Lista osób skazanych na karę śmierci w Polsce po roku 1945

Czytaj Dalej

Walka z Kościołem Katolickim w Polsce po roku 1945.

Rok 1945, który zakończył II Wojnę Światową nie przyniósł Polsce upragnionej wolności. Ponadto program Polskiego Radia zaczynał się w pierwszych latach powojennych od religijnej pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”.

JAKIE SĄ GRANICE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI I JAKIE DODATKOWE OBOWIĄZKI MOŻE NAŁOŻYĆ NA SKAZANEGO NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI?

Kara ograniczenia wolności trwa najmniej jeden miesiąc, najwyżej 12 miesięcy (art. 34 KK). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

jest obowiązany do wykonywania prac wskazanych przez sąd,

ma obowiązek udzielania...

Blues po roku 1945

Albert King uświetniał swą obecnością festiwal jazzowy w Montreux w Szwajcarii, zaś Albert Collins w roku 1985 uczestniczył w wielkim koncercie Live Aid transmitowanym przez telewizję na cgły świat.

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

Idea więzienia jako narzędzia redukcji przestępców, pojawiła się w XVI wieku i przybierała różne formy w zależności od tego, jaki przyjmowano psychologiczny model do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Jednym z modeli był ?błąd moralny? -opierał się na założeniu, że człowiek jest ? z natury? istotą moralną, a czyny przestępcze polegają na pewnego rodzaju omyłce, tak jakby przestępca w działaniu nie korzystał ze swych dyspozycji moralnych. Sądzono, że w ...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Jana liczy jeszcze na współpracę z innymi, ale wyniki głosowania uświadamiają mu, że został skazany na samotność z wyboru, w momencie kiedy zdecydował się na zabicie cara – króla Polski.

CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną) −  istniał dla Galicji osobny sejm polski −  literatura nie podlegała cenzurze −  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku −  brak przemysłu, nędza wsi, dysproporcje majątkowe

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna −  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim −  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu −  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja) −  chłopi niejednokrotnie pozbawieni byli ziemi −  urzędy obsadzone przez Niemców

Mazurek Dąbrowskiego odpowiedzią na III rozbiór Polski, na utratę niepodległości

Gombrowicz trafnie ocenił przyczynę upadku Polski, jak i bezwzględnie podsumował 123 lata niewoli, podczas których Polacy nieustannie przypominali o swoim istnieniu.

Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru

Miął skrycie zabić koronowanego króla Polski, złamał wojskowa przysięgę. Wiersz , który powstał w Warszawie w roku 1943 .

„Samotność, cóż po ludziach?” najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Podobnie jak tamten, postanawia życie poświęcić wyzwoleniu Polski. Jana liczy jeszcze na współpracę z innymi, ale wyniki głosowania uświadamiają mu, że został skazany na samotność z wyboru, w momencie kiedy zdecydował się na zabicie cara króla Polski.

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

  Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji", przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

potwierdził granicę polsko-niemiecką i przeprowadził ostateczną delimitację zachodniej granicy Polski. Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu granicy podpisano 14 listopada 1990r.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. granica polsko-czechosłowacka przekształciła się w polsko-czeską i polsko-słowacką.

Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

1989 r. – protokół rozbieżności – ustalenia:

Wprowadzenie własności komunalnej, czyli majątek dla samorządów

Demokratyczna ordynacja wyborcza do władz lokalnych

Stałe źródła dochodów dla samorządów

Zobiektywizowany charakter dotacji dla samorządów z budżetu...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Wynika to prawdopodobnie z bardzo silnego w Polsce, społecznego resentymentu wobec partii politycznych. na tym , iż w Polsce łatwiej niż w tych krajach zdobyć można mandat posła lub senatora.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Geopolityczne usytuowanie Polski wobec sąsiadów zmieniło się po rozpadzie systemu jałtańsko-poczdamskiego i głębokich przeobrażeń społeczno-politycznych. Polska polityka wobec obu sąsiadów powinna być pozbawiona emocji i kształtować się na racjonalnych przesłankach dotyczących interesu narodu.