Liczba Wobbego

Liczba Wobbego (MJ/m³) lub (MJ/mol) lub (MJ/kg) – stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Jeśli przez Q oznaczymy wartość kaloryczną, a przez d gęstość względną, wtedy liczbę Wobbego W można przedstawić...

Czytaj Dalej

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę organizmów oblicza się wg wzoru: Z = A x stopień rozcieńczenia; gdzie A = liczba koloni na płytce, Z = liczba organizmów Wynik podaje się w postaci potęgi dla liczb zawartych między 1,0 a 9,9, pomnożonych przez 10x – gdzie x jest odpowiednią potęgą.

FLEKSJA

Osobliwą odmianę mają rzeczowniki brat i ksiądz, których formy liczby mnogiej opierają się na innym temacie: liczba pojedyncza: brat-0, ksiądz-0, brat-a, księdz-a; liczba mnoga: braci-a, księż-a, brac-i, księż-y itd.

Znaczenie turystyki.

Wielkość floty powietrznej: stan na luty 2005 Boeing 767-300 sztuk 3 Boeing 767-200 sztuk 2 Boeing 737-400 sztuk 6 Boeing 737-500 sztuk 7 Embraer ERJ – 145 sztuk 14 Embraer ERJ – 170 sztuk 6 Aerospatiale/Alenia ATR-72 sztuk 8 (własność EuroLOT) Aerospatiale/Alenia ATR-42 sztuk 5 (własność EuroLOT) Liczba personelu: - ogólna liczba zatrudnionych: 4 199 osób, w tym: - 465 – personel latający - 763- personel pokładowy - 2971- pozostali pracownicy ...

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

Obliczoną sumę mnożymy przez liczbę 3, 3. Cyfra kontrolna to liczba, która uzupełnia liczbę wyznaczoną w punkcie 4 do pełnej dziesiątki.

Budowa materii

- Liczba atomowa (Z) to liczba protonów w jądrze.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Także epidemie i wojny obniżają liczbę ludności kraju. Malthus wbrew ogólnej opinii nie był zwolennikiem świadomego regulowania liczby potomstwa w rodzinie przy pomocy środków antykoncepcyjnych.

Kanały dystrybucji produktów bankowych

Można bowiem stosować dystrybucję intensywną, a więc dotyczącą całego rynku i maksymalnej liczby punktów sprzedaży, dystrybucję selektywną, polegającą na dostarczeniu produktów przez ograniczoną liczbę punktów sprzedaży lub wreszcie dystrybucję wyłączną, realizowaną tylko w jednym punkcie sprzedaży na określonym terenie.

Bezrobocie

Stopa bezrobocia – obliczana jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób czynnych zawodowo.

Zagrożenia rodziny XXI wieku

Liczby te systematycznie z roku na rok rosną, co stanowi realne zagrożenie dla społecznego funkcjonowania rodziny.

Bezrobocie w Polsce

Mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych i jednocześnie wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Kryterium to jest niezwykle rygorystyczne, raczej zawyża liczbę pracujących i zniża liczbę bezrobotnych.

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

Liczba podmiotów uczestniczących w stosunku prawnym nie jest wtedy równa liczbie stron tego stosunku.

Prawo gospodarcze – Spółki

Liczba posiadanych akcji decyduje o liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, o udziale w zyskach oraz o udziale w podziale masy majątkowej w przypadku likwidacji.

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

Analizując dane statystyczne można stwierdzić, że wraz z wiekiem maleje liczba prób samobójczych a rośnie liczba samobójstw dokonanych. Odnotowuje się, że liczba samobójstw wśród tej grupy jest największa w okresie od 6 do 12 miesięcy po utracie bliskiej osoby.

Dwunastka

Liczba dwanaście często jest wymieniana w Piśmie Świętym, najczęściej w związku z dwunastoma pokoleniami; mówi się o dwunastu chlebach (Kpł 24,5), dwunastu wywiadowcach (Pwt 1,23) itd.

SKŁADNIA

uczeń pracował, uczennica pracowała, uczniowie pracowali, uczennice pracowały (zgoda pod względem liczby i rodzaju).

KONWOJE MORSKIE

Liczbę okrętów eskorty ustalano dzieląc liczbę statków przez 10 i dodając 3 jednostki eskortowe.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

było ich 20, ale szybko liczba ich zmalała do kilku. uzbrojenia i amunicji Albertem *Speerem, umożliwiła szybki wzrost liczby produkowa­nych samolotów.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Dónitz uznał, że okręty tego typu mo­gą zadecydować o wyniku wojny na morzu i zażądał od stoczni dostarczenia jak naj­większej liczby jednostek.

Jak rodzi się agresja

  Czynniki ekonomiczne i społeczne W wielu skupiskach ludzkich, w miastach, częściej dochodzi do zjawisk przemocy i nie wynika to jedynie z liczby osób zamieszkujących dany teren.

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

Wskazane zróżnicowanie kanałów znajduje wyraz w odpowiednim doborze długości kanału czyli liczby szczebli oraz jego szerokości oznaczającej liczbę pośredników działających na danym poziomie np.