Liberalizm

Liberalizm

Czytaj Dalej

Liberalizm na podstawie artykułu Bronisława Świderskiego

Liberalizm oparty o uprawnienia odchodzi od klasycznego liberalizmu, który mówił: „ robić wolno wszystko, czego prawo jednoznacznie nie zabrania”, ale nie powraca do tradycyjnego stanowiska Arystotelesa: „robić wolno tylko to, na co prawo jednoznacznie zezwala, gdyż przyjmuje trzecią zasadę: „robić wolno wszystko, do czego ma się uznane uprawnienia”.

Perspektywy liberalizmu w XXI wieku

Poza tym kluczem do sukcesu liberalizmu w przyszłości będzie niespotykane w innych ideologiach zdolność do twórczej ewolucji na każdym etapie swego rozwoju- liberalizm zawsze potrafi wyzwaniem epok, tworząc nowe, adekwatne do sytuacji idee i argumentacje.

Liberalizm - wolność.

Liberalizm oparty o uprawnienia odchodzi od klasycznego liberalizmu, który mówił: „ robić wolno wszystko, czego prawo jednoznacznie nie zabrania”, ale nie powraca do tradycyjnego stanowiska Arystotelesa: „robić wolno tylko to, na co prawo jednoznacznie zezwala, gdyż przyjmuje trzecią zasadę: „robić wolno wszystko, do czego ma się uznane uprawnienia”.

Liberalizm

Pojęcie liberalizmu Liberalizm często jest dzielony na liberalizm ekonomiczny i polityczny.

Liberalizm

Po II wojnie światowej liberalizm podzielił się na dwa nurty: liberalno-demokratyczny, głoszący m. Kelsen) oraz liberalizm konserwatywny lub neoliberalizm.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

LIBERALIZM-Powrót do liberalizmu w Polsce to lata’70. Dzielski chciał pogodzić liberalizm ekonomiczny z zasadami chrześcijańskimi.

Główne nurty ideowo - polityczne wobec religii w XIX wieku (konserwatyzm, ultramontanizm, liberalizm, socjalizm utopijny, socjalizm naukowy, nacjonalizm socjadarwinistyczny i chrześcijański)

Wg Sobolewskiego: wiara w postęp, indywidualizm, prawa wolnościowe, własność prywatna, ograniczone funkcje państwa Kowalczyk, 3 liberalizmy: polityczny (system parlamentarny, wieopartyjny), filozoficzny, ekonomiczny (zachowanie hipoteki społecznej) Katolicki liberalizm - zespół poglądów wyznawanych przez katolików aprobujących ideologię liberalną i dążących do tego, by Kościół uznał ustrój społeczny oraz polityczny ...

Liberalizm, Lamennais i L’Avenir

W obu nurtach ujawniała się świadomość, że tylko liberalizm oznacza postęp i rozwój, a skoroKościół mu się sprzeciwia, światopogląd chrześcijański jest jego antytezą.

Liberalizm gospodarczy

Charakterystyka Liberalizm gospodarczy, leseferym (fr. Liberalizm gospodarczy był bardzo istotnym elementem klasycznej szkoły w ekonomii. W czasach współczesnych liberalizm występuje w formie neoliberalizmu.

LIBERALIZM

Liberalizm ekonomiczny — doktry­na, według której ogólny dobrobyt urze­czywistnia się na zasadzie wolnej konku­rencji, z pominięciem jakiejkolwiek inter­wencji państwa. Liberalizm religijny — doktryna szko­ły F.

PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY

Liberalizm polityczny Szwajcarii okazał się bardziej dokuczliwy dla katolików niż liberalizm niemiecki.

Liberalizm i konserwatyzm niemiecki

Jedynie katolicy Nadrenii pozostali w bliskich kontaktachz liberałami, bo byli związani z krajami Europy Zachodniej i jako mniejszość w państwie pruskimoczekiwali korzyści z rozwoju liberalizmu. Największym przeciwnikiem liberalizmu i kościoła państwowego był biskupIgnatius Senestréy z Regensburga (zm.

Liberalizm

  Nazwa „liberalizm” pochodzi od łacińskiego przymiotnika „wolny” (liber). W ekonomii liberalizm gospodarczy nosi miano laissefairyzmu (od francuskiego: pozwólcie działać).

Liberalizm belgijski

Belgijscy katolicy w ciągu 15 lat niepodległości swego kraju mieli takie osiągnięcia, zwłaszcza na poluszkolnictwa katolickiego, że nawet konserwatyści niechętni katolickiemu liberalizmowi nie mogli temuzaprzeczyć.

Liberalizm szwajcarski

Napięcia między liberalizmem i katolicyzmem, a także pomiędzy mniejszością liberalnych katolików iwiększością katolików ultramontan wzmogły się przed Soborem Watykańskim, a po nim doprowadziłydo rozłamu.

Rozumienie liberalizmu

LIBERALIZM: To zasada prawa politycznego, według którego władza publiczna, mimo swej potęgi, sama sobie narzuca ograniczenia, tak aby nawet kosztem tej władzy zostawić w rządzonym przez siebie państwie miejsce do życia dla wszystkich tych, którzy nie myślą ani nie czują tak jak ona, czyli tak jak silniejsi, jak większość, Jest najwyższą formą wspaniałomyślności, jest prawem, które większość nadaje mniejszościom i jako takie ...

Wpływ idei liberalizmu na działanie administracji idzie w dwóch kierunkach...

- Po pierwsze, z idei liberalizmu płynie wniosek o ograniczenie wpływu administracji na obywateli w stopniu maksymalnym.

Liberalizm i demokratyzm jako podstawy kształtowania się klasycznej administracji XIX w.

Liberalizm system wyrażający interesy większości burżuazji.

Liberalizm

Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o sprawiedliwość społeczną.