Laska Jakuba

Laska Jakuba

Czytaj Dalej

POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

Jakub Jasiński napisał wiele utworów.

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Niewielką mam wiedzę i małe doświadczenie w tej dziedzinie, bo jestem młodym człowiekiem, ale tyle już wiem, że miłość jest najwspanialszym, najbardziej ludzkim uczuciem, motorem działania, pobudką do czynów najszlachetniejszych, ale też zbrodniczych.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Łaska jest najpierw miłością, którą odwieczny Bóg kocha człowieka w łasce: ponieważ miłość Boża czyni kochanego człowieka godnym miłości. Odwieczna miłość Ojca i Syna nie jest łaską ale nieskończoną przyjaźnią Osób Boskich. W momencie jednak, gdy Słowo staje się człowiekiem, staje się...

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

Chrystus jako człowiek, jest zdolny do ludzkiego poznania, do ludzkiej miłości i wolności. Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Ta miłość, w ludzkim sercu Jezusa, jest oddźwiękiem tej Bożej miłości i jej najlepszą...

Personalizm tomistyczny Jakuba Maritaina jako jedna z odmian filozofii chrześcijańskiej

Za człowieka, który w pełni rozwinął personalizm i humanizm na gruncie pedagogicznym, uważa się Jacquesa Maritaina. Jego filozofię określa się mianem katolickiego personalizmu integralnego.Swe idee odkrył u św. Tomasza z Akwinu. Dla Maritaina osoba to indywidualna substancja natury intelektualnej i...

LASKA

Kij drewniany a. pręt metalowy, na górnym końcu zagięty a. zakończony ozdobną rączką lub głowicą. Od czasów przedhistorycznych oznaka władzy, autorytetu, godności, dostojeństwa, potęgi, nieraz nadprzyrodzonej, przewodzenia w radzie, sejmie. Laską była buława hetmańska wielka i polna mniejsza...

ŁASKA Beata z Kościeleckich

Żona nadżupana spiskiego, Olbrachta Łaskiego, która przedsięwzięła wycieczkę w głąb Tatr w 1565, stając się w ten sposób pierwszym historycznie stwierdzonym turystą w Tatrach.

PIJE KUBA DO JAKUBA

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała, Wiwat ty, wiwat ja, kompanija cała!

Laska, laga

Drewn. kij, u góry zakończony zazwyczajzakrzywioną rączką lub gałką, u nasadyczęsto okuty.

Od wczesnego średniowiecza do pocz.XX w. 1. były w Polsce oznaką władzy sołtysa lubwójta; 1. noszone przez mężczyzn pełniły też częstofunkcję broni; najpowszechniej używano 1. jako podpory(w 4 ćw. XVIII...

Laska malarska, malstok

Laska ułatwiająca proces malowania, z lekkiego drewna lub bambusa z jednym końcem obitym miękkim, elastycznym materiałem (np. skórą); malarz trzymał ją w lewej dłoni; oparta o krosna dawała wsparcie dla prawej dłoni malarza; ob. używana bardzo rzadko i wyjątkowo tylko do prac wymagających staranności...

Laska marszałkowska

W Polsce od XVI w. oznakagodności i władzy marszałków wielkich koronnych,nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich;marszałkowie wielcy i nadworni nosili zawsze l.m.przed królem podczas uroczystości, z l.m. przewodniczyliw ceremoniach dworskich, a w senacie podczasobrad obu połączonych izb.

W...

ŁASKA

 

ŁASKA gr. charis; łc. gratia; ang. grace; fr. grace; nm. Gnade Termin pochodzenia Augustyńskiego.

teol. U Augustyna: udzielana człowie­kowi przez Boga pomoc, będąca czynni­kiem Bożej wolności i zarazem Bożej wszecłimocy. Czynnik ten niweluje skute­czność także wolnej, lecz obciążonej...

Laska

Symbol władzy, (magicznej) wiedzy, np. laska czarodzejska; często przedstawiana jako działająca przez dotknięcie, jak np. laska Mojżesza w cudzie wody wyzyskującej ze skały. W Grecji za czarodziejską i przynoszącą błogosławieństwo uchodziła laska Hermesa.

Bóstwa ind., zwłaszcza bóg śmierci, noszą...

Laska Eskulapa

Laska opleciona przez węża, atrybut staroż. boga sztuki leczenia Asklepiosa; symbol zawodu lekarza i wraz z czarą, znak aptek. Wąż, który co roku zmienia skórę, pojawia się w tym związku jako symbol odnowy życia, zarazem zaś symbolizuje lecznicze zastosowanie jego jadu.

Łaska

Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2, 4-6).

Pełnia łaski...

Łaska habitualna

Wyrażenie, którego używa się na oznaczenie nowego nieustannego życia w Chrystusie spowodowanego przez łaskę (nie stworzoną).

Często nazywa się ją “łaską uświęcającą”, powoduje ona bowiem stan uświęcenia u samych podstaw, przez działanie Ducha Świętego.

Odmienna od habitualnej, “łaska...

Laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa

laska; kij drewniany, metalowy lub z innego tworzywa, przyrząd o wielo­stronnym zastosowaniu. L. drewnia­na zakończona rączką służy do pod­pierania się, nauki chodu osób zaopa­trzonych w protezy lub aparaty koń­czyn dolnych i z innymi dysfunkcja­mi narządu ruchu, jak też niewidomym w wykrywaniu...

Laska biała

laska biała; laska używana przez niewidomych podczas samodzielnego poruszania się. Stanowi ona przedłuże­nie ręki, dzięki czemu zwiększają się możliwości poznawcze dotyku, jako najważniejszego zmysłu niewidomego biorącego udział w poznaniu rzeczy­wistości. Za jej pomocą wykrywa on przedmioty...

Kościół św. Jakuba w Toruniu

Budowany jako kościół parafialny Nowego Miasta przy jego rynku w 1309-1424. Gotycki, trójnawowy, bazylikowy z wieżą o charakterystycznym podwójnym dachu. Rzadko spotykane w Polsce łuki przyporowe przenoszą ciężar sklepienia nawy głównej na skarpy naw bocznych. Ściany zew­nętrzne dekorowane są...

Kościół św. Jakuba - Sandomierz

Zespół podominikański, założony w 1226, z fundacji bpa Iwona Odrowąża, przebudowany na barokowy w XVII w., 1907­-09 reromanizacja. Najwcześniejszy w Ma­łopolsce kościół z cegły, najpiękniejszy romański kościół dominikański w Polsce. Bazylika trójnawowa, korpus pięcioprzęsło-wy, arkady...