienia właścicieli l.