Literatura dydaktyczna

Literatura dydaktyczna – pozbawiony wspólnych wyróżników morfologicznych ogół utworów literackich, w których funkcje specyficznie literackie i estetyczne podporządkowane są funkcji wychowawczej. Głównym zadaniem utworów literatury dydaktycznej jest więc przekazywanie użytecznych wiadomości, prawd i pouczeń o charakterze moralistycznym, modeli, wzorów i ideałów godziwego życia oraz przekonań...

Czytaj Dalej

DYDAKTYCZNA LITERATURA

DYDAKTYCZNA LITERATURA, twórczość lit. Przybyszewskiego), literatura nigdy jednak ze swych ambicji wychowawczych całkowicie nie zrezygnowała (np. literatury i odcinających ją od wszelkich zobowiązań pozaartyst.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

(Kulczycka-Saloni Pozytywizm w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu.

TEORIA LITERATURY

TEORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—> nauka o literaturze) badająca ogólne prawidłowości występujące w sferze zjawisk literackich.

HISTORIA LITERATURY

HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit.

Indie a literatura polska

-alamkara (1977) i stylistyce - riti (1979), atakże związkom teorii literatury sanskryckiej z europejską: On Some Correspondences between the Sanskrit and European Theory of Literature (1979).

ROSYJSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

W Warszawie na rzecz zbliżenia obu literatur działał filolog —» P. praca ta koncentruje się w Pracowni Literatur Wschodnio-słow.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

ANTYK Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

BAROK

Kochowskiego, który występowałw obronie ograniczonych wolności literatury i przeciwstawiał,się nadmiernej podejrzliwości wobec pisarzy. Mniejsze znaczenie dla literatury miał dalszy rozwójscen szkolnych.

Japonia a literatura polska

Kwiatkowski, który 1908 ogłosił szkic Literatura japońska, wydał zbiór pt. Pornografię (1967) Gombrowicza; w wielotomowym zbiorze dzieł literatur ry Europy wsch.

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

W literaturze obserwuje się w ciągu pierwszych 20 lat żywe tradycje klasycyzmu (L. stosunek do literatury o. Literatura o. Historia literatury wieku o.

POETYKA

POETYKA, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) obejmująca badania nad strukturą —» dzieła lit, jak swoistej formy wypowiedzi, nad repertuarem jednostek morfologicznych (językowo-stylistycznych i tematyczno-kompozycyjnych), z których dzieła są budowane, i nad typologicznym zróżnicowaniem owych dzieł.

BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POWSZECHNEJ

stanowiła tu jedynie podstawęliteratury gnomicznej i dydaktycznej, to obecnie poczęłainspirować także twórczość poetycką. w literaturze, w sposób jednak mało zauważalny ze względuna wysoką lit.

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

  Rok 1543 stanowi epokę w dziejach literatury naszej nie dlatego, że jest datą śmierci Janickiego i datą wydania wiekopomnego dzieła Kopernika, ale dlatego, że się w tym roku ukazała Krótka rozprawa Reja, pierwszy po polsku napisany utwór na wskroś oryginalny, na wskróś narodowy, bo mający treść wziętą z życia narodu, a nie jak bajki Biernata z Lublina, powieści, apokryfy i książki dla użytku praktycznego - z literatury obcej.

Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja Morsz­tyna, tak niepospolite jak kazania Birkowskiego, Wojna okocimska Potockiego i Pamiętniki Paska - a jednak, na ogół biorąc, jest od literatury wieku ...

Dydaktyczny charakter literatury oświecenia na wybranych przykładach literackich

KRASICKIEGO: Bajka - gatunek literatury dydaktycznej.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

W miarę jak piszę tę prace, ze zdumieniem widzę, że wbrew mało optymistycznemu początkowi literatura znaczy dla mnie więcej niż sądziłem.

Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

  Podobnie jak w życiu tak i w literaturze nikt nie zdołał jednoznacznie ustalić, czy lepiej być indywidualistą, a więc człowiekiem wyalienowa­nym ze swego środowiska, czy też istotą uspołecznioną, człowiekiem w pełni zintegrowanym ze środowiskiem jednocześnie skrępowanym pewnymi ustalonymi formami życia społecznego.