Las Lomas (Panama)

Las Lomas - miasto w Panamie, w prowincji Chiriquí. Liczy 12,269 mieszkańców (dane na rok 2007 na podstawie World Gazetteer).

Czytaj Dalej

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

LAS - jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba...

Lasy deszczowe

Tropikalne lasy deszczowe są jed­nym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie sześć procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad polowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

 

W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. nr 56. poz. 679. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, czyli przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, albo wpisany do rejestru zabytków. Do lasów należy także grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod ...

Wykorzystanie lasów do rekreacji i turystyki Podlasia

Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w których procesy wykorzystania energii słonecznej i akumulacji produktów fotosyntezy oraz neutralizacji skażeń osiągają bardzo wysoki poziom. Dzięki procesom fotosyntezy lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc zaś dwutlenek węgla z powietrza łagodzą ...

Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów.

Las jest to zwarty zespół roślinności z przewaga roślin drzewiastych i...

Ochrona lasów

Prawdopodobnie niemal wszystkie lądy na Ziemi byty kiedyś w całości porośnięte lasem. Zależnie od sze­rokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza rozwinęły się różne typy formacji leśnych. Niestety, działalność człowieka sprawiła, ze wiele z tych formacji stanowi obecnie wielką...

Ekosystemy

Byt każdej istoty żywej jest zależny od innych organizmów. Większość zwierząt i roślin przystosowała się do życia w określonych typach śro­dowisk, które są ogólnie nazywane ekosystemami. Pomiędzy żyjącymi tam organizmami istnieją skomplikowane zależności. Lato w Arktyce jest krótkie, lecz...

Jak powinna przebiegać umiejętna eksploatacja lasów?

Przez całe wieki ludzie wycinali lasy przede wszy­stkim w celu pozyskania drewna. Drewno było pierwszym wykorzystywanym przez człowieka paliwem i do dziś jest używane do ogrzewania. Najlepsze drewno, pocięte na deski, wyko­rzystuje się do budowy domów, mostów, łodzi i statków, robi się z niego meble...

Obumieranie lasu

Od kilku dziesiątków lat leśnicy stwierdzają, że również z dala od zakładów przemysłowych, w tak zwanej strefie czystego powietrza, zarówno pojedyncze drzewa, jak i zwarte drzewostany chorują i w końcu obumierają. Dotychczas szkody występowały przede wszystkim w wyżej położonych obszarach...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

Amerykańska interwencja w Panamie

PANAMA Republika Panamy – państwo w Ameryce Środkowej nad Atlantykiem i Pacyfikiem graniczące z Kolumbią i Kostaryką. Powierzchnia: 77082 km kwadratowych (łącznie ze strefą kanału). Stolica: Panama City. Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 9 prowincji i 3 indiańskie kręgi autonomiczne. Większą część kraju zajmują góry i wyżyny. Najwyższe szczyty: Chinqui – 3478 m n.p.m., Santiago – 2826 m n.p.m., na wybrzeżach niewielkie mielizny. Klimat ...

LAS

Formacja roślinna, w której dominują drzewa o koronach stykających się ze sobą. Roślinność lasów zwykle dzieli się na warstwy zwane piętrami: drzewa (drzewostan), krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo) mchy, porosty. W zależności od typu lasu poszczególne piętra mogą wykazywać się...

Strefy roślinne świata

 

T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

Świat romantyczny ballad (Goethe, Shiller, Mickiewicz)

Najbardziej charakterystycznym gatunkiem dla wczesnej fazy romantyzmu jest ballada, która już w swoich założeniach jest bardzo romantyczna. Nie jest gatunkiem czystym, a mieszanym, zawiera cechy epiki i liryki. Jej fabuła oparta na jednym wyrazistym wydarzeniu jest mocno udramatyzowana. Tematy do ballad...

Zanieczyszczenia gleb

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód.

Dużym zagrożeniem dla...

Funkcje lasów

Lasy pełnią różne funkcje;

zwarte zbiorniki leśne są dobrym regulatorem obiegu wody.

Lasy chronią glebę przed wywiewaniem

Obszary leśne wpływają na zawartość tlenu w powietrzu i ograniczają prędkość wiatrów

Lasy hamują gwałtowny spływ wód opadowych i...

Ochrona lasów w Polsce

Zdrowotność lasów polskich należy uznać za odbiegające od normy.

Ze wzg. na słabe siedliska, wyraźną przewagę drzewostanów iglastych oraz anomalie pogodowe, zdrowie lasów polskich znajduje się w sytuacji stałego zagrożenia. Żeby zmniejszyć to zagrożenie, podejmuje się wiele prac...