ELAN (Emulated LAN)

ELAN (Emulated LAN) - nazwa sieci LAN emulowanej (odwzorowanej) w środowisku sieciowym ATM, w której każdemu klientowi sieci może odpowiadać jedna lub więcej sieci emulowanych ELAN w ramach istniejącej struktury ATM. ELAN jest równoważna sieci wirtualnej VLAN z przekazem datagramowym, przy czym każda z...

Opisz budowę lokalnej sieci komputerowej LAN

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu, wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się, jeżeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne. Sieć komputerowa, układ komputerów i urządzeń końcowych ( np. drukarka) połączonych między sobą ...

Scharakteryzować sieci typu Lan i Wan.Opisać standardy i topologie.

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu, wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się, jeżeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne. Sieć komputerowa, układ komputerów i urządzeń końcowych ( np. drukarka) połączonych między sobą ...

ŁANIA

Samica jelenia a. daniela. Łania kerynejska zob. Herakles, 3. praca. Łania Sertoriusza. Kwintus Sertoriusz, Rzymianin obdarzony geniuszem wojennym, na prośbę walecznego iberyjskiego plemienia Luzytanów stanął w 80 pne. na czele ich rewolty przeciw Rzymowi, zorganizował armię hiszpańską i przez 8 lat...

Scharakteryzować urządzenia aktywne sieci LAN

Do aktywnych urządzeń sieci LAN należą:

regenerator (repeater) – jest urządzeniem pracującym w warstwie fizycznej modelu OSI, stosowanym do łączenia segmentów kabla sieciowego. Regenerator odbierając sygnały z jednego segmentu sieci wzmacnia je, poprawia ich parametry czasowe i przesyła do...

Łania

Symbol zwierzęcego albo macierzyńskiego aspektu kobiecości: w baśniach kobiety lub dziewczęta często zmieniane są w łanię.W mit. gr. łania była świętym zwierzęciem Hery i Artemidy; rydwan Artemidy ciągnęły cztery łanie lub jelenie (jelenie) o złotych rogach. W mit. Turków i Mongołów łania...

LAN (Local Area Network)

LAN (Local Area Network) - sieć komputerowa o charakterze lokalnym, łącząca grupę użytkowników pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze (grupa robocza, oddział firmy, budynek, przedsiębiorstwo, kampus), stanowiąca bardzo popularną metodę przekazywania wiadomości tekstowych i informacji...

LANE (LAN Emulation)

LANE (LAN Emulation) - specyfikacja ATM Forum definiująca sposób komunikowania się aplikacji stacji roboczych przyłączonych do sieci LAN przez sieć szkieletową zbudowaną w technologii ATM. Najnowsza wersja - LANE 2.0 - rozszerza standardowe funkcje sieci LAN przez zapewnienie odpowiedniej jakości usług...

Omówić topologie sieci LAN

Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie, takie jak magistrala, pierścień, gwiazda, drzewo czy siatka.

Topologia gwiazdy:

Najszerzej wykorzystywaną topologią (w sieciach bezprzewodowych) obecnie, jest topologia gwiazdy. W celu komunikacji wykorzystuje jedną centralną bazę (Access...

WLAN (Wireless LAN)

WLAN (Wireless LAN) - bezprzewodowe sieci LAN, w których stosuje się łącza radiowe lub podczerwieni. Użytkownicy systemów WLAN mogą pracować wewnątrz obszaru objętego zasięgiem urządzeń nadawczo-odbiorczych, co eliminuje konieczność instalacji kabli, zwłaszcza w przypadku tymczasowej instalacji...

Bezprzewodowe sieci LAN

Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają wzajemne łączenie np. komputerów PC z wykorzystaniem do tego celu różnych typów kabli i światłowodów. Natomiast WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych...

Czym jest łań­cuch pokarmowy w morzach i oceanach?

Łańcuchy pokarmowe, układając się w zależności od rejonów geograficznych i warunków termicznych, utworzone są z różnych gatunków i grup zwierzęcych. Na przykład w głębszych warstwach oceanu pierwszym ogniwem łańcucha są okrzem­ki i inne glony. Stanowią one pokarm dla różnej wielkości...

Bariery wiatrowe w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku

Innym środkiem ostrożności stosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku jest instalowa­nie w wejściu drzwi obrotowych. Zwykłe drzwi przez nieuwagę można pozostawić otwarte, co umożliwia penetrację wnętrza przez wiatr, nato­miast drzwi obrotowe...

Sieci LAN i WAN

Łączenie komputerów: Dwa Komputery w sieci LAN można łączyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na łączeniu ze sobą komputerów za pośrednictwem koncentratora - HUB-a/przełącznika - Switch-a i kabla (w ten sposób można łączyć także więcej niż dwa komputery, jest on opisany niżej), a drugi polega na połączeniu komputerów tylko za pośrednictwem kabla. Tak jak napisałem do połączenia komputerów bez HUB-a/Switch-a wystarczy tylko odpowiedni kabel (skrosowana ...

Śieć miejska LAN

Sieć miejska zwana MAN (ang. Metropolitan Area Network) to duża sieć komputerowa której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najcześciej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. Sieci miejskie są budowane przede wszystkim przez duże organizacje rządowe, edukacyjne lub prywatne które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych pomiędzy punktami w ramach miejscowości bez udziału stron ...

ŁAN

Włóka, dawna podstawowa jednostka powierzchni rolnej na wsi polskiej, mierzona czasem pracy, ilością wysiewu a. określana jako obszar wystarczający dla osadnika, zarazem podstawowa jednostka, od której ustalano wysokość świadczeń feudalnych (dlatego chłopi starali się zwiększać, a dwory zmniejszać...