Wskaźnik plastyczności, liczba plastyczności

Różnica między wilg. gleby odpowiadającymi jej granicy płynności i granicy plastyczności; w. ten informuje o spoistości gleby – im wyższa wartość w.p., tym gleba jest bardziej spoista, ciężka do uprawy, a równocześnie mniej podatna na erozję wodną i eoliczną.