Kukułka (ptak)

Czytaj Dalej

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

Charakterystyczną cechą ptaków dostrzegalną już na pierwszy rzut oka i wyraźnie podkreśla-jącą ich odrębność w zespole innych kręgowców jest pokrycie ciała piórami czyli upierzenie. Ta cecha znalazła też swój wyraz w trafnym przysłowiu ludowym: "poznać ptaka po piórach".

Upierzenie -...

Ptaki - Świat ptaków

Ptaki dzieli się na 27 głównych grup, zwanych rzędami, które z kolei podzielono na około 175 rodzin. Ostatnio wprowadzone nowe techniki badaw­cze, polegające na porównywaniu DNA z genów różnych gatunków, zasugerowały konieczność zmian w tradycyjnej klasyfikacji, szczególnie w wielkim rzędzie...

PTAK

Zob. Głos(y ptaków); Raj (Rajski ptak). Błękitny ptak zob. Błękitny. Brak (komuś) tylko ptasiego mleka zob. Mleko. Mały ptaszek mi to powiedział przysł., por. Palec (Mały palec); wg Biblii, Eklezjastes, 10, 20: „W myśli twojej nie uwłaczaj królowi [...] bo ptaki powietrzne głos twój zaniosą." Noszony...

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Dla zwierząt tworzących tę gromadę dziób jest tym, czym dla ssaków są jednocześnie wargi i zęby. W dawnych epokach geologicznych istniały ptaki mające zęby, ale obecnie żadne ich nie posiadają. Dziób służy nie tylko do zdobywania pokarmu, ale w wielu wypadkach także do jego rozłupywania. Dziób...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

Ptaki są jajorodne. Ich pisklęta zależnie zaraz po wykluciu od gatunku są samodzielne lub nie. Na tej podstawie ptaki dzieli się na zagniazdowniki i gniazdowniki. Pisklęta zagniazdowników wylęgają się zdolne do samodzielnego życia. Są one okryte puchem i bardzo szybko po wykluciu z jaja biegają lub...

Ptaki wodne

Woda oferuje przestrzeń życiową zarówno w wymiarze małym jak i największym. Podobnie jak różnią się ziemie ubogie i żyzne, z mizerną bądź bujną roślinnością, istnieją także ubogie lub bogate w pożywienie wody słodkie i morza. Tylko w wodzie bogatej w sole mineralne i tlen, do tego dobrze...

Bernikla kanadyjska

Wygląd: W Ameryce Północnej bernikla kanadyjska wytworzyła wiele podga-tunków, które różnią się między sobą głównie wielkością. Największy podgatu-nek występuje na południowym krańcu areału lęgowego tych ptaków i wielkością dorównuje łabędziowi krzykliwemu. Raki najbardziej północnego gatunku...

Biotopy ptaków wodnych

Potoki, strumienie i rzeki

Nad naszymi górskimi potokami żyją ptaki związane z wodą: pliszka górska i pluszcz. Oba gatunki są wierne przez cate życie raz wybranemu potokowi i mogą być określane jako prawdziwe ptaki potoków. Pełne spadków rzeki górskie płyną zwykle w ostro wyżłobionych, kamienistych...

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

W utworze pojawia się kilka motywów wiodących, spajających tekst w jedną całość. Dwa zasadnicze: sklep i ptaki wiążą się z postacią ojca. Tworzą one dwa porządki narracyjne dość luźno ze sobą powiązane. Pojawiają się one przemiennie w różnych przywołaniach twórczo przekształcanego czasu...

Charakterystyka ptaków - Szkielet

- bardzo lekki - w większości pneumatyczny (jamy szpikowe wypełnione powietrzem)

- szkielet osiowy:

1. czaszka:

a) mózgoczaszka większa niż u gadów; duża szerokość i cienkie sklepienie (zlane kości: ciemieniowa, skroniowa i potyliczna)

b) obecność kilku kości w żuchwie, pojedynczy kłykieć...

Oddychanie - PTAKI

Ptaki są grupą zwierząt, u których pojawia się stała temperatura ciała, a więc - niezależnie od pory roku - poziom przemian energetycznych jest bardzo wysoki. Intensywniej pobierają tlen i wydalają więcej dwutlenku węgla. Płuca ptaków swoją budową prawie odpowiadają płucom ssaków, z tym jednak, że...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

W erze mezozoicznej z gadów wyodrębniły się dwie nowe gromady kręgowców - ptaki i ssaki, obecnie szeroko rozprzestrzenione i bardzo zróżnicowane na kuli ziemskiej. Praptak, Archaeopteryx, z górnej jury jest formą pośrednią między ptakami i gadami, jednoczącą w swojej budowie cechy obu grup. Cechy ptasie...

Ptaki wodne - Rząd: brodzące

Brodzące są ptakami wielkości średniej i dużej, z długimi szyjami i dziobami oraz długimi, cienkimi nogami, na których nie potrafią szybko biegać, lecz jedynie dostojnie kroczyć. Rząd brodzących dzieli się na 5 rodzin, z których 3 reprezentowane są przez kilka gatunków także w Europie. Bociany to...

Ptaki wodne - Rząd: siewkowe

W bardzo bogatym w gatunki rzędzie siewkowych zoologowie wyróżniają przynajmniej 17 bardzo różnorodnych ptasich rodzin zgrupowanych w 3 pod-rzędach: siewkowce (Charadrii), me-wowce (Larij i alki (Alei). Wśpólne cechy budowy kości są najmocniejszym argumentem do zebrania tak różnych ptaków w jednym...

Maskonur

Wygląd: Wielkości gołębia; przysadzisty, z potężną głową i krótką szyją. Długość ciała 30-32 cm, rozpiętość skrzydeł 60 cm. Dorosłe ptaki z charakterystycznym, bardzo wysokim dziobem w kolorach czerwonym, żółtym i czarnym; zimą barwy dzioba bledsze. Młode ptaki mają dziób niższy...

Ptaki drapieżne

Ptaki drapieżne to urodzeni myśliwi - najbardziej zagorzali i najsprawniejsi łowcy ptasiego świata. Ci bystroocy władcy przestworzy uzbrojeni są w zakrzywione pazury i hakowate dzioby, służące im do chwytania różnorodnej zdobyczy. Termin „ptaki drapieżne" jest przeważ­nie używany w odniesieniu do...

Ptaki biegające

Ptaki są symbolem zdolności lotu, jednak wiele gatunków równie sprawnie porusza się chodząc, ska­cząc lub biegając. Szczególnie ptaki odkrytych przestrzeni - pustyń, tere­nów trawiastych - są wyspecjalizo­wanymi biegaczami; wiele z nich słabo albo rzadko lata, a niektóre stały się...

Ochrona ptaków

Działania ochronne na rzecz pta­ków są podejmowane zaledwie od 50 lat Nawet w obecnych czasach jest niewiele państw na świecie, które przeznaczają duże sumy pieniędzy na ochronę ptaków. Jest oczywiste, że nie ma potrzeby chronić tych gatunków ptaków, które są bardzo licz­ne. Podstawą...

Lot ptaków

Każda część ciała ptaka, począwszy od lekkiego dzioba, a skończywszy na wachlarzowatym ogonie Jest zbudowana tak, aby umożliwić la­tanie. Cudem.- ewolucji są w szcze­gólności skrzydła, które u różnych gatunków są przystosowane do różnych technik latania. Ptaki wykorzystują zjawiska...

Ptaki turni i wysokogórskich zarośli

Kuropatwa skalna, nieco większa niż zwykła kuro­patwa, jest ciekawie ubarwiona i ma białą pierś, obwiedzioną czarnym pasem. Żyje parami na ska­listych, słonecznych górskich stokach, porośnię­tych karłowatymi sosnami i jałowcami. Modrak i nagórnik skalny są barwnie upierzonymi ptaka­mi. Samiec...