Łańcuch sworzniowy

Czytaj Dalej

Jakie ryzyko-jeśli w ogóle- ponosi Taco Bell wchodząc w konkurencję z wielkimi łańcuchami fast-food?

 

Taco Bell jak każda firma wchodząca na rynek musi poddać się konfrontacji z konkurencją. Wchodząc w konkurencję z potentatami w branży fast-food (McDonald , Burger King ) Taco Bell ponosi spore ryzyko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obie konkurencyjne firmy są uznanymi markami na rynku, działają...

Łańcuch logistyczny

 

Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami...

OMÓW WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM

1.gęstość-masa właściwa; jest wielkością stałą i charakterystyczną dla każdego ciała.

Wyraża się ona stosunkiem masy ciała m do )jego objętości V. P= m/V (kg/m

Oprócz gęstości ważna jest: wytrzymałość, sprężystość, plastyczność, twardość, kruchość.

Zróżnicowana budowa produktów...

Łańcuch dostaw

To działalność związana z przepływem materiałów (towarów) od jednego oryginalnego źródła, poprzez wszystkie pośrednie formy, aż do postaci, w której jest konsumowany przez ostatecznego konsumenta.

Wyszczególnione w ramach łańcucha dostaw fazy logistyki odnoszą się do:

-  zaopatrzenia,

- ...

Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego

Wiąże się z koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres czasu, w stanie spoczynku, co nazywamy składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania osób do obsługi, trwałego wykorzystania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, i można wskazać, że...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Zintegrowane łańcuchy logistyczne

Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ŁAŃCUCH ZAUFANIA

Szeregowe powiązanie kilku relacji zaufania.

Przechodniość zaufania: Basia ufa Ani. Ania ufa Frankowi. Basia myśli zatem, że jeśli Ania ufa Frankowi, to musi on być godny zaufania.

Przechodniość nieufności: wyborcy ufają politykowi A, który nie darzy zaufaniem polityka B. Zatem wyborcy uznają, że...

Glony i ich miejsce w łańcuchu troficznym

Glony są to najprostsze, samożywne rośliny plechowe. Jest ich ponad 20 tysięcy gatunków, do których zalicza się głównie sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorasy. Występują w wodach morskich i słodkich, rzadziej występują na lądzie (w miejscach wilgotnych). Są jedno lub...

Proszę omówić rolę oraz możliwości i zalety modułu zaawansowanego planowania i optymalizacji APO w łańcuchu dostaw SCM

Możliwości:

Współpraca zespołów podczas prognozowania

Zarządzanie cyklami życia produktów

Planowanie produkcji

Prognozowani popytu

Przeprowadzanie analizy przyczynowej

Monitor alarmów

Zalety:

Skracanie cyklu harmonogramowego

Planowanie i optymalizacja...

Łańcuch wartości

Michael Porter z Harwardu zaproponował pojęcie łańcucha wartości jako narzędzia rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta  "Ńuzda firma podejmuje działania potrzebne do zaprojektowania, wyprodukowania, dostarczenia na rynek i wspierania swych produktów. Łańcuch wartości obejmuje...

Elastyczny łańcuch dostaw

Charakterystyka

Agile Supply Chain Management ( Elastyczny łańcuch dostaw) - jest rozwiązaniem z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw ( SCM).

Zastosowanie

Agile Supply Chain Management znajduję swoje zastosowanie w przypadku tak zwanych produktów innowacyjnych, które charakteryzują się następującymi...

Informatyczne systemy w łańcuchu wartości

Charakterystyka

Strategie informacyjne firmy wpisują się w jej wartości, wspomagając wszystkie działania generujące wartość dla klienta, zarówno podstawowe jak i pomocnicze. Zilustrowane zostało to na poniższym rysunku.

</div

<centersystemow informacyjnych wspierajacych realizacje lancucha...

Metoda łańcucha krytycznego

Charakterystyka

Metoda łańcucha krytycznego (CCPM-Critical Chain Project Management) metoda ta pokazuje nam nowy sposób prowadzenia projektów. Dotychczas gdy szacowano czas trwania poszczególnych etapów projektu dbano o dodanie znaczących marginesów bezpieczeństwa do poszczególnych zadań, lecz i tak...

Model łańcucha wartości

Charakterystyka

Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie...

Ochudzony łańcuch dostaw

Charakterystyka

Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

Zastosowanie

Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

długim cyklem życia przewidywalną wielkością popytu...

Zarządzanie łańcuchem dostaw - zasady

Charakterystyka

Do określenia zasad zarządzania łańcuchem dostaw można wykorzystać jako inspirację podejście prezentowane przez organizację APICS (skrót od pierwotnej nazwy: American Production and Inventory Control Society, obecnie organizację tą określa się jako The Educational Society for Resorce...

Łańcuch dostaw

Charakterystyka

Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów i funkcji|celów...

Łańcuch logistyczny

Charakterystyka

Łańcuch logistyczny to taki łańcuch transportowo - magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych, drogami przewozu towarów.

Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu...

Łańcuch wartości dodanej

Charakterystyka

Koncepcja łańcucha wartości dodanej stworzona przez Michaela Portera przedstawia działalność przedsiębiorstwa jako ciąg czynności powiązanych ze sobą w logiczną całość, podejmowanych w czasie wytwarzania wyrobu finalnego lub usługi, prowadzących do uzyskania wartości dodanej. Autor...

Łańcuch

Ogólnie symbol związku, powiązania; często symbol stosunków między niebem a ziemią.

U neoplatoników łańcuch symbolizuje nieprzerwane emanacje Jednego w poszczególnych istotach i rzeczach; odpowiednie wyobrażenia, które każdego człowieka widzą jako powiązanego złotym łańcuchem z Bogiem, znajdujemy...