Kuratela

Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez...

Czytaj Dalej

Kuratela dla dziecka poczętego oraz dla małoletniego

Ustanie kurateli następuje: Wskutek orzeczenia sądu, gdy ustanie cel jej ustanowienia albo na wniosek osoby poddanej kurateli.

Pojęcie i funkcje kurateli

Wypłata wynagrodzeń za kuratelę dokonuje się z dochodu i majątku osoby poddanej kurateli, a z braku możliwości, wynagrodzenie pokrywa ten, który żądał ustanowienia kurateli.

Kuratela

Obok kurateli ustawowej istniała kuratela z nominacji urzędnika – cura dativa. Inne przypadki kurateli: kurator majątku dłużnika – curator bonorum kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego – curator vendri datus.

Kuratela - Informacje ogólne

  - dotyczy zabezpieczenia wąsko określonych interesów, jest tymczasowa, przejściowa, regulowana w prawie cywilnym; - kurator otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie kurateli; - wynagrodzenie ze środków osoby, nad którą kuratela jest sprawowana; - sąd uchyla kuratelę, gdy zniknie jej cel.

Kto podlega opiece a kto kurateli

Kurateli podlegali: chorzy psychicznie (furiosus), marnotrawcy (cura prodigi), małoletni poniżej 25 roku życia. Marnotrawca podlegał tej samej kurateli co chory psychicznie, natomiast małoletni miał kuratora jako doradcę, którego powoływał pretor lub namiestnik prowincji.

Kuratela – pojęcie, rodzaje, zastosowanie

Kuratela miała na celu zwłaszcza pomoc w prowadzeniu spraw majątkowych.

Podstawowe informacje

Kuratela:nadzór ustanowiony przez sąd nad osoba niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem.

Systematyka prawa

Prawo rodzinne – zespół norm regulujących osobiste i majątkowe stosunki miedzy małżonkami, krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Przedawnienie

Bieg przedawniania nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń które przysługują osobom mniemającym pełnej zdolności do czynności prawnych, przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania opieki lub kurateli.

Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

1) Transformacja pod obcą kuratelą, dokonana przy pomocy czynnika zewnętrznego - czyli niedemokratyczne państwo, przegrywa wojnę i w warunkach okupacji jest przekształcane w demokrację (wojna w USA - północ południe, południe pod okupacja północy stało się demokracją).

Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

w Lipsku; Niemcy wyzwolili się spod wpływu kurateli anglo-saskiej w badaniach nad s.

Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

Wyłączenie sędziego można usystematyzować na: przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach: jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; swojego małżonka, krewnych, powinowatych; osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; gdy był lub jest pełnomocnikiem jednej ze stron; ...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Zeznania świadków

Prawo odmowy do składania zeznań- przysługuje małżonkowi strony, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu strony oraz jej powinowatym I stopnia, jak również osobom pozostającym ze strona w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo to trwa po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Opinie biegłych

Biegły podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której: - Jest stroną lub jest ze stroną w stosunku prawnym powodującym wpływ wyniku sprawy na jego prawa i obowiązki; - Stroną jest jego współmałżonek, krewny lub powinowaty do II stopnia; - Stroną jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia pozostająca pod jego opieka lub kuratelą; - Już był świadkiem, biegłym, przedstawicielem strony lub osób z nim spokrewnionych; - ...

Wyłączanie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym

24/: 1) przyczyny wymienione w ustawie-z mocy prawa: -w sprawie, w której jest stroną lub pozostaje z nią w stosunku prawnym, -w sprawie małżonka, krewnych, powinowatych, przysposobionych, będących pod opieką; kuratelą, -w sprawie, w której był biegłym; świadkiem, -gdy brał udział w wydaniu decyzji w niższej instancji, -gdy chodzi o jego przełożonego, -z powodów, z których wszczęto przeciw niemu postępowanie karne; dyscyplinarne.

Instytucje wspierające - Kurator sądowy

Kuratela to roztoczenie pieczy nad osobami, które z różnych przyczyn faktycznych i prawnych  nie mogą prowadzić swoich spraw.

Absolutyzm - Informacje Ogólne

Ten koronowany kurator poznawał po kolei pod obcą kuratelą, która regulowała zakres jego autorytetu. Roztoczenie kurateli nad spadkiem 68 XVIII e.

Konfederacja Barska (1768 - 1772)

Cele swe zamierzała osiągnąć poprzez wprowadzenie na tron polski przedstawiciela rodziny Wettinów i wyzwolenie się spod kurateli rosyjskiej.

Manifest PKWN

Partie i stronnictwa polityczne mogły jednak istnieć jedynie za przyzwoleniem władz - wrzesień 1944 Lublin "powstanie" Polskiej Partii Socjalistycznej, "powstanie" Stronnic-twa Ludowego i "odnowienie" Stronnictwa Demokratycznego - działały one pod kuratelą władz Polski lubelskiej.

Odrodzenie w upadku

Katarzyna traktowała wydarzenia w Polsce nie tylko jako wyrwanie się spod kurateli rosyjskiej, ale także jako zamach na porządek europejski i pozycję mocarstw.