Kwas cyjanurowy

Kwas cyjanurowy

Kwas cyjanurowy – organiczny związek chemiczny o wzorze C3N3(OH)3, cykliczny trimer kwasu cyjanowego. Kwas cyjanurowy raz pierwszy został zsyntetyzowany przez Friedricha Wöhlera w 1829 roku w wyniku termicznego rozkładu mocznika i kwasu moczowego. Obecnie przemysłowe metody produkcji opierają się na rozkładzie mocznika z wydzieleniem amoniaku w temperaturze powyżej 175...

Czytaj Dalej

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Odwrotnie, amoniak w bezwodnym kwasie octowym jako rozpuszczalnik bardzo energicznie wychwytuje protony, zachowując się jak mocna zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Obojętny w roztworze wodnym mocznik okazuje się kwasem w ciekłym (bezwodnym) amoniaku, natomiast w bezwodnym kwasie octowym zachowuje się jak typowa zasada.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

Tlenki:

P2O5;MgO

Kwasy:

H3PO4

Zasady:

Mg(OH)2

Sole:

Mg3(PO4)2

Wiązania jonowe:

-kowalencyjne (atomowe)

cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/;

asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie.

E>1,7-wiązaania jonowe

E<1,7-wiązania atom.spolaryzowane

Tlenki:

-tlenki...

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z at. metali i grupy wodorotlenowej. M(ch)n. Ilość...

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

Wysiłek szybkościowy wywołuje następujące zmiany fizjologiczne, które trzeba wyrównać w czasie wypoczynku: - gwałtowny spadek fosfagenu komórkowego; - gwałtowne narastanie bezmleczanowego, a potem mleczanowego długu tlenowego; - wzrost kwasicy mięśniowej, która upośledza zarówno energetykę mięśni, jak i siłę ich skurczu; - nadmierną ucieczkę z komórki mięśniowej jonów potasu (K +), wapnia (Na+) i magnezu (Mg+), co upośledza działanie pompy jonowej,

Normy żywienia

Ludzie zauważyli, że przy gnilcu skuteczne jest jedzenie kapusty kwaszonej, przy kurzej ślepocie pomaga wątroba, w krzywicy - tran.

Kwasy humusowe

Grupa względnie odpornych na dalszy rozkład specyficznych produktów zaawansowanego procesu humifikacji,obejmująca bezpostaciowe, ciemno zabarwione,wysokocząsteczkowe związki o charakterze kwasów org.

Nie są to związki ościśle określonej budowie chem., zawierająbowiem połączone w różny sposób...

Wątroba

Wątroba, największy narząd miąższowy, spełnia ważną, podstawową rolę w ustroju. Czynności, które spełnia, są liczne i niezmiernie istotne dla zachowania zdrowia.

80% jej masy stanowią komórki miąższowe, 16% komórki siateczkowo-śródbłonkowe, a pozostałe 4% tkanka łączna, naczynia krwionośne...

Ogólne uwagi o podstawowych funkcjach produktów spożywczych i ich składników

Podstawową funkcją produktów spożywczych jest zaspokajanie potrzeb pokarmowych organizmu ludzkiego. Potrzeby te są wynikiem konieczności utrzymania działalności życiowej, której przejawem są procesy przemiany materii i energii, określane ogólnie jako metabolizm. Przemiany metaboliczne są bardzo złożone...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

Zastosowanie - metali, kwasów...

Pasywacja- zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku, izolującego ten metal od czynników zewnętrznych.

Metale powszechnego użytku: glin miedź żelazo.

Właściwości glinu: miękki, lekki, dobrze przewodzi prąd .

Stopy glinu: duraluminium (miedź, krzem, glin).

Zastosowanie: medycyna...

Kwasy organiczne.

 

Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu. Są palne po podgrzaniu, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich roztwory mają odczyn kwaśny

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

 

1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych...

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Budowa DNA – pod względem budowy chemicznej DNA jest stosunkowo prostą substancją. Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd.

Każdy nukleotyd składa się z cukru (5-węglowego zwanego dezoksyrybozą), cząsteczki kwasu fosforowego (fosforanu) jednej z czterech zasad należących...

Charakter chemiczny kwasów

Wszystkie kwasy tlenowe mają końcówkę –owy, a w nawiasie wartościowość niemetalu w kwasie.

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Elektrolity

Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją...

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE

Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

Kwas salicylowy

Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

Kwas cytrynowy

HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...