Łącznica telefoniczna ŁP 10

Łącznica telefoniczna ŁP 10 - polowa łącznica małej pojemności systemu MB. Łącznica ŁP 10 może współpracować z induktorowymi aparatami telefonicznymi systemu MB/CB, z łącznicami MB, z radiostacjami wyposażonymi w bloki zdalnego sterowania i retranslacji oraz z radioliniami i radiotelefonami.

Czytaj Dalej

BÓG - W NOWYM TESTAMENCIE

Obraz B. z hist, objawieniaST, wzbogacony treścią pochodzącą z objawienia przezwcielenie, zawartą w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa i apostołów,został przedstawiony w zależności od głównych ideiteol. poszczególnych autorów ksiąg NT, Mateusza Apostoła,Marka i Łukasza Ewangelistów (A), Pawła Apostoła...

Fizjoterapia - konspekt - Ćwiczenia na bóle kręgosłupa-odcinek lędzwiowy

KONSPEKT – ĆWICZENIA NA BÓLE KRĘGOSŁUPA ODCINEK LĘDŹWIOWY Cel -ćwiczenia mają ułatwić profilaktykę, czyli zapobieganie występowaniu dolegliwości, nasilaniu się zniekształceń oraz utrzymywać w dobrej kondycji kręgosłup, przy występujących bólach zmniejszać dolegliwości i je likwidować. Aby przyniosły pożądany skutek muszą być wykonywane systematycznie. Miejsce ćwiczeń – salka gimnastyczna Liczba ćwiczących – 16 Czas trwania – 30 – 40 ...

ANIOŁ

(gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

I. W ST i LITERATURZE...

BÓG - W STARYM TESTAMENCIE

Jakkolwiek ogólnymtematem Biblii jest dialog B. z człowiekiem, ST nie zawiera w żadnejz ksiąg zwartego wykładu teol. o istocie B. lub jego przymiotach;stwierdza tylko, że B. jest obecny i działa we wszechświecie,otaczając opieką ziemię i człowieka.

A. HISTORIOZBAWCZE UJECIE BOGA — To, co Biblia mówio...

Metody organizacji i zarządzania

Odchodzący pracownicy przeszli do firm, którym operator zlecił utrzymanie sieci telefonicznej. z ulgi na abonament telefoniczny i zniżki na przejazdy PKP – czyli tak jakby nadal pracował w TP S.

Analiza wyników anonimowej ankiety " jezyk sms" zrealizowany w klasie VI szkoly podstawowej.

ANALIZA WYNIKÓW ANONIMOWEJ ANKIETY „JĘZYK SMS-ÓW” ZREALIZOWANEJ W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Ankieta została przeprowadzona 16 maja 2006 roku, wśród 30 uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr. 2, im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. Wśród badanych było 14 dziewczynek i 16 chłopców. Ankieta zawierała 18 pytań, w tym 6 pytań otwartych i 12 zamkniętych, dotyczących rozpowszechnienia telefonu komórkowego i korzystania z języka SMS. Wyniki ankiety i ...

Utylizacja rtęci.

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel pracy i koncepcji 3. Wybrane zagadnienia dotyczące odpadów zawierających rtęć 4Charakterystyka rtęci 3.2 Toksyczność rtęci 3 Produkcja rtęci 3.4 Zużycie rtęci 3.5 Emisja rtęci 3.6 Usuwanie rtęci 4. Rozwiązania prawne i technologiczne unieszkodliwiania odpadów rtęci 5.1 Prawo ochrony środowiska i recykling 4.2 Technologie stosowane w świecie 4.3 Rozwiązania stosowane w Polsce 5. Koncepcja wdrożenia systemu selektywnej ...

Witamina E

Witamina E Inne nazwy: tokoferol, tokotrienole Istnieje co najmniej osiem postaci witaminy E zwanych tokoferolami, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Składają się zaledwie z trzech elementów: wodoru, tlenu, węgla (różnią się między sobą budową przestrzenną). Witamina E jest zbudowana z pierścienia chromanowego do którego dołączony jest izoprenowy łańcuch boczny. Występowanie: Witamina E powstaje tylko w roślinach. Zwierzęta jej nie syntetyzują. Jej ...

Rodzaje barów

ORGANIZACJA BARU Organizacja baru uzależniona jest od jego typu, wielkości i plano¬wanej przepustowości, co z kolei wiąże się z jego wyposażeniem w meble, urządzenia techniczne i aranżację wnętrza. Bar jest rodzajem samodzielnego zakładu gastronomicznego lub wyodrębnioną jednostką, stanowiącą część zakładu gastrono¬micznego. Mimo że większość barów cechuje duża przepustowość, to jednak powinny stwarzać odpowiednie warunki spokojnej i kul¬turalnej ...

Wzorce wielkości elektrycznych

1. Wzorce miary rezystancji Wtórne wzorce miary rezystancji są odpowiednio skonstruowanymi i starannie wykonanymi rezystorami. Rezystory są wykonane z materiału oporowego o małym temperaturowym współczynniku rezystancji, mniejszym niż 10 -5/K i sile elektromotorycznej (SEM) kontaktowej mniejszej niż l μV/K. Konstrukcyjnie są wykonane w kształcie płaskownika lub zwojnicy z izolowanego drutu, odpowiednio ukształtowanej i zamkniętej w obudowie. Na obudowie są podane: ...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

BOMBOWCE

W okresie międzywojennym zacięty spór toczyli zwolennicy dwóch kon­cepcj i użycia lotnictwa bombowego. W Stanach Zjednoczonych i Wiel­kiej Brytanii zwolennicy teorii Wil­liama Mitchella, Hugh Trencharda i Giulio Douheta uważali, że należy budować ciężkie bombowce dale­kiego zasięgu, gdyż one same mogą...

BZURA - bitwa 1939 r.

Największa bitwa kampanii wrze­śniowej, zwana także bitwą pod Kutnem, została stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań" i „Pomorze", dowodzone przez gen. Tadeusza * Kutrzebę (jednocześnie dowódcę całości polskich sił w tej bitwie) i gen. Władysława *Bort-nowskiego. Obaj uznali, że odwrót ich armii...

HENSCHEL HS 293 - pocisk rakietowy

Niemiecki pocisk rakietowy skon­struowany w zakładach Henschl* w 1940 r. przez prof. Wagnera, wy posażony był w głowicę bojową o wadze 325-500 kg, pojemnik z ży-rokompasem, aparaturę radiową do sterowania lotem oraz silnik ra­kietowy. Zrzucany przez samolo (He 111, He 177, Do 217, Fw 200 Hs 177, Ju 290)...

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób...

IŁ-10 SZTURMOWIK - samolot

Po sukcesach, jakie na polu walki odniósł samolot szturmowy *//-2, radzieckie Naczelne Dowództwo podjęło w 1944 r. decyzję skonstru­owania nowego samolotu, w które­go budowie wykorzystano by wszy­stkie doświadczenia z walk. Zacho­wano najważniejsze zalety zasłużonego poprzednika, modyfikując sylwetkę...

IWODZIMA (Iwo Jima) - inwazja 1945 r.

Jedna z maleńkich wysp wulkanicz­nych (o wymiarach 8 km na 4 km), położona w połowie drogi między *Saipanem na *Marianach i Tokio (l 045 km), w lutym 1945 r. stała się terenem zażartych i krwawych walk między wojskami japońskimi i ame­rykańskimi. Amerykanie zamierzali wykorzystać trzy lotniska na wyspie...

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

W rejonie miasta i portu Kuantan na wybrzeżu Półwyspu Malajskiego 10 grudnia 1941 r. brytyjska eskadra *Force Z (dowódca adm. Tom Philips), w której skład wchodziły pancerniki *Prince of Wales i *Re-palse oraz 4 niszczyciele (dwa brytyjskie i dwa australijskie), zo­stała zaatakowana przez samoloty japońskie...

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemcy, mimo postanowień traktatu wersalskiego zabraniającego im po­siadania i budowania okrętów podwodnych, już w 1922 r. przystą­pili do tworzenia zalążków broni podwodnej: np. w Holandii powstało biuro projektowe Ingenieurs-Kanto-or voor Scheepsbouw.

W paździer­niku 1933 r. utworzono ośrodek szkolenia...

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

linii telefonicznej).   Przez automat telefoniczny dostępne są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane operacje. linii telefonicznej, łącza stałego, sieci X.