Lektura

Czytaj Dalej

Lektura w klasach I-III

• Zabawy twórcze na podstawie lektury Teksty lektur mogą być źródłem pomysłów do zabaw twórczych. • Prowadzenie dzienniczków lektur Są one atrakcyjną formą pracy z książkami lekturowymi.

Notatka z lektury Dorota Ekiert- Grabowska „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej”

: „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej” powinna być „lekturą obowiązkową” każdego wychowawcy klasy.

Przekonaj wybraną grupę społeczną do wykorzystania treści lektury Toksyczni Rodzice

wypracowanie na bazie lektury Toksyczni rodzice” Susan Forward.

Refleksje na temat życia i śmierci po lekturze reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 

Rozpoczęcie powstania w getcie warszawskim 17 kwietnia 1943 roku było heroicznym zrywem dwustu bojowników, należących głównie do Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego. Powstanie nie miało na celu pokonania hitlerowców, ponieważ nie było to możliwe. Powstańcy chcieli...

Notatka z lektury A. Kamiński „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza”

Samorządność- zasada, która postuluje doprowadzenie wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, czyli do aytodyscypliny jako formy wyższej od zasady karności zewnętrznej, wychowującej na podstawie posłuchu i uległości. O samorządności w grupie mówimy wtedy, gdy grupa potrafi realizować zasady samodzielności i autodyscypliny. Samodzielność i autodyscyplina prowadzi do powstania jej autonomiczności, co sprawia, że członkowie grupy ...

Notatka z lektury Józef Kozielecki „ Koncepcje psychologiczne człowieka”

Autor opisuje 4 koncepcje psychologiczne człowieka. Opisuje ich różnice, podobieństwa i zastosowanie ich w szkolnictwie. Pierwszą opisaną przez Kozieleckiego koncepcją jest koncepcja behawiorystyczna. Najważniejszym zagadnieniem w tej koncepcji jest fakt, że na człowieka oddziałuje środowisko, jego zachowanie jest przez nie całkowicie kontrolowane i zależne, jest zewnątrzsterowny. Struktura zachowania człowieka jest w dużym stopniu kopią struktury środowiska. Głównym ...

Notatka z lektury Stanisław Mika „Psychologia społeczna dla nauczycieli”

INTERAKCJE MIĘDZYLUDZKIE. Ludzie znajdujący się w sytuacjach społecznych wzajemnie na siebie oddziałują. Oddziaływanie to nazywamy procesem interakcji. Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji behawiorystycznej i koncepcji wymiany nagród i kosztów. Analizę interakcji można prowadzić w różnoraki sposób np.: - nawiązujący do klasycznego behawioryzmu – reprezentowany przez L.S. Cotteella; zachowanie człowieka należy rozpatrywać w kategoriach bodźców i ...

Notatka z lektury Florian Znaniecki „Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo”

Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości samych ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość. Zrzeszenie może być bardziej lub mniej liczne. Najniższą granicą liczebności jest zespół dwóch osób. Zespołowi dwóch osób brak jednak rozmaitych cech, które posiadają zrzeszenia liczniejsze , zespołu dwuosobowego nie zaliczamy do grup społecznych. Musi istnieć świadomość odrębności przynajmniej u niektórych członków zrzeszenia, aby ...

Notatka z lektury Andrzej Janowski „ Poznawanie uczniów”

W pierwszym rozdziale Janowski wyjaśnia co rozumiemy przez poznawanie uczniów. Jak pisze nie jest to oddziaływane wychowawcze, ale jedynie zbieranie informacji umożliwiających wprowadzenie pracy wychowawczej opartej na racjonalnych podstawach. Celem rozpoznania może być diagnoza zjawiska, które budzi niepokój nauczyciela. Rozpoznawanie prowadzi się również chcąc zdobyć informację o warunkach, w których będzie odbywała się działalność wychowawcza. Czasami rozpoznanie ...

Notatka z lektury Zbyszko Melosik "Kryzys męskości w kulturze współczesnej"

Zbyszko Melosik autor książki pt.: „Kryzys męskości w kulturze współczesnej” porusza problem postrzegania męskości. Przedstawia różne koncepcje zarówno współczesne jak i dawne. Podstawowymi problemami jakimi zajmuje się w swojej książce są:  feminizacja tożsamości mężczyzny  męskość w obliczu środków farmakologicznych  feminizacja ciała męskiego  niepokoje wokół heteroseksualizmu  seksualność kobiety wyzwolonej  seksualna ...

Notatka z lektury Eliot Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Rozdział VII: Konformizm: wpływanie na zachowanie.

Konformizm- to, jak ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. istnieją dwa główne powody, dla których zachowują się konformistycznie:  Informacyjny wpływ społeczny- pojawia się wtedy, gdy ludzie nie wiedzą, co zrobić albo co powiedzieć, aby ich zachowanie było poprawne (lub najlepsze). Taka reakcja zwykle następuje w nowych, zaskakujących albo kryzysowych sytuacjach, a więc wówczas, kiedy definicja sytuacji nie ...

Notatka z lektury A.Faber "Jak mówić żeby dziecki nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły:

Książka przeznaczona jest dla rodziców chcących prawidłowo wychować swoje dzieci. Prawidłowo tzn. tak pokierować ich rozwojem, aby w przyszłości umiało sobie radzić samo. W pierwszym rozdziale autorki podkreślają jak ważne jest słuchanie wypowiedzi dziecka. Ma to być słuchanie uważne i z zainteresowaniem, a nie „jednym uchem”, bo tak trzeba. Jeżeli słuchamy dziecka uważnie zachęcamy go tym samym do zwierzeń, gdyż poczuje się ono, że jest naprawdę słuchane, a ...

Notatka z lektury Halina Sowińska „Klasa szkolna jako zespół wychowawczy”

WPŁYW GRUPY SPOŁECZNEJ NA JEDNOSTKĘ Ludzie nierzadko zmieniają swoje zachowanie zależnie od sytuacji. Zmiana zachowania, zarówno męża, ucznia, jak i syna występowała zawsze wraz ze zmianą grupy, otoczenia, w jakim się oni znaleźli. Oznacza to, że dla życia człowieka, dla jego zachowania, a także dla rozwoju cech jego osobowości, zasadnicze znaczenie posiadają grupy społeczne, w które jest on uwikłany z racji tego, że jest pracownikiem, członkiem rodziny, uczniem,

Notatka z lektury "Wychowanie moralne w zespole" Heliodor Muszyński

„Wychowanie moralne w zespole” H. Muszyński Wychowanie moralne ↓ proces polega na stopniowym wdrażaniu jednostki do zachowań pożądanych z punktu widzenia norm uznawanych w obrębie określonej społeczności • umiejętności i gotowości postępowania z regułami moralnymi • gotowośc i zdolnośc do współpracy wychowanie moralne → wychowanie społeczne Społeczne zachowanie się jednostki ------- punkt wyjścia PRZEDMIOTEM wychowania ...

Andrzej Lubbe-"Imperium europejskie" - ekspansja Europy a powstanie gospodarki swiatowej. Moje wrażenia po lekturze

W książce „IMPERIUM EUROPEJSKIE? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej” Andrzej Lubbe stara się czytelnikowi pokazać, w jakim stopniu ekspansja Europy przyczyniła się do jej rozwoju gospodarczego oraz do ukształtowania międzynarodowego podziału pracy. Punktem wyjściowym rozważań jest koniec wieku XV. Uwaga autora koncentruje się na uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego Europy i sprecyzowaniu stwierdzenia na ile Europa skorzystała z ekspansji. Problem ...