Lex superior derogat legi inferiori

Czytaj Dalej

Lex Aebutia, Leges Iuliae (iudiciariae)

Konkurowały one ze sobą aż do uchwalenia Leges Iuliae ( 17 r.

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby...

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Ustawy ograniczające możliwości wyzwalania niewolników:

lex Fufia Caninia 2 r.p.n.e. – ograniczono liczbę niewolników mogących być wyzwolonych w testamencie;

lex Aelia Sentia 4 r.n.e. – pan niewolnika jeśli nie miał jeszcze 20 lat (lub niewolnik miał mniej niż 30 lat) musiał dostać zgodę specjalnej...

Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska...

Lex Rhodia de iactu

Umowa najmu dzieła – o przewóz - morski lex Rhodia de iactu, przewoźnik odpowiadał za winę – wynagrodzenie szkód utraty i uszkodzenia przewożonego towaru, pasażer dodatkowo mógł się zabezpieczyć przez umowę (receptum) dodatkowej dbałości przewoźnika na zasadzie custodia za powierzone rzeczy. Za szkody...

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za czyn, w trakcie którego popełnienia nie był on zabroniony przez ustawę. Jest to jedna z zasad konstytucyjnych. Zasadę tę wyrażają akty prawa międzynarodowego. Art.15 paktów...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

ŁĘGA, Lenga, WŁADYSŁAW JAN

>

PSB 18 (W. Bieńkowski); A. WOLNIKOWSKI W.Ł., Roczn. Grudz. 2 (1961); A. ZBIERSKI W.Ł., Roczn. Gd. 29/30 (1971); J. POWIERSKI W.Ł., w: Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu (zbiór.), W. 1975.

Andrzej Bukowski

ŁĘG

Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

SUPERIOR

Przełożony w zakonie; u jezuitów przełożony mniejszej rezydencji; u oratorianów przełożony domu zakonnego; u misjonarzy (lazarystów) generał całego zgromadzenia; z łac., 'wyższy, górny'; por. Generał; Opat; Przeor.

Gate - leg table

Prostokątny, owalny lub okrągły stół z jedną lub częściej dwiema ruchomymi płytami, które po podniesieniu opierają się na ruchomych wspornikach lub na nogach odsuwanych wraz z częścią oskrzyni; charakterystyczny dla meblarstwa ang.; wprowadzony w XVI w., w powszechnym użyciu od XVII w...

Lex orandi - lex credendi

(łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...

Łęgi

Grunty położone najczęściej w dolinach rzek, okresowo zalewane. Gleby tych siedlisk są bardzo żyzne, a rośliny higrofilne.

ŁĘGI, las łęgowy

Zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni. Tereny te bywają okresowo zalewane. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i...