Kwasy siarkowe

Czytaj Dalej

KWAS SIARKOWY

KWAS SIARKOWY — związek chemicznyo wzorze HłSO*; jeden z najważniejszych związkówsiarki, mający podstawowe znaczenie w różnychgałęziach przemysłu, używany m. ; sole kwasu siarkowegonoszą nazwę siarczanów.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Kwasy

Kwas fosforowy : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Reszta kwasowa fosforanowa. Kwas siarkowy : SO3 + H2O -- H2SO4 Reszta k.

Kwasy, zasady i sole

Kwasy Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich: HCl – kwas solny (chlorowodorowy) H2S – kwas siarkowodorowy HNO3 – kwas azotowy H2CO3 – kwas węglowy H2SiO3 – kwas krzemowy H2SO4 – kwas siarkowy H3PO4 – kwas fosforowy CH3CO2H – kwas octowy Dysocjacja kwasów ...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria kwasów i zasad Arrheniusa stosuje się tylko do roztworów wodnych i wiele związków, określanych według teorii Arrheniusa jako kwasy i zasady, radykalnie zmienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arreheniusa.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Woda jest rozpuszczalnikiem amfoterycznym, może bowiem pełnić rolę zarówno zasady HF + H20 = F- H3O + Kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2  jak i kwasu CN- + H20 = HCN + OH- Zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 W pierwszej reakcji fluorowodór jest kwasem, oddaje bowiem proton wodzie, która pełni w tym przykładzie rolę zasady.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

Kwasy: -wzór ogólny: HnRn -są to związki chemiczne, cząsteczki wodoru i reszty kwasowej -podział: tlenowe (HNO2,H2SO4) beztlenowe (HCl,H2S).

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 ...

Chemia kosmetyczna - cz.2 Kwasy nieorganiczne i wodorotlenki (zasady)

-Kwasy tlenowe otrzymuje się w reakcji tlenku kwasowego z wodą Kwasy stosowane w kosmetyce: a) Chlorowodór HCl - jest to gaz, który rozpuszczany w wodzie daje bardzo mocny kwas solny - wykorzystywany do wyrobu innych surowców kosmetycznych takich jak : kwas borowy, kwas cytrynowy, kwas winny.

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

U osobników wysoko wytrenowanych podczas wysiłku o intensywności do 50-60% VO2max nie wytwarza się kwas mlekowy, a praca kontynuowa¬na jest w stanie swoistego steade-state (równowagi czynnościowej), nie prze¬kraczając stężenia kwasu mlekowego powyżej progu mleczanowego AT, w wysokości 4 mmol/litr krwi.

Normy żywienia

Wyrażenie zapotrzebowania na witaminę PP w równoważnikach niacyny pozwoliło uwzględnić kwas nikotynowy, jego amid oraz tę ilość niacyny, która w organizmie człowieka może powstać z tryptofanu, aminokwasu dostarczanego w białku pożywienia (z 60 mg tryptofanu może wytworzyć się 1 mg niacyny).

BAKTERIE SIARKOWE

BAKTERIE SIARKOWE — bakterie utleniająceróżne połączenia siarki do kwasu siarkowego;zaliczane do bakterii samożywnych; żyją przeważniew wodach i bagnach zarówno w warunkachtlenowych, jak i beztlenowych.

Kwasy humusowe

ilościowy stosunek kwasów huminowychdo kwasów fulwowych, jest uważany zawskaźnik żyzności gleby – w glebach żyznychstosunek ten powinien być większy niż 1.

Wątroba

W niej dokonuje się rozszczepianie tłuszczów obojętnych na kwasy tłuszczowe i glicerol, rozkładanie kwasów tłuszczowych złożonych na prostsze.

Produkcja etanolu z melasy

Substancje niefermentujące, zawarte w melasie, takie jak: sole nieorganiczne (głównie wapniowe), koloidy organiczne, włókna, kwasy organiczne, mogą powodować trudności w procesie destylacji etanolu. 0,5% kwasu siarkowego.

Produkcja kwasu mlekowego

W przypadkach gdy zostają wytworzone niedostateczne ilości kwasu mlekowego, może nastąpić zakażenie bakteriami kwasu masłowego (Clostńdium butyricum, Clostridium tyrobutyricum) — co prowadzi do przekształcenia kwasu mlekowego w kwas masłowy.

Ogólne uwagi o podstawowych funkcjach produktów spożywczych i ich składników

Skleroproteiny - nie rozpuszczają się ani w wodzie, ani w rozcieńczonych roztworach kwasów i zasad, są oporne na działanie enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego ludzi, zawierają znaczne ilości aminokwasów: glicyny, proliny, hydroksyproliny, a w niektórych występują także aminokwasy zasadowe i siarkowe.

Fermentacja kwasu mlekowego

Za Kluyyerem rozróżnia się dwie grupy właściwych bakterii mlekowych (wiele rodzajów Gram dodatnich, nieruchliwych, kulistych lub wydłużonych form bakterii nie wytwarzających przetrwalników, nie produkujących katalazy i nie redukujących azotanów do azotynów): 1)    homofermentacyjne bakterie mlekowe, wytwarzające z cukrów prawie czysty kwas mlekowy (C6H,206 2C3H603), obejmujące bakterie z ...

Zastosowanie - metali, kwasów...

Kwas azotowy (V)- HNO3-saletra potasowa.

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu.