Kultura materialna

Czytaj Dalej

Kultura materialna, społeczna i niematerialna

Kazimierz Dobrowolski : - Kultura materialna - Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi ) - Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee ) 4.

Co oznacza termin kultura materialna

Kultura materialna pokrywa się niemal z cywilizację, która jest zbiorem najrozmaitszych przedmiotów użytkowych. W jej skład wchodzą narzędzia, środki komunikacji, ubrania, mieszkania i inne budowle, czyli wszelkie wytwory zaspakajające materialne potrzeby człowieka i społeczeństwa.

Kultura materialna i niematerialna

K MATERIALNA I NIEMATERIALNA (Goodman) k materialna= wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa; fizyczne przejay życia ludzi k niematerialna= duchowe wytwory społęczeństwa, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiące ośrodek życia społecznego (np.

Ojcowski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

Późniejsze stanowiska archeologiczne z jaskiń reprezentują kultury lewaluasko-mustierską, mikocko-prądnicką (około 70 - 54 tysięcy lat p.

KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Kultura materialna

Romańskie kościoły murowane i obronne zamki były wyjątkami wśród budownictwa drewnianego, podatnegona pożary, którym ulegały nie tylko wsie, ale i miasta, przeważnie jeszcze drewniane na początkuXIII wieku. Francuskie miasto Rouen spłonęło sześć razy w ciągu 25 lat (1200-1225). Budowle z...

Kampinoski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA

Tereny Parku mają bogatą historię, w tym związaną z walkami o niepodległość Polski. Świadectwem jej są mogiły powstańców z 1863r., cmentarze wojenne z 1939r. oraz partyzanckie z lat 1944-1945, zbiorowe mogiły i pomniki. Symbolem zbrodni hitlerowskich jest cmentarz Palmiry, miejsce spoczynku...

Woliński Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

Burzliwe dzieje wyspy Wolin są przyczynkiem do jej kulturowego zróżnicowania jednak bardzo silnie związanego z morzem (rybactwo, handel).

Kultura materialna

To zespół trwałych wartości rzeczowych , które mają wartość użytkową, i artystyczną i przechodzą do historii ze względu na oryginalność i nowatorstwo zawarte w formie , zliczamy do niej budynki, narzędzia pracy, stroje , instrumenty, naczynia.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza   Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej   Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA POJĘCIE KULTURY JĘZYKA Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne.

KOMUNIKACJA LITERACKA - Kultura literacka

Dana kultura literacka zakłada określony rodzaj rozumienia roli pisarza, traktując go — przykładowo —jako przewodnika duchowego, rzemieślnika, dostarczyciela rozrywki, ideologa; odpowiednio do tego kształtuje się rozumienie roli czytelnika.

KULTURA - DUALISTYCZNA

Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

•  style architektoniczne

1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

•  wzorce osobowe

1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynników historycznych.

NURTY KULTURY BAROKOWEJ

GENEZA

−  dworski ← z renesansu

−  metafizyczny ← ze średniowiecza

−  sarmacki ← z baroku

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność

−  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego

>

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. Nastąpił upadek gospodarczy kraju (poza dworem) a to spowodowało kiepskie warunki do rozwoju kultury artystycznej.