Kucie

Kucie

Kucie – proces technologiczny, rodzaj obróbki plastycznej, polegający na odkształcaniu materiału za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi. Narzędzia – czyli matryce lub bijaki umieszczane są na częściach ruchomych narzędzi. Proces ten również może być realizowany w specjalnych przyrządach kuźniczych. W procesie tym nadaje się kutemu materiałowi odpowiedni kształt, strukturę i własności...

Czytaj Dalej

KUCIE

KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

KUCIE KONI

Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

Kuce

Do grupy kucyków są zaliczane rasy koni małych, charakteryzujących się siłą, wytrzymałością i od­pornością na niekorzystne warunki środowiskowe. Liczne rasy kucyków hodowano do pracy w szcze­gólnych warunkach, na przykład w kopalniach. Jednymi z najmniejszych kucyków są kuce sze­tlandzkie...

Co to są ssaki morskie?

Jest ich 32 gatunki i zamiesz­kują one wszystkie morza i oceany świata. Obszar występowania manatów to Ocean Atlantycki, diugonie zamiesz­kują rozległe obszary od wschodniej Afryki po tro­pikalne wyspy Pacyfiku.

CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

Setki bombowców ocze­kują rozkazu startu i otrzymają taki rozkaz o godzinie 6 rano, jeżeli nienadejdzie wiadomość o podpisaniuzgody [na wkroczenie wojsk -przyp.

FALAISE - bitwa 1944 r.

Plan przewidywał, że z południa, z rejonu Le Mans, uderzy XV kor­pus 3 armii kierując się w stronę Argentan i Falaise, od północy zaś, w kierunku Caen i Falaise, zaata­kuje II korpus 1 armii kanadyjskiej.

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Do tego dochodzą przysłowia, potoczne obrazowe związki frazeologiczne : mszę odśpiewa sowa, pleban łata zbawienie parafian, ksiądz potrząsa porożem, na wełnę godzi, kiedy za stadem wiernych chodzi, a w sejmie „Już to kielka niedziel bają, a w ni w czym się nie zgadzają”, a posłowie z pustą głową „co jem trzeba, kują” i w końcu nic nie załatwiwszy, „na chromem do domu jadą” itd.

Obraz i ocena polskiej rzeczywistości XVI w. na podstawie Krótkiej rozprawy... M. Reja

Boć i owi z pustą głową, Co je rzkomo posły zową, Więcej też sobie folgują, A to, co jem trzeba, kują”.

Niższe małpy, małpy człekokształtne i podludzie

W Europie, w pokładach z tego okresu (500000 do miliona lat temu) znajdujemy krzemienie i kamienie, odłupane widocznie z rozmysłem przez jakieś istoty, posiadające ręce, i które chciały używać ich ostrych kantów do kucia, kopania lub walki.

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

Analiza makrootoczenia

Ansoff i Porter kładą nacisk na ana­lizę sektora, w którym firma działa lub działać chce. Analiza otoczenia według Ansoffa koncentruje się na ocenie przemysłów z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, takich jak trendy rozwoju czy dynamika popytu, ale także konkurencji oraz możliwości uzyskania...

Strategie cenowe

Natomiast w sytuacji, gdyposiadany przez firmę produkt jest produktem wysokomarkowym, klient poszu-kuje w tej branży jakości, firma powinna się zastanowić nad wyborem strate-gii wysokich cen.

Młoda Polska

Słownictwo: stosowanie wyrazów z gwary lewickiej ryfa – cham, prostak kulaś – noga kiej – jak kaj – gdzie zlachać się – zgrzać się kłyżnić – kłucić się zakurka – zadymka wątpia – wnętrzności ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Antoni Czechow problematyka opowiadań „Lord Jim” Joseph Conrad Problem odpowiedzialności moralnej w ...

ONZ wobec wyzwań globalizacji

Jednocześnie zglobalizowany rynek pracy poszu­kuje wykwalifikowanej kadry menedżerskiej.

Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

  Przetwórcze rozkładają się na dwie grupy procesów: obróbczo – montażowe aparaturowe   Obróbczo – montażowe: obróbcze – polegają na formułowaniu i nadawaniu kształtu i właściwości obrabianym materiałom poprzez obróbkę mechaniczną – krojenie, skrawanie, toczenie, wiercenie szlifowanie i dłutowanie, obróbkę plastyczną – formowanie kształtu bryły poprzez działanie ...

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie „Szewców” S. I. Witkiewicza

Tragizm i niesamowitość sytuacji podkreślona jest elementami akustycznymi: kucie butów, krzyki, jęki, płacz, histeryczny śmiech, dźwięki muzyki, straszliwe głosy, bełkot.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka.

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia

Człowiek jest kowalem własnego losu, Kowal to symbol siły, mocy kształtującej charakter; młot to symbol kucia, doświadczeń życiowych które czynią człowieka odporniejszym; Drogocenne kruszce to dobre cechy ludzkie, z których powstanie wykute młotem serce; Zamiast pesymizmu - wola i zapał do pracy nad sobą; "Deszcz jesienny": tu, w przeciwieństwie do poprzedniego wiersza pojawiają się nastroje dekadenckie; tłem refleksji jest przyroda, która ...

PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

PoniewaŜ tym, dzięki czemu Jan lub Piotr są ludźmi, co specyfi-kuje ich człowieczeństwo, jest rozumność (posługiwanie się poznaniem intelek-tualnym), a nadto naturę ludzką (a więc i to, co jest dobrem człowieka) poznać można jedynie za pomocą rozumu, dochodzimy do nowej formuły pierwszej za-sady postępowania, równowaŜnej poprzedniej: (2) Nalezy postępować zgodnie z rozumem.