Lista odcinków serialu Miodowe lata

Odcinki serialu Miodowe lata przedstawiono w kolejności pierwszej emisji w telewizji Polsat. Przy wybranych odcinkach podano także w nawiasach oryginalne tytuły anglojęzycznych pierwowzorów w serialu The Honeymooners.

Czytaj Dalej

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Jak pisać listy półoficjalne i prywatne

  Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp.

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

(reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji W pamięci list test rozpoznawania zakłada wydobywanie zarówno na pdst.

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego

Prezentowany tekst jest kontynuacją cyklu artykułów dotyczących rozwoju człowieka w ciągu całego życia a ukazujących się pod wspólnym tytułem Portrety psychologiczne człowieka. Zamieszczone poniżej rozważania dotyczą najważniejszych zjawisk rozwojowych w wieku przedszkolnym czyli od 4 do 7 roku...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Nastawienia społeczne

Rozwijająca się najintensywniej w wieku przedszkolnym pamięć umożliwia gromadzenie i dostęp do coraz większego zakresu informacji. Dzięki temu treści psychiczne przestają jedynie towarzyszyć różnym sytuacjom, w których dziecko bierze udział, jak to miało miejsce we wczesnym dzieciństwie, ale „żyją...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk. Ze względu na to, że pamięć przechowuje wyłącznie doświadczenia osoby, do której sama należy, ich pamięciowy obraz jest zwykle bardzo subiektywny...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Sumienie

O ile rodzice okazują dziecku wystarczającą cierpliwość w wyjaśnianiu istoty różnych ograniczeń zachowania i są wyrozumiali wobec niedoskonałości jego pamięci, z czasem dziecko w wieku przedszkolnym zaczyna samo przypominać sobie reguły zachowania w określonych sytuacjach. W ten sposób przestaje być...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Zabawa

Przedszkolak wydaje się zatem coraz bardziej „osaczony”. Możliwość realizacji wewnętrznych impulsów, bardziej trwałych w tym wieku dzięki pamięci, ograniczają bowiem już nie tylko fizyczne właściwości otoczenia i wymagania rodziców, ale także własne sumienie. Rozwój mowy otwiera jednak przed nim po...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy. Jeśli wszelkie „burze” towarzyszące rozwojowi w tym okresie przebiegną pomyślnie, dziecko będzie potrafiło realizować swoje pragnienia w sposób społecznie aprobowany i zgodny z kulturowymi wzorcami...

Banki hipoteczne i listy zastawne

 Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:   1)  nazwę "hipoteczny list zastawny";   2)  wskazanie podstawy prawnej emisji;   3)  nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;   4)  serię i numer hipotecznego listu zastawnego;   5)  oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się ...

Polityka - lata 20

Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dziecką stosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej...

Polityka - lata 30

Od 1926 r. polską polityką zagraniczną kierował Józef Piłsudski (za pośred-nictwem oddanych sobie ministrów). Uważał, że jak długo między Niemcami a ZSRR będą trwały nieporozumienia, tak długo ze strony tych państw nie grozi Polsce niebezpieczeństwo; należy zachować równy dystans w stosunkach z...

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

MKS opracował listę 21 postulatów o charakterze politycznym, ekonomicznym i socjalnym. Stworzony przez Lecha Wałęsę Komitet Obywatelski "Solidarność", ułożył listę 161 kandydatów na posłów i 100 kandydatów na senatorów.

What is my favourite serial? Why is it my favourite? Why do people watch soap operas?

I don’t know exactly what is my favourite serial. It’s very good serial with good actors and great scripts. The serial is about two FBI agents - Fox Mulder and Dana Scully.

LISTY OGÓLNOPAŃSTWOWE

Głosowanie: na numery list, drukiem urzędowym nie była lista lecz koperta – wyborca przychodził do lokalu z numerem listy i otrzymywał kopertę ostemplowaną do niej wkładał nr listy i wrzucał do urny wyborczej.

Jak jest zorganizowana struktura danych zwana listą?

Każdy element jest identyczny jak pozostałe i składa się z odpowiedniej ilości pól kluczowych, dodatkowych i wskaźnikowych (lista jednokierunkowa 1 pole wskaźnikowe, dwukierunkowa 2 pola wskaźnikowe).

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

Działanie algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej rozpoczyna się od porównania ze wzorcem poszukiwanego elementu, elementu znajdującego się w samym środku listy.

Odcinek czaszkowy

Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. Z niego powstajc jama ustna i gardło, jak również jama nosowa (górne drogi oddechowe), a poza tym m. in. migdałki i gruczoł tarczowy. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc...

Odcinek ogonowy

Odcinek ogonowy—jelito ogonowe. Jak wyżej wspomniano, odcinek ten zachowuje się tylko we wczesnych okresach rozwoju i następnie zanika całkowicie (w początku 2 miesiąca); nie bierze więc cn udziału w budowie wykształconego jelita, które kończy się jelitem tylnym w obrębie steku. Ponieważ odbyt...