LIGAZY

Ligazy DNA uczestniczą w łączeniu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, karboksylaza pirogronianowa katalizuje przyłączanie C02 do pirogronianu - tworzenie szczawiooctanu.