Letni pałac Poznańskiego

Letni pałac Poznańskiego

Letni pałac Poznańskiego – drewniana rezydencja fabrykancka z końca XIX w. przy al. Włókniarzy 196 w Łodzi, istniejąca do 1998. Od połowy XIX w. na ponownie wykarczowanym obszarze Kozin zakładane były sady i ogrody warzywne. Bliskość lasu sprzyjała rekreacji. W latach 80. fabrykant Izrael Poznański nabył grunty przy ul. Srebrzyńskiej i wybudował dużą drewnianą...

Czytaj Dalej

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Przestępstwa kryminalne w tym: 5970 7960 120 – nieletni średnia roczna 1) Przestępstwa przeciwko mieniu 4361 5814 55 – nieletni średnia roczna 2) Kradzież cudzej rzeczy 1624 2165 23 – nieletni średnia roczna 3) Narkotykowe 225 300 10 – nieletni (średnia roczna) Liczba przestępstw z ustawy o narkomanii jest ilością przestępstw ujawnionych przez Policję 4) Przestępstwa popełniane przez nieletnich 420 560 Może ...

Właściwość organów uprawnionych do prowadzenia i rozstrzygania spraw nieletnich

Dotyczą wyposażenia w kompetencje do rozpatrzenie sprawy nieletniego, sądu właściwego wg kodeksu postępowania karnego, jeżeli:   - Istnieją podstawy do orzeczenie kary na podstawie kodeksu karnego wobec nieletniego, który skończył 15 lat - Postępowanie przeciwko nieletniemu sprawcy czynu karalnego wszczęto po ukończeniu przez niego 18 lat 2.

Postępowanie rozpoznawcze w postępowaniu opiekuńczo - wychowawczym

Środki stosowane wobec rodziców lub opiekunów nieletnich, tj: a) Nakazanie ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza b) Nakazanie ścisłej współpracy z poradnią specjalistyczną c) Nakazanie ścisłej współpracy z zakładem pracy lub lekarzem d) Naprawienie szkody przez nieletniego e) Poprawa warunków bytowych, wychowawczych lub zdrowotnych nieletniego ...

Starożytna Grecja - Kulturę kreteńska albo minojska

Kulturę kreteńską albo minojską dzieli się, nie licząc neolitu, na trzy okresy: 1) okres wczesnominojski (3000 p.n.e. -2100 p.n.e. względnie 3000 p.n.e.-2300 p.n.e.), 2) średnio-minojski (2100 p.n.e.  - 1600  p.n.e. względnie 2300 p.n.e. - 1600 p.n.e.) oraz 3) okres późnominojski (1600 p.n.e.-1200...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Co się tyczy historii, to antysemityzm znajdujemy już w starożytności, a za jego twórcę uważany jest Apion, wędrowny mówca. Ostro występowali przeciwko Żydom także Rzymianie. Tacy mówił o nich, że są „odium generis humani”, tzn. odrazą rodzaju ludzkiego. Ponowne wzmożenie się prądu antysemickiego...

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

10 § 2,3 – wyjątek umożliwiający sądowi orzekanie kary do nieletniego sprawcy w przypadku, gdy spełnione są określone warunki, czyli nieletni, którzy mogą odpowiadać jak dorośli: -ukończone 15 lat -pominięcie 25 lat pozbawienia wolności oraz kary śmierci -popełnienie określonego przestępstwa (zabójstwa, gwałtu, zamachu na życie prezydenta, rozboju) -właściwości i warunki osobiste przemawiają za surowym potraktowaniem ...

Romantyzm w Europie

Główny bohater był Litwinem porwanym przez Krzyżaków jako 5 letni chłopiec.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Czytanie kultury

Piotr), papieskim(Barberini), renesansowym (kopuła), jednocześnie jest pięknem malarskim, mitycznym iziemskim (pszczoły w herbie i w letnich stadach), także wieczną mądrością (sowa), a wiecznądlatego, że Pallada pochodzi wprawdzie z mitologii, lecz sowa przebywa z czasów nowszych,ze znanego nam już z wiersza Staffa W drodze aforyzmu Hegla (Pallada, Minerwa, Atena toimiona tej samej bogini).

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł...

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn): -  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji; -  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła lat 17  i toczy się przeciwko niej postępowanie na podstawie przepisów upn; -  Osoba, w stosunku do której ...

KRETA - PAŁAC W KNOSSOS

Zaraz po wejściu do pałacu Knossos przez ceremonialny Zachodni Dziedziniec, staje się jasne, w jaki sposób powstały legendy o labiryncie. Nawet mając dokładny plan, znalezienie właściwej drogi jest prawie niemożliwe. Dobra rada-nie należy nawet próbować.

Pospaceruj przez pewien czas, a natkniesz się...

KRETA - SALA TRONOWA I RESZTA PAŁACU W KNOSSOS

Głównymi schodami dochodzi się do Centralnego Podwórza, obecnie otwartego, a kiedyś prawdopodobnie otoczonego murami budynków. Na końcu, w północno-zachodnim narożniku podwórza znajduje się wejście do Sali Tronowej, najlepiej oddającej atmosferę tego pałacu. W zadziwiająco małej komnacie, pod ścianą...

Pustynie świata (geneza, formy występowania, rodzaje, przykłady). Czy na pustyni spotkasz życie?

Na obszarach półsuchych, podobnie jak na pustyniach, w miesiącach letnich panują upały. Zmiana liści wiosennych na bardzo drobne - letnie.

Raj - od mitu do utopii

RAJ ZIEMSKI I NIEBIAŃSKI, RAJ UTRACONY, WYSPY SZCZĘŚLIWE

Rzadko kiedy zastanawiamy się jak niezwykłym tematem przewijającym się przez niezliczone baśnie, mity, religijne wyobrażenia czy opowieści o herosach jest temat „krain szczęśliwości”. Motyw szczęśliwych krain przybiera tyle form, że...

Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletnich: Nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego musi mieć ukończone 15 lat.

Narodowe modele administracji publicznej

Na czele administracji szczebla wojewódzkiego stoi Zarząd Wojewódzki Administracji Państwowej z wybieranym na 6-letnią kadencję Gubernatorem na czele.

Lewkonia letnia

Lewkonie letnie rozmnaża się z nasion. Lewkonie letnie są w większości bardzo podatne na choroby, włącznie z mączniakiem, zgniliznami i kiłą kapusty (nie należy ich sadzić w miejscach, gdzie poprzednio rosły warzywa kapustne).

Zniknięcia - znikanie ludzi

Podob­no niszczyciel USS Eldridge został otoczony ta­jemniczym „polem siłowym", dzięki któremu załoga widziała się nawzajem, natomiast obserwa­torzy zewnętrzni dostrzegli tylko niewyraźne zary­sy statku, falujące na powietrzu, zupełnie jak obraz drogi drgający w rozgrzanym letnim słońcem po­wietrzu.