Księstwo Poznańskie

Czytaj Dalej

Wielkie Księstwo Poznańskie

 

Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, który obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815. Obejmowało zwarty obszar zachodniej części byłego Księstwa Warszawskiego (departamenty bydgoski i poznański) o powierzchni 29 tys. km2, z ludnością 850 tys. - ze stolicą w...

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł...

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (1879 r.)

Utwór napisany w formie pamiętnika. Nowela wydana wpierw we Lwowie, pt. „Z pamiętnika korepetytora” (ukazuje stosunki panujące w szkolnictwie warszawskim), następnie w Warszawie, ale ze względu na cenzurę pod zmienionym tytułem.

Korepetytor Wawrzynkiewicz wspomina swego ucznia Michasia. Matka chłopca...

Król w Księstwie Warszawskim

Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperatorem Rosji Aleksandrem I traktat w Tylży z 1807 r  , rozbudziły nadzieje Polaków na odzyskanie utraconej niepodległości. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzono suwerenne Księstwo Warszawskie. 22.07.1807 r Napoleon nadał Księstwu  - konstytucję...

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem...

Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim

W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było 6. Dekretem z 19 –12-1807roku utrzymano tymczasowo podział na powiaty w liczbie 60. Na czele departamentu postawiono prefekta podlegającego służbowo ministrowi spraw wewnętrznych. Przy...

Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Graniczy z Francją, Belgią i Niemcami. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 2586 km2.

Stolica Luksemburg (75,4 tys...

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaborców Polski. Po upadku powstania kościuszkowskiego część...

Księstwo warszawskie i jego losy

W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził...

Legiony i Księstwo Warszawskie

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.

Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji.

Idea odbudowania Polski w...

Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płatne, zaś urzędnicy musieli się wykazywać fachowym wykształceniem administracyjnym. W ten sposób powstał na terenie Księstwa...

Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności .

Pod pojęciem własności rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne...

BURMISTRZ POZNAŃSKI

BURMISTRZ POZNAŃSKI , drama J. Baudouina, wyst. bezim.i wyd . (pod krypt. L.M.J., tj. Lubomirski Marcin Jerzy) w Warszawie1782. „Przestosowana" do współcz. rzeczywistości polskiejfranc. przeróbka Alkada z Zalamei P. Calderona, pióra J.M. Collota d Herbois (1778), w postawieniu i rozwiązaniukonfliktu między...

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R. Berwińskiego, powst. 1842-43, prwdr.w t. 1 Poezji, Poznań 1844, nawiązujący tytułem do pierwowzorugatunku - Don Juana Byrona. Zgodnie ze specyfiką poematudygresyjnego na plan pierwszy wysunięty jest narrator,który relacjonuje nocną...

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. T.T. Jeża, prwdr. w „Wędrowcu" 1884 pt. Szkice z poznańskiego, wyd. os. w Warszawie 1885. Satyrycznie wyjaskrawiony obraz życia szlachty w zaborze prus., przypomina powieści galie. J. Lama, tak ujęciem tematu, jak i formą. Fabuła skupia...

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca, miesięcznik lit., wyd. w Poznaniu 1 I 1821 - 30 VI 1822 (t. 1-6) przez J. A. Munka, red. przez J. F. Królikowskiego. Pierwsze czasopismo lit. w Wielkopolsce, za cel gł. stawiało sobie obronę czystości języka, jako ostoi bytu nar. w warunkach...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe (do VII 1850 Pismo miesięczne), czasopismo polit.-kult., wyd. w Poznaniu 1845-65 przez Jana Koźmiana, red. przez tegoż, od 1857 przez brata jego, Stanisława Egberta. Reprezentowało kierunek konserwatywno-klerykalny w wersji tak dogmatycznej, że nawet bliski...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Poznaniu 1894-96 pod red. W. Rabskiego. Organ grupy postępowej inteligencji, która występowała p.n. „Młoda Polska". P.P. przeciwstawiał się polityce germanizacyjnej władz prus., ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi; szerzył...

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu tylżyckiego 7-9 VII 1807 jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją, utworzone z ziem II i III zaboru pruskiego (bez Gdańska) z 104 000 km2 ok. 2 600 000 ludności; po wojnie 1809 rozszerzone o odebrany Austrii Kraków z okręgiem, o Kieleckie i Lubelskie...