Lex superior derogat legi inferiori

Lex superior derogat legi inferiori (łac.: ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną) — zasada prawna przyjmująca, że norma prawna o wyższej mocy prawnej uchyla normę prawną o niższej mocy prawnej. Przykładowo, jeżeli norma zawarta w rozporządzeniu jest sprzeczna z normą zawartą w ustawie, należy stosować normę zawartą w ustawie. Zasada wyrażona tą paremią pozwala przede wszystkim jednoznacznie...

Czytaj Dalej

Elementy Prawa

będzie podana działalność, ale nie będzie podane kto to ma zrobić • Jedna ustawa, że obywatel coś może, a w drugiej że tego samego nie może • Inne KOLIZJA NORM PRAWNYCH Kolizja to oznaczenie tego rodzaju sytuacji, w której dany przypadek jest unormowany przez więcej niż jeden przepis prawa, a przepisy te wyznaczają adresatom wzajemnie wyłączające się sposoby zachowania (skutki prawne) Rodzaje reguł kolizyjnych: • „Lex superior derogat legi inferiori” ...

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

moc jakiegoś aktu przestaje obowiązywać na skutek tego, że nie jest on długo stosowany (tak samo jest z normą) „de su etudo” KOLIZJA NORM PRAWNYCH Kolizja to oznaczenie tego rodzaju sytuacji, w której dany przypadek jest unormowany przez więcej niż jeden przepis prawa, a przepisy te wyznaczają adresatom wzajemnie wyłączające się sposoby zachowania (skutki prawne) Rodzaje reguł kolizyjnych: · „Lex superior derogat legi inferiori” – akt wyższego rzędu ...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Łacina - terminy i zwroty łacińskie najczęściej używane w języku prawniczym

ZESTAWIENIE UŻYWANYCH NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU PRAWNICZYM TERMINÓW I ZWROTÓW ŁACIŃSKICH A casu ad casum – od przypadku do przypadku A contrario – wychodząc z przeciwnego założenia A limine – z miejsca odrzucać A maiori ad minus – od większego do mniejszego A minori ad maius – od mniejszego do większego A mensa et toro – od stołu do łoża (separacja) A natura rei – z natury rzeczy A posteriori – na podstawie już zaistniałych faktów (wnioskować ...

Obowiązywanie prawa

Do zasad tych możemy zaliczyć także: Iex specialis dero gat legi generali ( prawo szczegółowe uchyla ogólne) i lex superior dero gat legi inferiori ( prawo wyższego rzędu uchyla prawo niższego rzędu).

Kolizje przepisów prawnych

 

O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

W czasie

Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...

Zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych - Obowiązywanie umów w czasie i przestrzeni

a. prawo nie działa wstecz (lex retro non agit) – art.28 Konwencji wiedeńskiej

b. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu (lex posterior derogat legi priori); art.30  Konwencji wiedeńskiej:

- ust. 2: „Jeżeli traktat precyzuje, że jest...

Lex Aebutia, Leges Iuliae (iudiciariae)

Konkurowały one ze sobą aż do uchwalenia Leges Iuliae ( 17 r.

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby...

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Ustawy ograniczające możliwości wyzwalania niewolników:

lex Fufia Caninia 2 r.p.n.e. – ograniczono liczbę niewolników mogących być wyzwolonych w testamencie;

lex Aelia Sentia 4 r.n.e. – pan niewolnika jeśli nie miał jeszcze 20 lat (lub niewolnik miał mniej niż 30 lat) musiał dostać zgodę specjalnej...

Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska...

Lex Rhodia de iactu

Umowa najmu dzieła – o przewóz - morski lex Rhodia de iactu, przewoźnik odpowiadał za winę – wynagrodzenie szkód utraty i uszkodzenia przewożonego towaru, pasażer dodatkowo mógł się zabezpieczyć przez umowę (receptum) dodatkowej dbałości przewoźnika na zasadzie custodia za powierzone rzeczy. Za szkody...

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za czyn, w trakcie którego popełnienia nie był on zabroniony przez ustawę. Jest to jedna z zasad konstytucyjnych. Zasadę tę wyrażają akty prawa międzynarodowego. Art.15 paktów...

Wyjaśnij sposób wejścia w życie i utratę mocy przez ustawę karną

Sposób wejścia w życie ustawy karnej.

Ustawa karna sama określa datę wejścia w życie. Data ta nie może być wcześniejsza od daty ogłoszenia ustawy.

Koniec mocy obowiązującej ustawy karnej.

Ustawa karna traci moc w wyniku derogacji (uchylenia) przez późniejszą ustawę. To dzieje się na mocy zasady...

Zasady prawa międzynarodowego

Zasady prawa międzynarodowego jest to taka część prawa międzynarodowego, która obejmuje normy uznane przez wszystkie państwa społeczności międzynarodowej i które nie podlegają żadnej dyskusji. Część spośród zasad prawa międzynarodowego wywodzi się już z prawa rzymskiego. Do nich zalicza się takie...

Bielik

Wygląd: Masywny dziób, ogon klinowaty. Dorosłe ptaki są brązowe z jaśniejszą głową i szyją oraz białym ogonem, młode wydają się ciemnobrązowe z brązowym, marmurkowym ogonem, Z roku na rok stają się coraz bardziej podobne do dorosłych ptaków, ale dojrzałe płciowo stają się w piątym roku...

Kiwi brunatny

Pod wieloma względami kiwi bru­natne przypominają bardziej jeże niż ptaki. Stało się tak w wyniku ewo­lucji tego gatunku, gdyż występuje on w krainie, gdzie do niedawna nie było żadnych ssaków prowadzących naziemny tryb życia, które mogły z tym dziwnym ptakiem konkurować lub go atakować. Ptaki...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

ŁĘG

Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

Lex orandi - lex credendi

(łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...