Lista odcinków serialu Miodowe lata

Czytaj Dalej

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

 

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy...

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy sposób myślenia o człowieku, ukształtowały się nowe wartości moralne i etyczne. Literatura w bardzo realistyczny sposób ukazywała nam...

Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989.

 

Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została...

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

 

Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

 Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

 

 

 

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy...

Polityka monetarna w latach ‘90

 

Na kształt polityki pieniężnej w Polsce w latach '90 oddziałują dwie grupy czynników. Do pierwszej z nich można zaliczyć te, które z reguły występują w stabilizowanych gospodarkach podlegających transformacji. Do drugiej należą czynniki specyficzne dla gospodarki polskiej, to jest takie, które...

Jak pisać listy półoficjalne i prywatne

  Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp.

Romans poezji z kabaretem w latach międzywojennych

Pierwszy wieczór pikadorczyków odbył się wkrótce po odzyskaniu niepodległości – wrocznicę wybuchu powstania listopadowego: 29 listopada 1918 roku.

Socjaliści polscy w latach okupacji, ich założenia programowe

W początkowych latach okupacji część przedwojennych działaczy politycznych wyemigrowała, a ci którzy zostali przeszli do podziemia.

Polska Partia Socjalistyczna była jedyną lewicową partią działającą od początku w konspiracji. Jej kierownictwo we wrześniu 1939r. podjęło decyzję o zawieszeniu...

Ugrupowania chrześcijańsko - demokratyczne w latach okupacji i ich założenia programowe

Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja od skrótu ChD) jest to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu ateistycznego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (papieża...

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Opierał się na masie chłopskiej. charakterystyczny dla Europy Wschodniej. Chłopi długo żyli w uciśnieniu – w zaborze rosyjskim, dopiero w 1864 roku zniesiono pańszczyznę. Chłopi byli niewykształceni, uważali dwór za czynnik zyskujący, skupieni na swoich praktycznych problemach. Dopiero w latach...

Rola ugrupowań sanacyjnych w latach okupacji

Po przegranej kampanii wrześniowej działacze sanacji stali się celem ostrej krytyki i byli odsuwani od stanowisk państwowych w rządzie polskim na emigracji. Wybuch II wojny światowej zakończył istnienie sanacji jako wpływowego obozu politycznego, choć niektórzy jej przedstawiciele brali aktywny udział w...

Plany federacyjne ruchu emigracyjnego polskich ugrupowań politycznych w latach okupacji

11 listopada 1940 roku została podpisana deklaracja polsko-czechosłowacka, dotycząca głównie spraw politycznych i gospodarczych oby państw oraz granicy polsko-czechosłowackiej.

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Przedstawicielstwo ogólnonarodowe miało dokonać wyboru prezydenta i rządu, jednak były to tylko deklaracje składane przez komunistów a w praktyce forsowali taktykę wspólnej listy wyborczej wszystkich legalnie działających partii.

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...