Lista laureatów Nagrody Nobla

Lista laureatów Nagrody Nobla

Lista laureatów Nagrody Nobla obejmuje osoby i organizacje uhonorowane Nagrodą Nobla, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowioną w testamencie fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu – Alfreda...

Czytaj Dalej

Nagrody Nobla w literaturze polskiej

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury jest dla pisarza największym wyróżnieniem, ukoronowaniem twórczościy niosącym ze sobą ogromną popularność. Skromna noblistka W roku 1996 laureatką Nagrody Nobla została poetka Wisława Szymborska (ur.

Główne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej uhonorowane nagrodami Nobla

Pewną odrębność Nobla za osiągnięcia w zakresie ekonomii zaznaczono w jego oficjalnej nazwie, która brzmi: Nagroda Banku Szwecji w Naukach Ekonomicznych Pamięci Alfreda Nobla.

Główne kierunki myśli ekonomicznej uhonorowane nagrodami Nobla

Pewną odrębność Nobla za osiągnięcia w zakresie ekonomii zaznaczono w jego oficjalnej nazwie, która brzmi: Nagroda Banku Szwecji w Naukach Ekonomicznych Pamięci Alfreda Nobla.

„Nagrody i kary w procesie wychowania”.

Skarżyńska posługiwała się czterema układami nagród i kar: • Silne nagrody i słabe kary • Silne nagrody i silne kary • Słabe nagrody i silne kary • Słabe nagrody i słabe kary Miało to postać eksperymentu, badania, w którym uzyskano następujące wyniki: 1.

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Nagrodami mogą być: pochwała pisemna, pochwała przed Prezesem Rady Ministrów, nagroda rzeczowa lub pieniężna. Dyrektor może skreślić słuchacza z listy słuchaczy, jeżeli: 1.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju. Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy/Listek na wodzie albo kroplę rosy/I wie, że one są, bo są konieczne.

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

Podszywając się pod Zutę, wysyła listy z zaproszeniem na tajemną schadzkę u niej w pokoju do Pimki i kolegi z klasy Kopyrdy. "Babbit" popularnego amerykańskiego pisarza, laureata nagrody Nobla za rok 1930 S.

PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

  Zaskakująco zbieżne jest twierdzenie Junga na temat poznawalności faktów fizycznych ze stwierdzeniem na ten sam temat laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki — Hcisenberga.

Dziecko w reklamie

Z badań przeprowadzonych w 1943 roku przez laureata Nagrody Nobla Konrada Lorenza  wynika, iż człowiek jest w szczególny sposób wrażliwy na pewne bodźce kluczowe dostarczane przez dziecko.

Ewolucja twórcza H. Bergsona

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1927.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju. Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy/Listek na wodzie albo kroplę rosy/I wie, że one są, bo są konieczne.

Sekwencja pozycji społecznej

Szansę zostania laureatem Nagrody Nobla, uzyskania wysokiego stanowiska w rządzie czy prezesury w korporacji przemysłowej są ciągle - mimo sukcesów ruchu feministycznego - nieporównanie większe dla mężczyzn niż dla kobiet.

Dysocjacja elektrolityczna

Zjawisko dysocjacji elektrolitycznej zostało odkryte w XIX wieku przez szwedzkiego uczonego Arrheniusa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1903 roku Substancje chemiczne można podzielić na elektrolity, tzn.

Fluor - ogólna charakterystyka

Dokonał tego Henri Moissan - francuski chemik i farmaceuta, późniejszy laureat Nagrody Nobla.

Polscy uczeni i odkrywcy - ich wkład w rozwój nauki światowej

We Francji działała nasza fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, Maria Skłodowska - Curie (1867-1934). Jako uczestnik powstania listopadowego na Litwie Domeyko musiał emigrować z kraju.

Biografie fizyków - Einstein Albert

Opracował podstawy kwantowej teorii pola elektromagnetycznego (Einsteina prawo, Einsteina współczynniki), szczególną (1905) i ogólną (1916) teorie względności, w 1921 został laureatem Nagrody Nobla za podstawowe prace teoretyczne dotyczące natury światła.

Jak geny decydują o cechach naszego organizmu

Badania Linusa Paulinga - laureata Nagrody Nobla, który opisał budowę białek - oraz Jamesa Watsona i Francisa Cricka, odkrywców podwójnej helisy DNA, pozwoliły nam zrozumieć podstawową zasadę dziedziczności.

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Kulturalne

Laureat Nagrody Nobla w 1924 roku. Nominowany do Nagrody Nobla.

Nauki pomocnicze w ekonomii

(4/5 laureatów nagrody Nobla, są to ekonomiści z zacięciem ilościowym.

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

Działanie algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej rozpoczyna się od porównania ze wzorcem poszukiwanego elementu, elementu znajdującego się w samym środku listy.