Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Badaniem oceanów i mórz zajmuje się oceanografia. Oceany wraz z morzami, zajmuje 361 milionów km2 powierzchni, co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym. Wodne granice pomiędzy...

Lady Makbet

Lady Makbet jest kobietą o silnej osobowości i jednoznacznej charakterystyce. W zestawieniu z Makbetem wyróżnia się stanowczością, bezwzględnością, okrucieństwem, silną psychiką. Nie załamuje się z powodu rozterek moralnych czy wyrzutów sumienia. Wytrwale realizuje swoje marzenia o władzy u boku...

Pojęcie ładu politycznego – Modele współczesnego ładu i ich cechy

Pojęcie ładu politycznego. Ład polityczny oznacza równowagę pewnych relacji w skali globalnej oraz zbilansowanie się i zbieżność stanowisk państw tudzież stan zorganizowania współżycia międzynarodowego. (Kukułka). Jest to nieco odmienne pojęcie od porządku międzynarodowego, który ustalany jest...

Wyjście roślin na ląd

Rośliny od tysiącleci służyły człowiekowi za pokarm, opał, budulec wreszcie surowiec włókienniczy, jako lek i ozdoba. Człowiek poznawał je stopniowo w miarę rozwoju różnych dyscyplin botaniki oraz doskonalenia się narzędzi technicznych. Przy próbach tworzenia pewnych uogólnień w botanice, natrafiano...

UWARUNKOWANIA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W sytuacji napięcia międzynarodowego i zagrożenia pokoju stosowane są różne formy działań które służą łagodzeniu konfliktów. Długofalowy charakter mają działania ułatwiające społeczności przechodzenie od stanu bezładu do stabilnego ładu międzynarodowego. Historia dostarcza nam przykłady...

SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W XX w. Trzeba było wybudować nowy ład międzyn. nie wypracowano całości wizji nowego ładu, początkowe propozycje były nie rozbudowane, najważniejsze z nich to Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Bigemonia, Pax Nipponica i System Unipolarny. Nową wizję ładu można porównać do zbliżonego modelu ideału...

Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

- koordynacji lub jej braku

- podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

a) ład przedstawień zbiorowych

- zachowania ludzi wyznaczane są przez...

Polityka ładu gospodarczego

Krajowe typy ładu są kształtowane pod wpływem Unii Europejskiej. Te struktury charakteryzuje wysoki poziom podziału pracy , ład gospodarczy obejmuje wiele elementów składowych. Na niego składają się :

mechanizmy koordynacyjne

regulacje prawne

motywacje podejmowanych...

Co to są osady lądowe?

Osady lądowe, jak sama nazwa wskazuje, powsta­ły na lądach. Należą do nich między innymi pias­kowce, powstałe z piaszczystych wydm, w których ziarna piasku pod wpływem ogromnego ciśnienia scementowały się i w ten sposób utworzyły litą skałę. Osady lądowe powstawały też na dnie rzek, jezior i w...

LADY

(wym. lęjdi) Ang. tytuł szlachecki kobiet; dama (dworu); (wielka) pani. First Lady zob. Pierwszy (Pierwsza dama).

Lady Godiva zob. Godiva. Lady Hamilton zob. Hamilton Emma. Lady Macbeth zob. Makbet. Lady of Shalott zob. Dama (z Shalott). Lady of the Lake zob. Dama (Jeziora).

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

POJĘCIE I MODELE ŁADU SPOŁECZNEGO

Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje, tradycje, systemy światopoglądowe, ideologiczne, uznawane wartości...

Współczesne modele ładu md.

Po raz trzeci w XXw. Społeczność md. Stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu md.

Przedstawione propozycje cząstkowe są raczej nie rozbudowanymi scenariuszami budowania nowego ładu. Najważniejsze z nich to:

1. PAX Amerikan- USA –jako mocarstwo- hegemon.

Cele:

- panować w sferze...

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Sytuacja międzyn. wymusza na ONZ konieczność prowadzenia operacji pokojowych i stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego. 1991 r. operacja w Zatoce Perskiej – wzorzec do naśladowania, lecz można byłoby zwiększyć operatywność systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i tak się stało – utworzono...

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 

Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

Kultura globalna, global governance i ład światowy

 

Globalizacja to wielka restrukturyzacja świata, globalna rewolucja pro przemysłowa, pierwszy w dziejach proces społeczny, który dotyka wszystkich ludzi - wyjąwszy może zaszyte gdzieś jeszcze w interiorze Amazonii plemiona - nie­zależnie od tego, czy są oni tego świadomi. Wpływ jest tym większy, im...

ŁAD SERCA, powieść J. Andrzejewskiego

ŁAD SERCA, powieść J. Andrzejewskiego, prwdr. w „Prosto z mostu" 1937-38, wyd. os; w Warszawie 1938. Ośrodkiem akcji są konflikty i rozterki moralne księdza Siechenia, proboszcza wiejskiego, szukającego drogi do „ładu serca" poprzez czynienie dobra w okolicznościach moralnego zagrożenia jego otoczenia...

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny POJĘCIA Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Społeczność lokalna , to grupa zamieszkująca wspólne terytorium, relatywnie samowystarczalna, oparta na trwałym ...

Główne ekosystemy lądowe świata

1.Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różynch klimatów.

Roślinność decyduje o rodzaju ekosystemu.

Z kolei o roślinności decydują główne czynniki:

. Ilość ciepła słonecznego, która zwiększa się od biegunów do równika

. Ilość wody, którą rośliny mają...