Lekcja problemowa

Czytaj Dalej

Zadania przedlekcyjne (planujące) i polekcyjne w modelu nauczania problemowego oraz ich związek z przebiegiem lekcji

Zadania przedlekcyjne wybór celów zaprojektowanie sytuacji problemowej wyposażenie i organizacja – logistyczna (pomoce naukowe – fragmenty książki, filmu) Zadania polekcyjne: kontrola i ocena- sprawdzanie zrozumienia, listy kontrolne, ocena możliwości uczenia się

Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

  GŁOSOWANIE PROBLEMOWE: - podstawą jest zdobycie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji politycznej oraz informacji o uczestnikach rywalizacji i ich programach.

Przebieg procesu adopcyjnego - Zapowiedziana wizyta w domu i rozmowa problemowa z pedagogiem

Małżonkowie umawiają się na rozmowę z pedagogiem osobiście lub telefonicznie. Pracownik Ośrodka odwiedza rodzinę w ich domu. Wizyta ma na celu sprawdzenie warunków lokalowych i warunków, jakie rodzina może zaoferować dziecku, a także bliższe poznanie rodziny.

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ADOPCJI - Obszary problemowe

a) Procedura adopcyjna

Zgłoszenie: każda rodzina może skontaktować się z Ośrodkiem korzystając z telefonu lub Internetu. Uzyska potrzebne informacje oraz zostanie zaproszona na rozmowę wstępną do Ośrodka. Można zgłosić się osobiści, wtedy spotkanie to zamienia się we wstępna rozmowę...

Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

Stąd też konspekt do zajęć wychowawczych to nie konspekt lekcji! na matematyce nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie dzieci, ale jest to działanie oboczne w stosunku do nadrzędnej ( w trakcie lekcji) dydaktyki.

Omów teorię problemowo – kompleksową B. Suchodolskiego

Teoria problemowo kompleksowa – tw.

Typy lekcji i ich charakterystyka

Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji: lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem lekcje utrwalające – utrwalanie wiadomości, umiejętności i nawyków lekcja służąca opracowaniu poznanego materiału lekcja powtórzeniowo-systematyzująca – powtórzenie, uogólnienie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności lekcja ...

Pojęcie, budowa, rodzaje lekcji oraz ich właściwości

Struktura lekcji uzależniona jest od: realizowanych celów treści merytorycznych metod kształcenia Funkcje dydaktyczne lekcji: zapoznanie uczniów z nowym materiałem utrwalanie opanowanego już materiału sprawdzenie wiadomości i ocena Wyróżniamy następujące typy lekcji: wprowadzająca nowy materiał utrwalająca kontrolna mieszana Rodzaje lekcji: lekcja podająca (prekursor - Jan Fryderyk Herbart) ...

Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, lecz na uzyskiwaniu przez uczniów nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.

Zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu nauczania pojęć i ich wpływ na dalszy przebieg lekcji

PLANOWANIE Nauczyciel planuje których pojęć ma nauczyć i w jaki sposób tych pojęć nauczyć Nauczyciel musi zdefiniować i zanalizować wybrane pojęcia Nauczyciel musi zdecydować jakimi przykładami i nieprzykładami się posłużyć ZADANIA PRZEDLEKCYJNE podanie celów objaśnienie uczniom jak lekcja będzie przebiegała wywołanie nastawienia , gotowości do nauki umotywowanie krótka przemowa nauczyciela ...

Scharakteryzuj zadania przedlekcyjne planujące i polekcyjne w modelu nauczania bezpośredniego ukazując ich związek z całym tokiem lekcji

Zadania przedlekcyjne:

opracowanie celów- poprawnie postawione cele dotyczą uczniów i określają odpowiedni poziom wykonania

analiza zadań – zadania złożone należy podzielić na sensowne części składowe, należy pamiętać, ze większość umiejętności składa się z innych prostszych i...

Metody problemowe i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej

- zadanie, zagadnienie), - stawiając pytania należy pamiętać, że nie każde pytanie jest problemem, - musi najpierw zaistnieć sytuacja problemowa, a potem dopiero nauczyciel może postawić pytanie problemowe, - można postawić tylko jedno pytanie problemowe.

Na czym polega przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji?

Na przygotowanie rzeczowe składa się: Nagromadzenie, uporządkowanie wiedzy nauczyciela oraz przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy szkolnych, na przygotowanie metodyczne zaś – zaplanowanie lekcji, sposobów opracowania tematu lekcji, zaciekawienia najważniejszymi problemami, powiązania z praktyką, utrwalenia wiadomości sprawności.

Proszę wymienić elementy procesu planowania lekcji?

zamierzona struktura lekcji: określenie ogniw i czasu ich trwania; układ ogniw uzależniony jest od typu realizowanej lekcji.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą symulacyjną

Lekcja, której główną metodą jest gra symulacyjna może mieć następujący przebieg: czynności organizacyjne, pogadanka wstępna, prezentacja sformułowanie problemu lub problemów, przeprowadzenie symulacji, ocena przebiegu symulacji, podsumowanie przebiegu symulacji Wykorzystanie: samoloty, wojsko, służby ratownicze, szkolnictwo zawodowe, np.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą sytuacyjną

Przebieg lekcja: czynności organizacyjne, pogadanka wstępna, prezentacja opisu sytuacyjnego sformułowanie problemu/ ów, analiza sytuacji, dyskusja nad jej treścią, formułowanie odpowiedzi na pytania, ocena zaproponowanych rozwiązań, podsumowanie wyników lekcji.

Jakie są zalety metod problemowych?

- nowe wiadomości uzyskują uczniowie za pośrednictwem rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych;

- w praktycznym toku rozwiązania problemów uczeń pokonuje wszystkie przeszkody, jego aktywność i samodzielność osiąga wysoki poziom;

- tempo uczenia się jest zależne od ucznia lub grupy...

Podaj klasyfikację sytuacji problemowych

Sytuacje źle określone:

*Problemy źle określone stanowią znaczną cześć naszego życia

*Sytuacje problemową charakteryzuje maksymalna niejasność, która dotyczy zarówno samych sposobów rozwiązywania problemów, jak i nakładanych na nie ograniczeń

*Znany jest jedynie stan początkowy, choć nie...