Lekcja problemowa

Lekcja problemowa, której twórcą był John Dewey, w przeciwieństwie do lekcji podającej nie polega na biernym podawaniu przez nauczyciela suchych treści, lecz poprzez sytuacje problemowe, które należy rozwiązać, uczniowie sami dochodzą do wiedzy. Znaczącą zaletą tego typu lekcji jest aktywizacja uczniów. Uczniowie, którzy czynnie uczestniczą w lekcji, poprzez własny wkład myślowy lepiej...

Czytaj Dalej

Pojęcie, budowa, rodzaje lekcji oraz ich właściwości

Struktura lekcji uzależniona jest od: realizowanych celów treści merytorycznych metod kształcenia Funkcje dydaktyczne lekcji: zapoznanie uczniów z nowym materiałem utrwalanie opanowanego już materiału sprawdzenie wiadomości i ocena Wyróżniamy następujące typy lekcji: wprowadzająca nowy materiał utrwalająca kontrolna mieszana Rodzaje lekcji: lekcja podająca (prekursor - Jan Fryderyk Herbart) ...

Podręcznik jako niezbędny element procesu kształcenia

Lech wg którego podręczniki spełniają następujące funkcje: - podaje materiał nauczania w sposób odpowiednio uporządkowany, przejrzysty i dokładny za pomocą ilustracji, schematów obrazowych czy opisów i wyjaśnień - ułatwia uczniom prace poznawczą na lekcjach poprzez uwalnianie ich od konieczności dokonywania mechanicznych zapisów, streszczeń, rysunków - umożliwia uczniom sprawne wracanie do przerobionego materiału i przypominanie poznanych zagadnień w ...

Dydaktyka - wykłady.

Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji: · lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem · lekcje utrwalające – utrwalanie wiadomości, umiejętności i nawyków · lekcja służąca opracowaniu poznanego materiału · lekcja powtórzeniowo-systematyzująca – powtórzenie, uogólnienie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności · lekcja korektywno-uzupełniająca – korekta błędów i uzupełnienie ...

Strategia "P" , Metoda problemowa

Tok lekcji problemowej: przygotowanie uczniów do pracy sprawdzenia pracy domowej jako nawiązanie do lekcji poprzedniej stworzenie sytuacji problemowej i sformułowanie przez uczniów zagadnienia głównego oraz kwestii z nim związanych ustalenie planu pracy i w toku jego realizacji sformułowanie pomysłów rozwiązania sprawdzenie pomysłów rozwiązania na drodze empirycznej i teoretycznej usystematyzowanie i utrwalenie nowych ...

Obserwacja

: współpraca i współzawodnictwo uczniów, kłótnie i nieporozumie-nia, czynny udział w lekcji, przeszkadzanie, podpowiadanie i skarżenie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela i wiele innych.

Problemowe zachowania uczniowskie

Wyróżniamy następujące sytuacje wychowawcze skategoryzowane według rodzajów jednostek organizacyjnych życia szkolnego: • sytuacje występujące w czasie lekcji przedmiotowych, • przerw międzysekcyjnych, • przerw pozalekcyjnych.

Zadania przedlekcyjne (planujące) i polekcyjne w modelu nauczania problemowego oraz ich związek z przebiegiem lekcji

Zadania przedlekcyjne wybór celów zaprojektowanie sytuacji problemowej wyposażenie i organizacja – logistyczna (pomoce naukowe – fragmenty książki, filmu) Zadania polekcyjne: kontrola i ocena- sprawdzanie zrozumienia, listy kontrolne, ocena możliwości uczenia się

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Szkoła w "Ferdydurke" usidla osobowośc ucznia stosem nakazów i norm, lekcje sąmęczarnią i czarną magią. Lekcje profesora Bladaczki sa wspaniałym tego konfliktu wywołaniem.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Pierwotny wybór wymaga zatem konkretnego postępowania w późniejszych problemowych sytuacjach. On tak że zmuszony jest stawić czoła podobnemu problemowi.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy

Pierwotny wybór wymaga zatem konkretnego postępowania w późniejszych problemowych sytuacjach. On tak że zmuszony jest stawić czoła podobnemu problemowi.

Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

  GŁOSOWANIE PROBLEMOWE: - podstawą jest zdobycie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji politycznej oraz informacji o uczestnikach rywalizacji i ich programach.

Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

Stąd też konspekt do zajęć wychowawczych to nie konspekt lekcji! na matematyce nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie dzieci, ale jest to działanie oboczne w stosunku do nadrzędnej ( w trakcie lekcji) dydaktyki.

Omów teorię problemowo – kompleksową B. Suchodolskiego

Teoria problemowo kompleksowa – tw.

Typy lekcji i ich charakterystyka

Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji: lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem lekcje utrwalające – utrwalanie wiadomości, umiejętności i nawyków lekcja służąca opracowaniu poznanego materiału lekcja powtórzeniowo-systematyzująca – powtórzenie, uogólnienie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności lekcja ...

Znaczenie i cele pracy domowej w procesie kształcenia

Praca domowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych dydaktycznych form organizacji procesu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej jak i lekcji podającej.

Podział gier dydaktycznych

Rodzaje lekcji: Lekcja problemowa – ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu.

Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, lecz na uzyskiwaniu przez uczniów nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.

Zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu nauczania pojęć i ich wpływ na dalszy przebieg lekcji

PLANOWANIE Nauczyciel planuje których pojęć ma nauczyć i w jaki sposób tych pojęć nauczyć Nauczyciel musi zdefiniować i zanalizować wybrane pojęcia Nauczyciel musi zdecydować jakimi przykładami i nieprzykładami się posłużyć ZADANIA PRZEDLEKCYJNE podanie celów objaśnienie uczniom jak lekcja będzie przebiegała wywołanie nastawienia , gotowości do nauki umotywowanie krótka przemowa nauczyciela ...