Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

- szerokim czyli largo gałąź prawna reguluje podstawowe instytucje prawa państwowego.

Pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego, sensu largo i sensu stricto

Całokształt norm prawnych regulujących tryb wyboru konkretnych organów- prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym. Mówiąc o ogółu obywatelskich uprawnień wyborczych wynikających z prawa przedmiotowego – to prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym.

System wyborczy to całokształt zasad i instytucji...