Kwasy mineralne

Kwasy mineralne – kwasy nieorganiczne (dawniej otrzymywane z różnych minerałów). Należą do nich m.in.: kwas solny, kwas siarkowy, kwas siarkawy, kwas azotowy, kwas fosforowy.

Czytaj Dalej

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Woda jest rozpuszczalnikiem amfoterycznym, może bowiem pełnić rolę zarówno zasady HF + H20 = F- H3O + Kwas 1 zasada 2 zasada 1 kwas 2  jak i kwasu CN- + H20 = HCN + OH- Zasada 1 kwas 2 kwas 1 zasada 2 W pierwszej reakcji fluorowodór jest kwasem, oddaje bowiem proton wodzie, która pełni w tym przykładzie rolę zasady.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria kwasów i zasad Arrheniusa stosuje się tylko do roztworów wodnych i wiele związków, określanych według teorii Arrheniusa jako kwasy i zasady, radykalnie zmienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arreheniusa.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

Kwasy: -wzór ogólny: HnRn -są to związki chemiczne, cząsteczki wodoru i reszty kwasowej -podział: tlenowe (HNO2,H2SO4) beztlenowe (HCl,H2S).

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 ...

Województwo Podlaskie - Surowce mineralne

Surowce mineralne skalne na terenie województwa podlaskiego związane są z osadami czwartorzędnymi i są eksploatowane metodami odkrywkowymi . Na terenie województwa występują również surowce mineralne związane ze starszym osadami geologicznymi.

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

U osobników wysoko wytrenowanych podczas wysiłku o intensywności do 50-60% VO2max nie wytwarza się kwas mlekowy, a praca kontynuowa¬na jest w stanie swoistego steade-state (równowagi czynnościowej), nie prze¬kraczając stężenia kwasu mlekowego powyżej progu mleczanowego AT, w wysokości 4 mmol/litr krwi.

Propedeutyka

Osady podwodne: - Abiolity: v Szalmy mineralne ( osady ): wapniowe, krzemionkowe, glinkowe ( glina, iły, margle ) - Biolity: v Muły organiczne ( sapropel, gytja ) – osady podwodne ( szlam mineralny + produkty rozkładu flory i fauny ) v Torfy ( borowina ) – produkty butwienia substancji roślinnych w środowisku wodnym v Szlamy torfiaste: Torf + szlam mineralny Zalew i wypływ wód mineralnych ze źródeł w obrębie złóż torfu ( np.

Normy żywienia

Wyrażenie zapotrzebowania na witaminę PP w równoważnikach niacyny pozwoliło uwzględnić kwas nikotynowy, jego amid oraz tę ilość niacyny, która w organizmie człowieka może powstać z tryptofanu, aminokwasu dostarczanego w białku pożywienia (z 60 mg tryptofanu może wytworzyć się 1 mg niacyny).

Zaczyny i zaprawy budowlane

Tynki polimerowo-krzemionkowe ze spoiwa polimerowego, szkła wodnego, wody, pigmentu alkalio-odpornego, wypełniacza mineralnego oraz środka ułatwiającego tworzenie błony na powierzchni tynku, tego typu masy stosuje się do robót renowacyjnych na budynkach zabytkowych i sakralnych.

Fasola zwyczajna

asparaginy, tyrozyny, argininy i tryptofanu), ponadto witaminy C iE, a także soli mineralnych, w tym rozpuszczalnej krzemionki. Pić po 1 szklance ciepłego odwaru2-3 razy dziennie między posiłkami zapobiegawczo, gdy analiza moczu wykazuje obecnośćskładników mineralnych (szczawiany, fosforany).

Kwasy humusowe

ilościowy stosunek kwasów huminowychdo kwasów fulwowych, jest uważany zawskaźnik żyzności gleby – w glebach żyznychstosunek ten powinien być większy niż 1.

Wątroba

W niej dokonuje się rozszczepianie tłuszczów obojętnych na kwasy tłuszczowe i glicerol, rozkładanie kwasów tłuszczowych złożonych na prostsze. Następuje w niej oczyszczanie krwi z kwasu mlekowego i pirogronowego oraz powstają produkty pośredniej przemiany kwasów tłuszczowych.

Ogólne uwagi o podstawowych funkcjach produktów spożywczych i ich składników

Glikoproteidy - część niebiałkową stanowią różne cukry proste (glukoza, galaktoza, mannoza), aminocukry i ich N-acetylowe pochodne, kwasy urono-we (jak kwas glukuronowy i galakturonowy), wielocukrowce o charakterze obojętnym lub w postaci wielozasadowych kwasów tworzących z białkami np.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Zastosowanie - metali, kwasów...

Kwas azotowy (V)- HNO3-saletra potasowa.

Składniki mineralne - makroskładniki

Źródła:all co zawiera sól kuchenną,źródła naturalne (mleko,mięso,jaja,wody mineralne.

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu.

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

Mieszanina tych kwasów to stearyna. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła.

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd. Jednak zamiast cukru dezoksyrybozą występuje cukier zwany rybozą oraz kwas ten różni się zasadą, pirymidynową, bo zamiast tymina występuje uracyl.

Charakter chemiczny kwasów

Reakcje kwasów - metal + kwas = sól + wodór - tlenek metalu + kwas = sól + woda - wodorotlenek + kwas = sól + woda - sól + kwas = sól + kwas